Timeline

13.05.21

Home
Biography
Repertoire
Timeline
Photogallery - Private
Discography
Links / Feedback

 

 

Timeline of stage performances / recitals / concerts ...

1962     

1962-08              Helsinki                                                    Contest                                                                                     

 1962-12-22         Moscow                      *               Finale Glinka contest            * EO: Novikov, Glinka, Donizetti, Mussorgsky

 1962-12-23         Moscow                                                 Concert                       Malyshev, Izotova, Lazko -Dimitriadi

 1962-12-24         Moscow                       *                         Concert                      Laureates Glinka contest - Svetlanov     * EO: Donizetti, Novikov 

 1962-12-31         Moscow                      *                          Concert                      Svetlanov          * EO: Novikov Cantata  “Нам нужен мир”  (EO still student!!) 

1963                                                                                           

  1963-09-28      Leningrad                        *                          Recital                       Shenderovich (piano)     *(Rubinstein, Tchaikovsky, Mussorgsky, Grieg, Melartin, Brahms)

  1963-11-24       Leningrad                       *                         Concert                       Shenderovich (piano)  * Tchaikovsky, Brahms, Grieg, Melartin 

1963-12-17      Moscow                       Mussorgsky             Boris Godunov      Ognivtsev, Klepatskaya, Miglau, Smirnova, Shulpin, Valaitis, Vedernikov, Gheleva, Timchenko, Andryushchenko - Naydenov (opera debut)    

1963-12-30?     Leningrad                                                         Recital                  Shenderovich (piano)

1964                                                                                           

1964-01-30      Moscow                     Mussorgsky                Boris Godunov     Nechipailo, Klepatskaya, Guselnikova, Smirnova, Shulpin, Valaitis, Vedernikov, Gheleva, Timchenko, Andryushchenko, Ktitorov, Levin - Naydenov

1964-03-12      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame       Andzhaparidze, Borisenko, Mazurok, Ushakov, Korneyeva, Yaroslavtsev, Klyagina, Prodeva, Mishutin, Sokolova - Naydenov

1964-03-17      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov     Ognivtsev, Andryushchenko, Korolyova, Sorokina, Smirnova, Shulpin, Romanovsky, Nechipailo, Eizen, Smolenskaya, Kremenetsky  -  Naydenov

1964-03-24      Leningrad                          *                                 Recital                Shenderovich  (piano)  *(Tchaikovsky, Rubinstein,  Handel)

1964-04-04      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov     Petrov, Baturin, Pakhomenko, Korolyova, Miglau, Smirnova, Zakharov,  Romanovsky, Gheleva, Smolenskaya, Timchenko, Ktitorov -  Naydenov

  1964-04-12      Leningrad                        *                                 Concert                Shenderovich (piano) *(ЕО: Rubinstein, Novikov)

  1964-04-29       Talinn                             *                                Concert                 *(EO: Schubert)

1964-05-11      Leningrad                        *                                    Recital                *Grieg, Salmanov, Prokofiev, Tchaikovsky, Mussorgsky

1964-06-23       Moscow                                                            Concert                   fountain scene w. Parkhomenko- Ermler 

1964-06-28       Moscow                         *                                 Concert                   Ermler *(EO: Bizet)

1964-06-30       Leningrad                       *                                Concert                   *(EO: Bizet)

1964-07-02      Moscow                     Tchaikovsky                Pique Dame              Andzhaparidze, Milashkina, Valaitis, Kisiliev, Levko, Arkhipova, Kiselyov, Reshetin, Miglau, Raikov, Dementiev  - Gusman

1964-07-04       Moscow                       *                                  Concert                   *(EO: Bizet, Novikov)

1964-09-29      Moscow                     Prokofiev                        War and Peace       Kibkalo, Vishnevskaya, Vedernikov, Lisitsian

1964-10-01      Moscow                     Prokofiev                        War and Peace      Mazurok, Milashkina, Leonova, Klepatskaya, Kositsyna, Grigoriev, Maslennikov, Avdeyeva, Shchegolkov, Vedernikov, Insarova, Vlasov, Lisitsian, Ktitorov - Rozhdestvensky

1964-10-03      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame         Andzhaparidze, Vishnevskaya, Levko, Valaitis, Ivanov, Leonova

1964-10-04      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame         Ivanovsky, Milashkina, Levko, Valaitis, Arkhipova, Maslennikov, Miglau, Reshetin, Kiselyov, Raikov - Simeonov

1964-10-28      Milano                        Tchaikovsky                   Pique Dame        Andzhaparidze, Vishnevskaya, Levko, Valaitis, Kiselyov, Arkhipova, Firsova, Maslennikov, Reshetin, Raikov, Miglau, Vlassov - Simeonov

1964-10-30      Milano                        Tchaikovsky                   Pique Dame        Andzhaparidze, Vishnevskaya, Levko, Valaitis, Kiselyov, Arkhipova, Firsova, Maslennikov, Reshetin, Raikov, Miglau, Vlassov - Simeonov

1964-11-08      Milano                        Tchaikovsky                   Pique Dame        Andzhaparidze, Milashkina, Levko, Lisitsian, Kiselyov, Arkhipova, Firsova, Maslennikov, Reshetin, Raikov, Miglau, Vlassov - Simeonov

1964-11-10      Milano                        Prokofiev                        War and Peace     Vishnevskaya, Avdeyeva, Leonova, Kibkalo, Vlassov, Reshetin, Lisitsan, Miglau, Maslennikov, Pankov, Mishutin, Tugarinova- Rozhdestvensky

1964-11-13      Florence                                                             Concert                 Kondratyuk, Kovalyeva, Atlantov, Lisitsian - Viktorov (piano)

1964-11-15      Milano                        Tchaikovsky                   Pique Dame         Andzhaparidze, Milashkina, Levko, Mazurok, Kiselyov, Arkhipova, Firsova, Sokolov, Reshetin, Raikov, Miglau, Vlassov - Simeonov 

1964-11-17      Milano                        Prokofiev                        War and Peace      Milashkina, Leonova, Kibkalo, Klepatskaya, Reshetin, Maslennikov, Grigoriev, Pankov, Vlassov, Vedernikov, Tugarinova - Rozhdestvensky

  1964-11-18     Rome                                                                  Concert                 Solovyanenko - Brikker (piano)

1964-12-19     Moscow                      Prokofiev                       War and Peace        Levko, Mityukova, Milashkina, Isakova, Kositsyna, Kibkalo, Petrov, Maslennikov, Vlasov, Reshetin, Pankov, Ushakov, Insarova, Miglau, Ktitorov, Vedernikov, Lisitsian, Laptev, Korneyeva - Rozhdestvensky

1964-12-27     Moscow                      Tchaikovsky                   Pique Dame         Sokolov, Levko, Klepatskaya, Milashkina, Andzhaparidze, Lisitsian, Kiselyov, Yaroslavtsev, Vlasov, Dementiev, Kositsyna, Firsova, Raikov - Khaikin

1964-12-28     Moscow                        *                                      Concert              Reentovich    *EO: Saint-Saens, Verdi

1965                       

  1965-01-02     Moscow                       Mussorgsky                    Boris Godunov   Petrov, Ivanovsky, Miglau, Ivanov, Klepatskaya, Nikitina, Valaitis, Mityukova, Geleva, Reshetin, Gorbunov - Svetlanov

  1965-01-04     Moscow                       Prokofiev                       War and Peace    Kibkalo, Vishnevskaya, Arkhipova, Petrov, Levko, Klepatskaya, Kositsyna, Maslennikov, Ushakov, Eizen, Korneyeva, Lisitsan - Rozhdedestvensky

  1965-01-06     Moscow                       *                                      Concert              Laptev - Bricker (piano)       *EO: Bizet, Saint-Saens, Verdi

1965-01-10      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame        Andzhaparidze, Milashkina, Mazurok, Arkhipova, Yaroslavtsev, Maslennikov, Firsova, Kositsyna, Raikov, Kiselyov - Khaikin

1965-01-11     Moscow                      Tchaikovsky                   Concert                 Violin ensemble

1965-01-18      Minsk                                                                 Concert

1965-01-26     Moscow                     Tchaikovsky                  Pique Dame              Andzhaparidze, Tugarinova, Valaitis, Romanovsky, Klepatskaya, Babak, Yaroslavtsev, Sokolov, Kositsyna, Miglau  - Khaikin

1965-01-27     Leningrad                   *                                      Concert                    Vedernikov, Klepatskaya, Raikov, Tugarinova, Mazurok - Bricker (piano)

1965-02-01     Leningrad                   *                                      Concert                    Vedernikov, Klepatskaya, Raikov, Tugarinova, Mazurok - Bricker (piano)

1965-02-09     Moscow                  Mussorgsky                     Boris Godunov         Petrov, Ivanovsky, Korolyova, Sorokina, Mityukova, Valaitis, Nechipailo, Eizen, Zakharov, Babak, Gorbunov, Ivanov - Svetlanov

1965-03-08     Leningrad                     *                                      Recital                            Shenderovich (piano) *(Tchaikovsky, Rakhmaninov, Verdi, Bizet, de Falla)     

1965-03-14      Moscow                     Tchaikovsky                     Pique Dame            Ivanovsky, Tkachenko, Kibkalo, Korneyeva, Dementiev, Mishutin, Miglau, Sorokina, Yaroslavtsev, Kiselyov, Verbitskaya - Khaikin

1965-03-18     Moscow                       Prokofiev                        War and Peace         Arkhipova, Avdeyeva, Milashkina, Korolyova, Smolenskaya, Mazurok, Petrov, Maslennikov, Vlasov, Reshetin, Sinyavskaya, Vedernikov, Pankov, Ktitorov, Babak - Rozhdestvensky

1965-03-21      Moscow                        *                                   Concert                          Reentovich

1965-03-22      Moscow                        *                                   Concert                          Reentovich

1965-04-13     Moscow                     Tchaikovsky                     Pique Dame              Leonova, Korneyeva, Milashkina, Laptev, Kibkalo, Romanovsky, Yaroslavtsev, Sokolov, Kositsyna, Sorokina, Raikov - Khaikin

1965-05           Moscow                    Tchaikovsky 125yrs        Concert                              EO sings Orleanskaya Deva    

1965-05-11     Moscow                     Tchaikovsky                     Pique Dame              Verbitskaya, Babak, Milashkina, Andzhaparidze, Mazurok, Romanovsky, Yaroslavtsev, Galkin, Kositsyna, Zvyosdina,  - Khaikin                

1965-05-19     Moscow                     Verdi                               Aida                            Andzhaparidze, Heine-Vagnere, Kiselyov, Shchegolkov, Reshetin, Raikov, Miglau - Dimitriadi

1965-05-26      Moscow                    Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov V., Petrov  I., Korolyova, Sorokina, Mityukova, Zakharov, Romanovsky, Nechipailo, Lokshin, Babak, Grigoriev, Ivanov, Gorbunov, Filippov - Khaikin

1965-06-04     Moscow                     Tchaikovsky                     Pique Dame             Leonova, Babak, Milashkina, Laptev, Kibkalo, Romanovsky, Yaroslavtsev, Zvyozdina, Galkin, Kositsyna, Vlasov - Khaikin

1965-07-06    Moscow                     Verdi                                Aida                            Tugarinova, Andzhaparidze, Lisitsian, Vedernikov

1965-09-28    Moscow                     Verdi                               Aida                             Vishnevskaya, Andryushchenko, Lisitsian, Vedernikov, Filippov, Raikov, Miglau - Dimitriadi

1965-10-09     Moscow                  Mussorgsky                     Boris Godunov            Ognivtsev, Ivanovsky, Mityukova, Zakharov, Gorbunov, Geleva, Nechipailo, Romanovsky, Mishutin, Babak, Sorokina, Klepatskaya, Ivanov, Ktitorov - Rozhdestvensky

1965-10-28     Moscow                     Britten            A Midsummer Night's Dream      Oleynichenko, Sheromsky, Ognivtsev, Nikitina, Sokolov, Kibkalo, Leonova, Miglau, Pankov, Maslov, Vlasov, Lokshin, - Rozhdestvensky

1965-11-01     Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov             Ognivtsev, Ivanov, Klepatskaya

1965-11-16    Moscow                     Britten            A Midsummer Night's Dream       Kadinskaya, Sheromsky, Eizen, Nikitina, Sokolov, Kibkalo, Leonova, Miglau, Pankov, Maslov, Vlasov, Lokshin, - Rozhdestvensky

1965-11-27    Moscow                    Mussorgsky                     Boris Godunov              Miglau, Mityukova, Reshetin, Mazurok, Zakharov, Vlasov, Babak, Korolyova, Hines, Ivanovsky, Ivanov, Ktitorov, Grigoriev, Petrov - Rozhdestvensky

1965-12-07    Moscow                   Prokofiev                          War and Peace              Vedernikov, Lisitsian, Sinyavskaya, Pankov, Eizen, Vlasov, Sokolov, Parkhomenko, Kibkalo, Smolenskaya, Korolyova, Milashkina, Levko, Mityukova - Rozhdestvensky

1965-12-28    Moscow                   Tchaikovsky                     Pique Dame                Arkhipova, Babak, Milashkina, Andzhaparidze, Valaitis, Romanovsky, Yaroslavtsev, Sokolov, Baskov, Pashinsky, Kositsyna, Maslennikova, Mishutin- Khaikin            

1966                                      

1966-01-07      Moscow                    Tchaikovsky                   Pique Dame                 Ivanovsky, Vishnevskaya, Kibkalo, Levko, Babak, Yaroslavtsev, Sokolov, Lebedeva, Lebedeva, Mishutin, Pashinsky, Romanovsky - Khaikin

1966-01-14      Moscow                    Verdi                               Aida                             Tugarinova, Andzhaparidze, Lisitsian, Lebedeva, Vedernikov, Korolyov, Piavko - Dimitriadi

1966-01-18      Moscow                    Mussorgsky                   Boris Godunov            Andryushchenko, Korolyova, Kositsyna, Mityukova, Valaitis, Nechipailo, Eizen, Vlasov, Smolenskaya, Maslennikov, Filippov, Ivanov, Ognivtsev – Khaikin

1966-01-27     Moscow                     Tchaikovsky                  Pique Dame                 Laptev, Vishnevskaya, Valaitis, Kiselyov, Babak, Smolenskaya, Valaitis, Kiselyov, Yaroslavtsev, Zakharov, Baskov, Pashinsky, Kositsyna, Firsova, Mishutin- Khaikin

1966-02-07    Leningrad                     *                                     Recital                         Erokhin (piano)   *Rakhmaninov, Cesti, Pergolesi, Marcello, Rossini, Verdi

1966-02-15     Moscow                     Verdi                              Aida                             Milashkina, Andzhaparidze, Kiselyov, Vedernikov, Korolyov, Piavko, Lebedeva – Dimitriadi

1966-11-30    Moscow                      Verdi                              Aida                            Tugarinova, Andzhaparidze, Nechipailo, Vedernikov, Korolyov, Baskov, Miglau - Dimitriadi

1966-12-06    Moscow                      Verdi                              Aida                            Milashkina, Andzhaparidze, Kiselyov, Vedernikov, Korolyov, Piavko, Lebedeva - Dimitriadi

1967         

1967-01-03       Moscow                    Mussorgsky                Boris Godunov           Andryushchenko, Petrov, Sinyavskaya, Sorokina, Borisova, Sokolov, Romanovsky, Nechipailo, Eizen, Zakharov, Nikitina, Vlasov, Ktitorov, Laptev, Ivanov, Maslov – Rozhdestvensky

1967-01-28      Moscow                     Blanter                            Recital                       Silantyev

1967-02-08     Moscow                      Tchaikovsky                   Pique Dame             Levko, Tugarinova, Andzhaparidze, Babak,  Mazurok, Romanovsky, Yaroslavtsev, Efimov, Vlasov , Pashinsky, Kositsyna, Kadinskaya - Khaikin

1967-03-07      Moscow                    *                                      Concert                      *EO: Novikov                                                                             

1967-03-29      Moscow                     Rimsky-Korsakov          The Tsar’s Bride         Sorokina, Kiselyov, Timchenko, Zakharov, Geleva Korolyov, Klepatskaya, Novosyolova - Dimitriadi

1967-04-10      Moscow                    Puccini                           Tosca                          Milashkina, Andzhaparidze, Klyonov, Yaroslavtsev, Pankov, Sokolov, Korolyov – Svetlanov (EO as shepherd - special guest???  fake?)

1967-05-03      Moscow                                                             Recital

  1967-06-13      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov           Ghiaurov, Sinyavskaya, Andryushchenko, Miglau,   Babak, Vedernikov, Nechipailo, Levko, Maslennikov, Ktitorov, Vlasov – Rozhdestvensky

1967-06-25      Moscow                     Rimsky-Korsakov          The Tsar's Bride        Grigoriev, Korolyova, Zakharov,  Geleva, Vedernikov, Firsova, Novosyolova,  Sokolova , Kiselyov - Dimitriadi

 1967-08-10      Montreal                    Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov, Ognivtsev, Eizen, Mazurok – Khaikin

 1967-08-12      Montreal                    Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov, Ognivtsev, Eizen, Mazurok – Khaikin

1967-08-19      Montreal                    Tchaikovsky                   Pique Dame                Andzhaparidze, Vishnevskaya,  Mazurok,  Arkhipova , Kiselyov, Levko, Sorokina- Khaikin

1967-08-20      Mont Orford                                                     Concert                       Victorov (piano)

 1967-08-23      Montreal                    Tchaikovsky                   Pique Dame                Andzhaparidze, Vishnevskaya,  Mazurok,  Arkhipova , Kiselyov, Levko, Sorokina- Khaikin

 1967-08-24      Montreal                    Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov, Ognivtsev, Eizen, Mazurok, Andryushchenko - Khaikin

1967-08-27      Montreal                    Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov, Ognivtsev, Eizen, Mazurok, Andryushchenko - Khaikin

 1967-08-29      Montreal                    Tchaikovsky                   Pique Dame                Andzhaparidze, Vishnevskaya,  Mazurok,  Arkhipova , Kiselyov, Levko, Sorokina- Khaikin

 1967-09-21     Moscow                      Verdi                               Aida                           Milashkina, Tretyak, Korolyov, Valaitis, Parkhomenko,  Miglau, Yaroslavtsev - Dimitriadi

 1967-10-06     Kiev                            *                                     Concert                        Svetlanov  (EO: Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov)

 1967-10-11     Kiev                            *                                     Concert                        Kovalyeva (EO: Tchaikovsky, Rakhmaninov, Verdi, Saint-Saens)

 1967-10-15     Kiev                            *                                     Concert                        (EO: Verdi)

 1967-11-15     Moscow                    Mussorgsky                   Boris Godunov            Andryushchenko, Vedernikov, Krivchenya,  Korolyova, Sorokina,  Borisova, Sokolov, Ktitorov, Mishutin, Valaitis, Nechipailo, Mazurok -Rozhdestvensky

 1967-11-19    Riga                                                                    Concert                        Reentovich

 1967-11-20    Riga                                                                    Concert                        Reentovich

 1967-11-30     Moscow                   Verdi                               Aida                             Vishnevskaya,  Andzhaparidze,  Valaitis,  Yaroslavtsev, Filippov,  Parkhomenko,  Miglau - Dimitriadi

 1967-12-11    Moscow                                                           Concert

1968                                                                                           

1968-01-05    Moscow                       Mussorgsky                   Boris Godunov          Petrov V.,  Petrov I., Nechipailo, Korolyova,  Sorokina,  Mityukova,  Sokolov, Romanovsky, Babak,  Ktitorov,  Ivanov,  Gorbunov, Geleva - Rozhdestvensky

1968-01-09     Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame                Borisenko, Milashkina, Atlantov , Bolshakov,  Kiselyov, Borisova,  Yaroslavtsev, Lebedeva,  Lebedeva, Pashinsky - Rozhdestvensky

1968-01-11     Moscow                                                             Concert

1968-01-25     Moscow                      Verdi                              Aida                           Tugarinova, Andzhaparidze,  Nechipailo,  Lebedeva, Frolov, Parkhomenko,  Vernigora - Dimitriadi

1968-01-29     Moscow                       *                                   Recital                        Erokhin (piano)   *Rakhmaninov, Tchaikovsky, Arias

1968-02-01      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov                   

1968-02-27     Moscow                      Rimsky-Korsakov        The Tsar's Bride          Dmitruk,  Firsova,  Grigoriev,  Frolov,  Lebedeva, Borisova,  Korolyova,  Sokolov, Vedernikov - Mansurov                        

1968-03-03     London                                                              Concert                        Raikov   

1968-04-23     Moscow                     Rimsky-Korsakov         The Tsar's Bride           Grigoriev, Efimov, Dmitruk, Sorokina, Glazyrina,  Borisova,  Lebedeva, Filippov - Khaikin                                          

1968-04-25    Moscow                                                              Concert

1968-04-30      Moscow                     Borodin                           Prince Igor                 Kiselyov, Andreyeva, Atlantov, Eizen, Mishutin, Miglau, Vlasov,  Eizen, Vedernikov Maslov - Ermler

1968-05-07      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov          Parkhomenko, Ognivtsev, Nechipailo, Gorbunov, Ivanov, Valaitis, Sokolov, Mityukova, Miglau, Korolyova, Eizen, Filippov - Khaikin

1968-05-13      Moscow                                                             Concert                      Ermler

1968-05-18      Moscow                     Mussorgsky                   Khovanshchina           Krivchenia, Andryushchenko, Ivanovski, Kisiliyov, Ognivtsev, Vlasov, Yaroslavtsev, Sorokina, Dementiev, Pashinski, Filipov, Maslov - Khaikin

 1968-05-25      Moscow                       Verdi                              Aida                           Tugarinova, Andzhaparidze,  Nechipailo,  Miglau, Baskov,  Frolov,  Vernigora - Dimitriadi

1968-06-01        Moscow                   Mussorgsky                   Khovanshchina           Reshetin, Krivchenia, Andryushchenko, Ivanovsky, Kiselyov, Timofeyevna - Khaikin

1968-06-12        Kharkov                   Verdi                               Aida                           Bronnikova, Khanedanyan, Kinyayev, Sukhin - Dushchenko

1968-                 Sevastopol                                                       Concert

1968-06-29      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov         Petrov, Petrov, Kositsyna, Nechipailo, Gorbunov, Geleva, Ivanovsky, Valaitis, Mityukova, Romanovsky, Vlasov, Korolyov, Nikitina, Filippov - Khaikin

1968-07-02       Riga / Dzintari                                                  Concert

1968-07-06       Broceni                                                              Concert

1968-07-07       Liepaja                                                              Concert

1968-07-11      Kemeri / Jurmala        *                                     Recital                        Erokhin (piano)     *Tchaikovsky, Rakhmaninov, Arias

1968-07-13      Riga                                                                   Concert                     Sipolnieks (organ)

1968-07-14      Riga                                                                   Concert                     Sipolnieks (organ)

1968-07-20      Riga                                                                   Concert                     Sipolnieks (organ)

1968-07-23      Riga                                                                   Concert                     Sipolnieks (organ)

1968-07-26      Riga                                                                   Concert                     Sipolnieks (organ)

1968-09-01       Moscow                   Tchaikovsky                  Pique Dame              Andzhaparidze, Milashkina, Mazurok, Levko, Borisova , Yaroslavtsev,  Lebedeva, Kiselyov, Kasrashvili, Vlasov,  Pashinsky - Rozhdestvensky

1968-09-11       Moscow                    Borodin                         Prince Igor               Raikov, Tugarinova, Kiselyov,  Krivchenya, Eizen - Ermler

1968-09-13       Moscow                    Mussorgsky                  Boris Godunov       Petrov, Petrov, Siniavskaya, Sorokina, Borisova, Romanovsky, Ivanovsky,  Korolyov, Bolshakov ,Ktitorov - Rozhdestvensky

1968-09-21       Moscow                   *                                     Concert                   *(EO: Novikov)                                                                        

1968-09-25      Moscow                     Borodin                          Price Igor                  Noreika, Grigoriev, Tugarinova, Laptev, Miglau,  Vedernikov, Shkaptsov, Eizen – Ermler

1968-10-01      Moscow                     Borodin                          Prince Igor                Atlantov, Nechipailo, Andreyevna, Krivchenya, Petrov - Ermler

1968-10-08      Moscow                     Tchaikovsky                  Pique Dame             Levko Borisova, Milashkina, Andzhaparidze, Mazurok, Kiselyov, Yaroslavtsev, Kositsyna, Sorokina, Arkhipov, Pashinsky  - Khaikin

1968-10-12      Moscow                     Mussorgsky                   Khovanshchina       Krivchenia, Andryushenko, Ivanovski, Kisiliev, Ognivtsev, Vlasov, Yaroslavtsev, Sorokina, Dementiev, Pashinski, Filipov, Maslov - Khaikin

1968-10-17      Moscow                     Verdi                              Aida                         Milashkina, Andzhaparidze, Korolyov, Nechipailo, Vedernikov, Lebedeva, Parkhomenko - Dimitriadi

1968-10-21      Moscow                     *                                    Concert                    Ermler *EO: Tchaikovsky, Saint-Saens

1968-11-01      Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov       Kasrashvili, Vedernikov, Andryushchenko, Sinyavskaya, Borisenko, Sokolov, Valaitis, Reshetin, Bolshakov, Eizen – Rozhdestvensky  

1968-11-06      Moscow                    *                                      Concert                  Rozhdestvensky   *EO: Saint-Saens

  1968-11-07      Moscow                     Tchaikovsky                  Pique Dame           Levko, Milashkina , Atlantov, Mazurok, Kiselyov, Novosyolova, Yaroslavtsev, Lebedeva, Kasrashvili, Sokolov, Pashinsky, Baskov - Khaikin

  1968-11-15     Moscow                      Verdi                              Aida                        Tugarinova,  Raikov,  Nechipailo, Vernigora, Frolov, Baskov, Kasrashvili - Dimitriadi                                                                       

  1968-12           Tashkent                    Borodin                          Prince Igor

1968-12           Tashkent                                                           Concert

1968-12-22      Tashkent                     Mussorgsky                  Khovanshchina            Reshetin - Khaikin

1968-12-26       Moscow                     *                                     Recital                         Erokhin (piano)  *(Dargomyzhsky, Mussorgsky, Tchaikovsky, Rakhmaninov, Rimsky-Korsakov, Rubinstein, Poulenc, Bizet)

1969                                                                                           

1969-01-02       Moscow                     Mussorgsky                Boris Godunov            Andryushchenko, Vedernikov,  Siniavskaya, Miglau, Borisenko, Sokolov, Romanovsky, Nechipailo, Vlasov, Bolshakov, Maslennikov, Eizen - Khaikin

1969-01 ??        Kharkov                                                            Concert

1969-01-30       Moscow                                                           Concert                     Erokhin (piano)

1969-02-04       Moscow                     Mussorgsky              Boris Godunov            Petrov,  Ognivtsev, Nechipailo,  Filippov, Maslennikov, Bolshakov, Efimov, Mityukova, Sorokina ,Korolyova, Geleva – Khaikin

1969-02-07       Moscow                    Borodin                         Prince Igor                 Nechipailo, Tugarinova, Raikov, Krivchenya, Miglau Mishutin Yaroslavtsev Vlasov Petrov – Ermler

1969-02-21       Moscow                     *                                     Concert                      *EO: Tchaikovsky, Verdi

1969-02-25      Moscow                     Rimsky-Korsakov       The Tsar's Bride         Kiselyov, Oleynichenko, Grigoriev Sokolov Lebedeva Grigorieva Glazyrina Filippov – Mansurov

1969-03-02       Kishinyev                                                         Concert

1969-03-05      Moscow                    Verdi                               Aida                          Tugarinova, Raikov, Nechipailo, Frolov, Lebedeva, Parkhomenko, Vernigora – Simonov

1969-03-15     Moscow                    Tchaikovsky                  Pique Dame                Levko, Milashkina, Andzhaparidze, Kibkalo, Kiselyov, Kasrashvili, Arkhipov, Baskov, Efimov, Yaroslavtsev, Lebedeva, Pashinsky, Novosyolova – Khaikin

1969-03-25     Riga                                                                    Recital                          Erokhin (piano)

1969-03-29      Leningrad                                                           Recital                         Erokhin (piano)

1969-03-31      Leningrad                          *                               Recital                        Erokhin  (piano)  *(Rakhmaninov, Rimsky-Korsakov, Handel, Mozart, Saint-Saens, Rubinstein, Poulenc, Bizet)

1969-04-05      Erevan                         Verdi                              Aida                           di Cecchi, Khanedanyan, Popov, Ovanisyan - Katanyan

1969-04-10      Moscow                   Mussorgsky                 Khovanshchina               Ognivtsev, Krivchenia,  Petrov, Kiselyov, Laptev, Dmitruk, Sorokina, Yaroslavtsev, Filippov - Khaikin        

1969-04-18      Moscow                  Tchaikovasky                Pique Dame                    Borisova, Milashkina, Atlantov, Mazurok, Kiselyov, Sorokina, Galkin, Arkhipov, Kositsyna  - Khaikin                                              

1969-04-25      Moscow                      *                                   Concert                        *(EO: Tchaikovsky)

1969-04-26      Moscow                                                            Concert

1969-04-28      Moscow                                                            Concert

1969-05-03     Moscow                    Mussorgsky                 Boris Godunov              Petrov , Nechipailo,  Vedernikov, Geleva, Kositsyna, Klepatskaya, Romanovsky, Babak, Chubbanov, Maslennikov  - Ermler 

1969-05-10      Moscow                  Verdi                                 Aida                           Tugarinova, Raikov, Nechipailo, Vernigora, Filippov, Miglau - Dimitriadi  

1969-05-17      Paris                           Prokofiev                        Ivan the Terrible         Temirkanov

1969-05-20      Paris                           Prokofiev                        Alexander Nevsky     Rozhdestvensky

1969-05-22     Paris                           Prokofiev                        Alexander Nevsky     Rozhdestvensky

1969-05-26      Paris                           Prokofiev                        Alexander Nevsky     Rozhdestvensky

1969-05-31      Paris                                                                  Recital

1969-07-08      Varna                          Verdi                              Aida                            Milashkina, Raikov - Naidenov

1969-07-17      Riga                                                                   Recital

1969-07-19     Riga                              *                                   Concert                       Sipolnieks (organ) *(EO: Bach, Handel, Mozart, Tchaikovsky, Prokofiev)

1969-07-20     Riga                              *                                   Concert                       Sipolnieks (organ) *(EO: Bach, Handel, Mozart, Tchaikovsky, Prokofiev)

1969-07-23     Riga                              *                                   Concert                       Sipolnieks (organ) *(EO: Bach, Handel, Mozart, Tchaikovsky, Prokofiev)

1969-07-24     Riga                              *                                   Concert                       Sipolnieks (organ) *(EO: Bach, Handel, Mozart, Tchaikovsky, Prokofiev)

1969-09-06    Moscow                     Tchaikovsky                  Pique Dame                 Andzhaparidze, Vishnevskaya, Mazurok, Levko, Borisova, Kositsyna, Sokolov, Grigoriev, Pashinsky, Yaroslavtsev, Firsova – Khaikin

1969-09-22      Berlin                         Mussorgsky                   Boris Godunov            Adryushchenko, Ognivtsev, Kasrashvili, Korolyova, Borisenko, Reshetin, Mazurok, Eizen, Vlassov - Khaikin

1969-09-25      Berlin                         Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov, Nechipailo, Klepatskaya, Kositsina, Mityukhova, Pashinksky, Eizen, Reshetin, Mishutin -  Ermler

1969-09-28      Berlin                         Mussorgsky                   Boris Godunov           Petrov, Vedernikov, Kositsina, Korolyova, Grigorieva, Ivanovsky, Pashinksky, Nechipailo, Eizen - Ermler

1969-09-29      Berlin                                                                Concert                       Kopylov, Vedernikov, Tugarinova, Dokschitzer, Atlantov, Rostropovich, Koroljov , Bessmertnova, Ognivzev, Mazurok - Ermler

1969-10-12     Moscow                     *                                    Concert                         *(EO: Tchaikovsky, Verdi)

1969-10-13     Moscow                     *                                    Concert                           Andzhaparidze- Vartanian  * Verdi

1969-10-15    Leningrad                                                           Recital

1969-10-16     Moscow                     Verdi                              Aida                               Tugarinova, Andzhaparidze, Kunyanev, Vernigora, Frolov, Lebedeva - Simonov

1969-10-20     Warsaw                     *                                     Concert                           Dimitriev  *(EO: Tchaikovsky, Bizet)

1969-10-21     Chenstokhov                                                   Concert

1969-10-23     Vrotslav                                                           Concert

1969-10-26     Moscow                      Rimsky-Korsakov         The Tsar's Bride            Dmitruk, Deomidova, Grigoriev, Sokolov, Frolov, Filippov, Korolyova, Grigorieva, Andreyeva - Mansurov

1969-10-30     Moscow                     Borodin                           Prince Igor                    Nechipailo, Tugarinova, Raikov, Krivchenya, Frolov, Vlasov, Shkaptsov,  Mishutin, Lebedeva - Simonov

1969-11-04     Moscow                     Mussorgsky                   Khovanshchina              Ognivtsev, Krivchenya, Sorokina, Petrov, Dementiev, Kiselyov, Korolyov, Fedoseev, Efimov, Maslov, Shkaptsov - Khaikin

1969-11-07     Moscow                     Borodin                          Prince Igor                      Valaitis, Andreyeva, Atlantov, Krivchenya, Frolov, Laptev, Maslov, Baskov, Kasrashvili - Simonov

1969-11-11     Moscow                     Mussorgsky                  Boris Godunov              Raikov, Ognivtsev, Borisova, Miglau, Mityukova, Laptev, Valaitis, Nechipailo , Geleva, Vlasov, Nikitina,  Korolyov, Filippov, Baskov, Levin, - Khaikin

1969-12-08     Moscow                     Blanter                           Concert                         Victorov (Piano)

1969-12-10     Moscow                      Rimsky-Korsakov         The Tsar's Bride           Dmitruk, Deomidova, Sokolov, Mishutin, Frolov, Vedernikov, Korolyova, Borisenko, Smolenskaya - Dimitriadi

1969-12-11     Moscow                      Sviridov                          Concert                        Sviridov

1969-12-22      Paris                           Mussorgsky                   Boris Godunov             Ognivtsev, Raikov, Korolyova, Miglau, Borisenko, Efimov, Sokolov, Reshetin, Geleva, Vlassov, Maslennikov - Khaikin

1969-12-28      Paris                           Mussorgsky                   Boris Godunov              (Matinee)

1969-12-20      Paris                           Borodin                           Prince Igor                    (evening)

1970                               

1970-01-03      Paris                           Mussorgsky              Boris Godunov   

1970-01-09      Paris                          Mussorgsky             Khovanshchina

1970-01-11      Paris                          Borodin                     Prince Igor                         (Matinee)

1970-01-11      Paris                                                            Concert  

1970-01-16      Paris                          Mussorgsky             Khovanshchina

1970-01-17      Paris                           Mussorgsky              Boris Godunov 

1970-01-19      Paris                          Mussorgsky             Khovanshchina

1970-01-21      Paris                          Mussorgsky             Khovanshchina

1970-01-22      Paris                                                           Concert

1970-01-23     Paris                                                           Concert

1970-01-24      Paris                          Tchaikovsky             Pique Dame           Levko, Milashkina, Andzhaparidze, Fedoseyev, Grigoriev, Sorokina, Lebedeva, Vlassov - Ermler

1970-02-01     Moscow                   Rimsky-Korsakov      The Tsar's Bride    Kiselyov, Oleynichenko, Arkhipov, Mishutin, Geleva, Vernigora, Glazyrina, Grigorieva, Andreyeva - Mansurov

1970-02-12     Moscow                   Rimsky-Korsakov      The Tsar's Bride    Dmitruk, Deomidova, Grigoriev, Sokolov, Frolov, Vedernikov, Glazyrina, Borisenko, Lebedeva - Mansurov

1970-02-27      Moscow                     *                                Recital                   Erokhin (piano)  *(Bach, Handel, Tchaikovsky, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Rubinstein, Beethoven, Mozart)

1970-03-15      Moscow                 Rimsky-Korsakov       The Tsar's Bride    Romanovsky, Firsova, Sokolov, Efimov, Geleva, Vernigora, Borisova, Mityukova, Smolenskaya - Mansurov

1970-03-28      Moscow                   *                                Recital                   Erokhin (piano)  *(Schumann, de Falla, Tchaikovsky)

1970-04-04      Moscow                     Prokofiev                  Semyon Kotko     Andyushchenko, Novoselova, Reshentin, Krivchenia,Borisenko, Vishnevskaya, Mazurok, Milashkina, Frolov,Arkhipov, Maslennikov, Valaitis- Mansurov

1970-04-13      Moscow                     Prokofiev                 Semyon Kotko     Andyushchenko, Novoselova, Reshentin, Krivchenia,Borisenko, Vishnevskaya, Mazurok, Milashkina, Frolov,Arkhipov, Maslennikov, Valaitis- Mansurov

1970-04-16      Moscow                    Mussorgsky             Boris Godunov       Ognivtsev, Andryushchenko, Korolyova, Sorokina, Mityukova, Efimov, Nechipailo, Valaitis, Eizen - Khaikin

1970-04-18      Moscow                     *                                Recital                   Erokhin (piano)  *(Bach, Handel,, Mozart, Tchaikovsky, Stravinsky, Rubinstein, Rimsky-Korsakov)

1970-04-22      Moscow                     Prokofiev                 Semyon Kotko     Andryushchenko, Novoselova, Reshentin, Krivchenia,Borisenko, Vishnevskaya, Mazurok, Milashkina, Frolov, Arkhipov, Maslennikov, Valaitis- Mansurov

1970-05-08      Moscow                     Prokofiev                Semyon Kotko      Petrov, Borisova, Reshetin, Eizen, Borisenko, Lebedeva, Kasrashvili, Kibkalo , Frolov, Arkhipov, Maslennikov, Valaitis, Vlasov - Mansurov

1970-05-14     Moscow                      Prokofiev                Semyon Kotko      Petrov, Borisova, Reshetin, Krivchenya, Mityukova, Lebedeva, Kasrashvili, Kibkalo, Frolov, Korolyov, Sokolov, Vernigora, Vlasov -  Mansurov

1970-05-16     Moscow                    Mussorgsky             Boris Godunov      Petrov, Nechipailo, Borisova, Sorokina, Grigorieva, Laptev, Valaitis, Yaroslavtsev, Vedernikov, Zakharov, Novosyolova, Grigoriev, Shkaptsov, Baskov, Rumyantsev, Maslov - Simonov

1970-05-30      Moscow                           *                                  Recital                 Erokhin (piano)  *(Tchaikovsky, Stravinsky, Rimsky-Korsakov, de Falla, Saint-Saens, Donizetti, Verstovsky, Rubinstein, Bizet)

1970-07-25      Moscow                                                             Recital                     Intl. Tchaikovsky Competition

1970-08-18      Osaka                         Mussorgsky                   Boris Godunov        Vedemikov, Raikov, Yaroslavtsev; Miglau, Korolyova, Efimov, Fedoseyev, Eizen, Sakharov, Shkaptsov - Simonov

1970-08-23?    Osaka                         Tchaikovsky                   Pique Dame             Andryushchenko, Kiselyov, Fedoseyev, Levko, Tugarinova, Sokolov, Baskov, Miglau - Rozhdestvensky

1970-08-26      Osaka                          Borodin                       Prince Igor                 

1970-08-28     Tokyo                       Mussorgsky                 Boris Godunov            Raikov, Ognivtsev, Korolyova, Kasrashvili, Grigorieva, Efimov, Fedoseyev, Nechipailo, Eizen, Vlasov, Nikitina, Maslennikov, Zakharov - Simonov       

1970-08-30    Tokyo                        Mussorgsky                   Boris Godunov          Petrov, Borisova, Miglau, Grigorieva, Sokolov, Valaitis, Nechipailo, Eizen, Zakharov, Nikitina, Filippov, Maslennikov, Baskov - Simonov

1970-09-02    Tokyo                        Tchaikovsky                  Pique Dame            Avdeyeva, Borisova, Milashkina, Atlantov, Mazurok, Kiselyov, Yaroslavtsev, Sokolov, Zakharov, Dementiev, Lebedeva, Sorokina, Baskov - Rozhdestvensky

1970-09-03    Tokyo                        Tchaikovsky                  Pique Dame               Levko, Mityukova, Tugarinova, Andryushchenko, Fedoseyev, Kiselyov, Miglau, Lebedeva, Galkin - Rozhdestvensky

1970-09-05     Tokyo                          Borodin                       Prince Igor                 Krivchenya, Nechipailo, Tugarinova, Raikov, Laptev, Eizen, Lebedeva, Shkaptsov, Zakharov - Ermler

1970-09-27    Moscow                    Rimsky-Korsakov           The Tsar's Bride        Romanovsky, Firsova, Grigoriev, Mishutin, Frolov, Vedernikov, Novosyolova, Borisenko, Kositsyna - Mansurov           

1970-10-01    Moscow                    Prokofiev                        Semyon Kotko          Petrov, Borisova, Reshetin, Krivchenya, Borisenko, Vishnevskaya, Kasrashvili, Kibkalo, Frolov, Arkhipov, Sokolov, Valaitis, Vlasov - Mansurov                    

1970-10-17    Moscow                      Verdi                                Aida                        Milashkina, Raikov, Anisimov, Vernigora, Frolov, Piavko, Lebedeva - Simonov

1970- 10-22   Moscow                       Tchaikovsky                Pique Dame              Kasrashvili, Levko, Borisova, Milashkina, Andzhaparidze, Mazurok, Romanovsky, Yaroslavtsev ,Sokolov, Arkhipov, Pashinsky, Kositsyna, Baskov - Khaikin   

1970-10-29   Moscow                        Prokofiev                     War and  Peace         Leonova, Avdeyeva, Vishnevskaya, Borisova, Lebedeva, Kibkalo, Grigoriev, Maslennikov, Efimov, Eizen, Pankov, Ognivtsev, Grigorieva, Sorokina, Frolov, Reshetin, Bolshakov, Baskov, Mityukova - Rostropovich                                               

1970-11-01    Moscow                       Mussorgsky                    Boris Godunov    Ognivtsev, Sorokina, Borisova, Borisenko, Efimov, Fedoseyev,Yaroslavtsev, Petrov, Eizen,Vlasov, Girgorieva, Grigoriev, Filipov, Frolov - Simonov         

1970-11-03    Moscow                      Mussorgsky                     Boris Godunov       Andryushchenko, Nechipailo, Borisova, Kasrashvili, Mityukova, Efimov, Bolshakov, Yaroslavtsev, Eizen, Zakharov, Nikitina, Vlasov, Shkaptsov, Laptev, Levin, Frolov - Simonov                                                                                                                                                                              

1970-11-14      Barcelona                    *                               Vinas Competition          Finale            *(Handel, Beethoven, Saint-Saens, Donizetti)               

1970-11-16      Barcelona                    Concert                    Vinas Competition           Duma, Cononovici, Romano, Murray, Sotkilava, Tahara, van der Meer, Musetescu – Bottino

  1970-11-27      Barcelona                    *                                      Recital                       Erokhin (piano)   * (Tchaikovsky, Rakhmaninov, Granados, Bizet )

  1970-12-18      Moscow               Rimsky-Korsakov         The Tsar's Bride               Romanovsky, Efimov, Frolov, Glazyrina, Grigorieva, Andreyeva,Vedernikov, Bozhko, Sokolov, Grigorieva - Mansurov

  1970-12-25    Moscow                   Mussorgsky                    Boris Godunov      Ognivtsev, Sorokina, Borisova, Borisenko, Efimov, Fedoseyev, Yaroslavtsev, Petrov, Eizen,Vlasov, Girgorieva, Grigoriev, Rumyantsev, Filipov, Frolov - Simonov

  1970-12-30   Moscow                   Prokofiev                          Semyon Kotko       Andryushchenko, Novosyolova, Reshetin, Krivchenya, Borisenko, Vishnevskaya, Milashkina, Kibkalo, Frolov, Korolyov, Sokolov, Valaitis, Efimov - Mansurov

1971                                                                                           

1971-01-05      Moscow                     Prokofiev                        War and Peace             Vishnevskaya, Petrov , Sorokina, Borisova, Bolshakov, Reshetin, Leonova, Maslennikov, Mazurok, Eizen, Ognivtsev - Rostropovich

1971-01-07      Moscow                Mussorgsky                         Boris Godunov       Andryushchenko, Nechipailo, Korolyova, Bozhko, Grigorieva, Efimov, Fedoseyev, Yaroslavtsev, Geleva, Mishutin, Nikitina, Maslennikov, Filippov, Laptev, Levin, Shkaptsov - Simonov                                                                                           

1971-01-10     Moscow                 Rimsky-Korsakov               The Tsar's Bride            Makarov, Kadinskaya, Grigoriev, Sokolov, Morozov, Vernigora, Korolyova, Borisenko, Lebedeva - Mansurov

1971-01-13     Moscow                   Prokofiev                            War and Peace            Leonova, Borisenko, Kasrashvili, Borisova, Tugarinova, Fedoseyev, Petrov, Maslennikov, Vlasov, Reshetin, Pankov, Ognivtsev, Grigorieva, Kositsyna, Filippov, Vedernikov, Nartov, Laptev, Novosyolova - Rostropovich

1971-01-19    Moscow                   Mussorgsky                          Khovanshchina       Reshetin, Krivchenya, Laptev, Miglau, Petrov, Grigorie, Valaitis, Korolyov, Fedoseyev, Vlasov, Filippov, Maslov - Khaikin

1971-01-23    Moscow                    Borodin                                Prince Igor               Kiselyov, Andreyevna, Noreika, Morozov, Frolov, Laptev, Yaroslavtsev, Mishutin, Lebedeva - Ermler

1971-02-04   Moscow                   Rimsky-Korsakov                 The Tsar's Bride      Kiselyov, Bozhko, Korolyov, Efimov, Morozov, Vernigora, Borisova, Belyanovskaya, Lebedeva - Mansurov  

1971-02-15   Moscow                       *                                       Recital                        Erokhin (piano) *(Bizet, de Falla, Granados, Nin, Obradors, Saint-Saens)

1971-02-16   Moscow                  Prokofiev                              War and  Peace           Leonova, Avdeyeva, Kasrashvili, Borisova, Andreyeva, Kibkalo, Petrov, Maslennikov, Efimov, Eizen, Pankov, Ognivtsev, Grigorieva, Kositsyna,  Frolov,  Vedernikov, Bolshakov, Laptev, Novosyolova -Rostropovich               

  1971-02-19   Moscow                     Rachmaninov                     Recital                         Erokhin (piano)   

  1971-02-23   Moscow                   Prokofiev                               Semyon Kotko         Petrov, Novosyolova, Reshetin, Eizen, Borisenko, Sokolenko, Lebedeva, Kibkalo, Frolov, Arkhipov, Sokolov, Valaitis, Efimov - Mansurov

  1971-03-07   Moscow                   Rimsky-Korsakov          The Tsar's Bride             Vishnevskaya, Kiselyov, Vedernikov, Korolyov, Efimov , Morozov, Borisova, Mityukova, Smolenskaya   - Mansurov

  1971-03-09   Moscow                       Verdi                                    Aida                      Stoyanovich, Danilov, Kiselyov, Yaroslavtse, Frolov, Baskov, Lebedeva - Simonov

  1971-03-13   Moscow                  Mussorgsky                         Khovanshchina         Ognivtsev Eizen, Andryushchenko, Miglau, Sokolov, Grigoriev, Kiselyov, Yaroslavtsev, Pashinsky, Laptev, Maslov, Shkaptsov - Khaikin

  1971-03-30  Moscow                  Prokofiev                               War and Peace           Leonova, Avdeyeva, Kasrashvili, Borisova, Tugarinova, Fedoseyev, Grigoriev, Maslennikov, Efimov, Reshetin, Dzhaparidze,  Ognivtsev, Grigorieva, Kositsyna, Frolov, Vedernikov, Nartov, Laptev, Novosyolova - Rostropovich

  1971-04-04    Moscow                        Sviridov                             Recital                      Sviridov (piano)

  1971-04-09   Moscow                  Prokofiev                                 Semyon Kotko       Andryushchenko, Borisova, Reshetin, Krivchenya, Borisenko, Sokolenko, Kasrashvili, Kibkalo, Frolov , Arkhipov, Maslenniko, Vernigora, Vlasov - Mansurov

1971-04-12   Moscow                  Mussorgsky                            Boris Godunov       Petrov, Vedernikov, Korolyova, Miglau, Mityukova, Laptev, Bolshakov, Nechipailo, Eizen, Zakharov, Nikitina, Vlasov , Shkaptsov, Baskov, Levin, Maslov - Simonov

  1971-04-14   Moscow                             *                                         Recital                   Erokhin (piano) * (Tchaikovsky)

1971-04-23   Moscow                   Prokofiev                                War and  Peace           Borisova, Mityukova, Vishnevskaya, Siniavskaya, Tugarinova, Mazurok, Petrov, Maslennikov, Vlasov, Eizen, Pankov, Ognivtsev, Grigorieva, Kositsyna, Frolov, Vedernikov, Kibkalo, Laptev, Novosyolova- Rostropovich

1971-04-27   Moscow                         Verdi                                       Aida                  Milashkina, Danilov, Nechipailo, Vernigora, Frolov, Baskov, Miglau - Simonov                                                 

  1971-05-04    Moscow                     Prokofiev                            War and Peace        Kasrashvili, Kibkalo, Leonova, Eizen, Ognivtsev, Novosyolova, Lebedeva,  Petrov, Maslennikov, Dzhaparidze, Kositsyna, Reshetin,  Bolshakov, Arkhipov, Mityukova - Rozhdestvensky

  1971-05-05   Moscow                       Mussorgsky                  Boris Godunov          Raikov, Vedernikov, Korolyova, Miglau, Borisenko, Sokolov, Fedoseyev, Yaroslavtsev, Eizen, Mishutin, Grigorieva, Grigoriev, Filippov, Baskov, Levin, Shkaptsov - Simonov

  1971-05-07   Moscow                             *                                  Recital                   Erokhin (piano) * (Rakhmaninov)

  1971-05-13  Moscow                         Prokofiev                        Semyon Kotko       Andryushchenko, Novosyolova, Reshetin, Eizen, Mityukova, Sokolenko, Lebedeva, Mazurok, Frolov, Arkhipov, Maslennikov, Vernigora, Vlasov - Mansurov   

 1971-06-13  Moscow                         Rimsky-Korsakov           The Tsar's Bride     Grigoriev, Bozhko, Grigoriev, Efimov, Morozov, Korolyov, Korolyova, Grigorieva, Lebedeva - Mansurov         

 1971-06-26  Moscow                         Prokofiev                         Semyon Kotko       Andryushchenko, Novosyolova, Morozov, Krivchenya, Mityukova, Sokolenko, Lebedeva, Mazurok, Frolov, Korolyov, Sokolov, Vernigora, Efimov - Mansurov   

1971-07-01  Moscow                      Rimsky-Korsakov             The Tsar's Bride      Grigoriev, Kadinskaya, Sokolov, Efimov, Frolov, Korolyov, Korolyova, Belyanovskaya, Andreyeva - Mansurov

 1971-09-19      Budapest                     Mussorgsky               Boris Godunov                  Petrov, Ognivtsev, Kasrashvili, Korolyova, Sokolov, Reshetin - Simonov                      

1971-09-22      Budapest                    Tchaikovsky                   Pique Dame             Avdejeva, Borisova, Vishnevskaya, Atlantov, Kiselyov, Mazurok - Khaikin

1971-09-24       Budapest                    Prokofiev                        Semyon Kotko        Krivchenya, Andryushchenko, Kibkalo, Vishnevskaya, Reshetin, Kasrashvili, Borisenko - Mansurov

1971-09-26      Budapest                    Tchaikovsky                   Pique Dame             Avdejeva, Borisova, Vishnevskaya, Atlantov, Kiselyov, Mazurok - Khaikin

1971-09-29      Budapest                    Prokofiev                        Semyon Kotko         Krivchenya, Andryushchenko, Kibkalo, Vishnevskaya, Reshetin, Kasrashvili, Borisenko - Mansurov

1971-10-06      Vienna                        Tchaikovsky                   Pique Dame               Milashkina Atlantov, Mazurok, Avdeyeva, Kasrashvili, Kiselyov - Khaikin

1971-10-07      Vienna                        Prokofiev                        War and Peace           Kibkalo, Vishnevsakya, Petrov, Maslennikov, Vedernikov, Kiselyov - Rostropovich

1971-10-09      Vienna                        Mussorgsky                   Boris Godunov          Ognivtsev, Kasrashvili, Korolieva, Reshetin, Petrov, Sokolov – Simonov

1971-10-12      Vienna                        Prokofiev                        War and Peace           Mazurok, Kasrashvili, Siniavskaya, Petrov, Maslennikov, Vedernikov, Kibkalo - Rostropovich

1971-10-14      Vienna                        Prokofiev                        War and Peace           Fedosejev, Vishnevsakya, Petrov, Maslennikov, Vedernikov, Kibkalo - Rostropovich

1971-10-22      Barcelona                   *                                       Recital                      Erokhin (piano)   * (Tchaikovsky, Rakhmaninov, Granados, Bizet )

1971-10-25      Paris                           *                                        Recital                    Erokhin (piano)   * (Tchaikovsky, Rakhmaninov, Granados, Bizet )

1971-10-30     Moscow                   Rimsky-Korsakov            The Tsar's Bride       Kiselyov, Oleynichenko, Sokolov,  Mishutin, Morozov, Reshetin, Korolyova, Mityukova, Andreyeva - Mansurov                                                             

1971-11-19      Moscow                    Prokofiev                        Semyon Kotko         Krivchenya, Andryushchenko,  Vishnevskaya, Reshetin, Milashkina, Mazurok, Maslennikov, Borisenko – Mansurov

1971-11-20      Moscow                    Mussorgsky                   Boris Godunov        Petrov, Ognivtsev, Korolyova,, Miglau, Mityukova, Fedoseyev  Nechipailo, Efimov, Vedernikov, Grigoriev, Reshetin - Simonov  

1972                                                                                           

1972-01-13     Moscow                    Tchaikovsky                   Pique Dame            Levko, Grigorieva, Tugarinova, Danilov, Mazurok, Romanovsky, Korolyov, Efimov, Vlasov, Pashinsky,Kositsyna, Firsova, Baskov - Simonov

1972-01-14    Moscow                   Rimsky-Korsakov           The Tsar's Bride      Romanovsky, Kadinskaya, Grigoriev, Sokolov,Frolov, Korolyov, Novosyolova, Mityukova, Andreyeva - Dimitriadi

1972-01-20   Moscow                        Verdi                                   Aida                 Tugarinova, Piavko, Nechipailo, Vedernikov, Frolov, Baskov, Lebedeva - Simonov                                        

1972-02-05   Moscow                        Mussorgsky                Boris Godunov       Petrov,  Vedernikov, Korolyova, Kasrashvili, Borisenko, Laptev, Pashinksky, Eizen, Mishutin,  Nikitina , Korolyov, Geleva, Zakharov, Levin -Simonov

1972-02-10  Moscow                    Rimsky-Korsakov           The Tsar's Bride     Grigoriev, Kadinskaya, Arkhipov, Efimov, Morozov, Vernigora, Korolyova , Borisenko, Babak - Mansurov

1972-02-13      Moscow                     *                                      Recital                        Erokhin (piano) *(Rimsky-Korsakov, Rubinstein, Tchaikovsky)

1972-02-19      Moscow                     *                                      Recital                        Erokhin (piano) *(Rakhmaninov)

  1972-02-25      Paris   Pleyel              *                                     Recital                   Erokhin (piano)  *(Tchaikovsky, Prokofiev, Rakhmaninov, de Falla, Saint-Saens)

1972-03-04      Las Palmas                 Bizet                               Carmen                 Turp, Oran, Herlea, Foiani, Sinoves, Torrico, Manzaneda, Carta - Marco

1972-03-14     Moscow                    Verdi                                  Aida                    Tugarinova, Piavko, Nechipailo , Vernigora, Frolov, Baskov, Miglau - Simonov                                                                                           

1972-03-16     Moscow                 Prokofiev                       War and  Peace           Borisova,, Mityukova, Kasrashvili, Siniavskaya, Andreyeva, Mazurok, Petrov Maslennikov, Vlasov, Reshetin, Dzhaparidze,  Ognivtsev, Grigorieva, Kositsyna, Frolov, Vedernikov, Nartov, Laptev, Novosyolova -Ermler

1972-03-23    Moscow                  Tchaikovsky                     Pique Dame            Borisova, Grigorieva, Milashkin, Andguladze, Mazurok, Romanovsky Yaroslavtsev, Efimov, Arkhipov, Pashinsky, Kositsyna, Miglau, Baskov - Khaikin

1972-04-08    Moscow                  Mussorgsky                     Boris Godunov       Andryushchenko, Vedernikov Korolyova, Bozhko,  Gaponova, Sokolov , Fedoseyev, Yaroslavtsev , Eizen, Vlasov, Nikitina, Grigoriev, Filippov, Zakharov, Rumyantsev, Frolov - Simonov

1972-04-12      Brno                           Bizet                               Carmen

1972-04-15      Plzen                          Bizet                               Carmen

1972-04-30     Moscow                    Rimsky-Korsakov        The Tsar's Bride         Romanovsky, Kadinskaya, Arkhipov,  Laptev, Geleva, Vernigora, Korolyova ,Borisenko, Lebedeva - Mansurov

1972-05-08      Wiesbaden                  Verdi                               Aida                            Lee, Bergonzi, Kuehne, Wollitz, Krekow, Pampuch, Dobrianova – Wallberg

 1972-05-11       Moscow                     Verdi                                Aida                       Tugarinova, Piavko, Valaitis  Vedernikov, Frolov, Baskov , Lebedeva -Simonov              

1972-05-29      Moscow                     *                                      Recital                        Erokhin (piano) *(Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Rakhmaninov, Faure, Granados, Montsalvatge, Bizet)

1972-06-12      Versailles                    *                                      Recital                        Erokhin (piano)     

1972-06-14      Moscow                     *                                      Concert                        Rozhdestvensky  *(de Falla) 

1972-06-23       Sofia                           *                                     Recital                        Erokhin  (piano)  *(Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Rakhmaninov)

1972-06-26       Sofia                         Verdi                                  Aida   

1972-??            Budapest                   Verdi                                 Aida

1972-07-22       Vilnius                      *                                      Concert                       Domarkas   *(arias)

1972-08-02       Riga   (Cathedral)                                             Concert                       Obraztsova sings Stradella Pietŕ Signore

1972-08-10       Pärna                         *                                      Recital                       Erokhin (piano)  *(Mussorgsky, Schumann)

1972-08            Vilnius                       *                                      Recital                       Erokhin (piano)  *(Mussorgsky, Schumann)

1972-08-14       Dzintari                   *                                       Recital                         Erokhin   (piano) *(Schumann, Handel, Granados, Mussorgsky)                                              

1972-09-18      Moscow                     Bach                                Cantata No. 53

1972-09-25      Moscow                     *                                      Recital                         Erokhin   (piano) *(Schumann, Handel, Granados, Mussorgsky)

1972-10-07      Moscow                     Verdi                               Il Trovatore                 Piavko, Milashkina, Mazurok, Reshetin, Leonova, Efimov, Korolyov - Mansurov

1972-10-15      Moscow                   Mussorgsky                 Boris Godunov               Petrov, Nechipailo, Borisova,Miglau, Borisenko,Laptev, Fedoseyev,Reshetin, Geleva,Vlasov,  Grigorieva, Maslennikov, Filippov, Levin, Frolov - Simonov

1972-10-20      Moscow                   Borodin                          Prince Igor                      Nechipailo, Andreyevna, Noreika, Morozov, Frolov, Laptev, Yaroslavtsev, Mishutin, Lebedeva – Ermler

1972-10-22      Madrid                        *                                    Recital                          Erokhin (piano)  *(Schumann, Rakhmaninov)

1972-10-26       Barcelona                     *                                  Recital                         Erokhin (piano)  *(Schumann, Mussorgsky)

1972-11-09      Moscow                   Verdi                              Il Trovatore                 Piavko, Kasrashvili,Romanovsky, Morozov, Efimov, Leonova, Korolyov - Mansurov                                                                

1972-11-11     Moscow                Mussorgsky                 Boris Godunov                Petrov, Ognivtsev, Korolyova, Miglau,Gaponova, Efimov,Bolshakov, Nechipailo, Eizen,Mishutin,Nikitina, Maslennikov, Filippov, Baskov, Rumyantsev, Frolov - Simonov

1972-11           Moscow                     *                                    Recital                          Erokhin (piano)  *(Bach, Mozart, Handel, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, de Falla, Rubinstein, Verstovsky, Bizet)

  1972-11-15      Tokyo                                                                Recital                         Erokhin  (piano)

1972-12-02      Tokyo                       *                                      Concert                     Rosenstock   *(Tchaikovsky, Prokofiev, Bizet, Verdi, Shostakovich)

1972-12-03      Tokyo                       *                                      Concert                     Rosenstock   *(Tchaikovsky, Prokofiev, Verdi, Shostakovich)

1972-12-07      Tokyo                       *                                      Concert                     Rosenstock   *(Verdi, Saint-Saens, Ravel, Debussy)

1972-12-08      Tokyo                       *                                      Concert                     Rosenstock   * (Verdi, Saint-Saens, Ravel, Debussy)

1972-12-15     Minsk                        *                                      Concert                      Efimov     *(Rimsky-Korsakov, Bizet)

1972-12          Minsk                     Verdi                                   Aida                         Tatishvili, Anguladze - Kolomitseva  

1972-12-29      Moscow               Prokofiev                      Semyon Kotko               Andryushchenko, Novosyolova, Reshetin, Krivchenya, Borisenko, Lebedeva, Lebedeva, Mazurok, Frolov,Arkhipov,Sokolov, Valaitis, Efimov - Mansurov 

1973     

1973-01-06      Moscow                              *                            Recital                      Erokhin (piano)  *(Rakhmaninov)

1973-01-09      Moscow                   Verdi                           Il Trovatore                   Piavko, Milashkina,Mazurok,Morozov,Efimov, Leonova, Shkaptsov - Dimitriadi

  1973-01-10       Leningrad                Mussorgsky                      Recital                     Songs and Dances of Death

  1973-01-12      Moscow                  Mussorgsky                Khovanshchina             Vedernikov, Eizen, Laptev, Miglau, Petrov, Grigoriev, Romanovsky, Korolyov, Malchenko, Vlasov, Filippov, Maslov - Ermler

1973-01-19      Moscow                 Tchaikovsky                  Pique Dame                 Levko, Grigorieva, Milashkina, Andzhaparidze, Malchenko, Grigoriev, Yaroslavtsev, Sokolov, Arkhipov, Dementiev, Krasnaya, Lebedeva, Baskov -Ermler                                           

  1973-02-06      Moscow                  Verdi                           Il Trovatore                   Kravtsov, Milashkina, Mazurok, Morozov, Baskov, Novosyolova, Shkaptsov - Mansurov

  1973-02-09      Moscow               Mussorgsky                  Boris Godunov              Raikov, Ognivtsev, Korolyova, Bozhko, Gaponova, Efimov, Bolshakov, Reshetin - Simonov               

  1973-03-05       Leningrad                        *                               Recital                      Erokhin (piano)               *Rakhmaninov

1973-03-22      Moscow                             *                             Recital                     Erokhin (piano) *(Rakhmaninov )

1973-02-23      Moscow             Rimsky-Korsakov         The Tsar's Bride            Grigoriev, Kovalyova, Arkhipov, Mishutin, Morozov, Vernigora, Novosyolova, Borisenko, Fomina - Kochnev

1973-02-27      Moscow             Prokofiev                        Semyon Kotko             Petrov, Novosyolova, Morozov, Eizen,Borisenko, Lebedeva, Lebedeva, Mazurok, Frolov,Arkhipov,Sokolov, Valaitis, Vlasov - Mansurov

1973-03-01      Moscow             Mussorgsky                   Boris Godunov             Petrov, Nesterenko, Borisova, Bozhko,Gaponova, Sokolov, Bolshakov, Yaroslavtsev, Eizen, Mishutin, Novosyolova, Maslennikov, Filippov, Laptev, , Shkaptsov - Simonov

1973-03-06     Moscow            Tchaikovsky                    Pique Dame                   Novosyelova, Grigorieva, Milashkina, Atlantov, Mazurok, Grigoriev,Korolyov, Sokolov,Vlasov, Dementiev,Krasnaya,Lebedeva, Baskov - Simonov

1973-03-17     Moscow                    Verdi                          Aida                             Bieshu, Nikolov, Nechipailo, Yaroslavtsev, Frolov, Baskov, Miglau - Dimitriadi               

 1973-03-25     Moscow                Prokofiev                    Semyon Kotko                Andryushchenko, Novosyolova, Reshetin, Krivchenya, Borisenko, Lebedeva, Lebedeva, Mazurok, Frolov, Korolyov, Sokolov, Vernigora, Efimov - Mansurov                                                            

1973-03-29     Riga                            Bizet                               Carmen

1973-03-31     Riga                            Bizet                              Carmen

1973-04-02     Moscow                          *                               Concert                      Erokhin (piano) *(Rakhmaninov  )  100 yrs Rakhmaninov

1973-04-04      Moscow                     Verdi                               Don Carlo               Milashkina, Atlantov, Ognivtsev, Mazurok, Yaroslavtsev, Deomidova, Baskov - Dimitriadi

1973-04-13      Moscow                     Verdi                             Don Carlos               Milashkina, Andzhaparidze, Ghiaurov, Mazurok, Yaroslavtsev, Deomidova, Baskov - Dimitriadi                  

1973-04-18      Monte Carlo                                                      Recital

1973-04-27      Marseille                    Bizet                               Carmen                   Domingo, Antoine, Bisson, Gras, Blasco, Bona, Bernard, Dresse, Cattin, Bourret - Giovaninetti

1973-04-29      Marseille                    Bizet                               Carmen                   Domingo, Antoine, Bisson, Gras, Blasco, Bona, Bernard, Dresse, Cattin, Bourret- Giovaninetti

1973-05-04      Marseille                    Bizet                               Carmen                   Chauvet, Antoine, Bisson, Gras, Blasco, Bona, Bernard, Dresse, Cattin, Bourret- Giovaninetti

1973-05-06      Marseille                    Bizet                               Carmen                    Chauvet, Antoine, Bisson, Gras, Blasco, Bona, Bernard, Dresse, Cattin, Bourret- Giovaninetti

1973-05-23      Prague                        Tchaikovsky                  Pique Dame             Avdeyeva, Milashkina, Grigorieva, Atlantov, Fedoseyev, Grigoriev, Yaroslavtsev, Sokolov, Miglau, Sorokina, Vlasov, Dementiev, Baskov - Simonov

1973-05-25      Prague                                                              Gala                          Arkhipova, Nesterenko, Piavko, Ognivtsev, Noreika, Miglau, Grigorieva

1973-05-27      Prague                                                               Gala                         Arkhipova, Nesterenko, Piavko, Ognivtsev,Bieshu, Rudenko, Noreika, Miglau, Grigorieva

1973-05-28      Prague                        Tchaikovsky                   Pique Dame             Borisova, Grigorieva, Bieshu, Zarins, Fedoseyev, Valaitis, Korolyov, Laptev, Arkhipov, Pashinsky, Kositsyna, Miglau, Baskov – Simonov

1973-05-31      Wiesbaden                 Verdi                             Don Carlos                Milashkina, Nesterenko, Atlantov, Mazurok, Sekot, Fack, Pampuch, Reppel, Fuger - Wallberg

1973-06-01      Brno                         Tchaikovsky                   Pique Dame

1973-06-02      Brno                                                                   Gala

1973-06-          Bratislava                 Tchaikovsky                  Pique Dame

1973-06-          Bratislava                                                          Gala

1973-06           Prague                                                                Recital

1973-06-20     Moscow                  Prokofiev                        Semyon Kotko         Andryushchenko, Novosyolova, Morozov, Eizen, Borisenko, Lebedeva, Kasrashvili, Kibkalo, Frolov, Korolyov, Maslennikov, Valaitis, Vlasov - Mansurov         

1973-06-23     Moscow                   Verdi                             Il Trovatore               Kravtsov, Miglau, Iordakescu, Morozov, Baskov, Leonova, Shkaptsov - Mansurov

1973-06-26     Moscow                   Tchaikovsky                 Pique Dame               Avdeyeva, Vishnevskaya, Andzhaparidze, Fedoseyev, Grigoriev, Korolyov, Laptev, Bozhko, Mishutin - Khaikin 

1973-06-28     Moscow                  Rimsky-Korsakov         The Tsar's Bride        Romanovsky, Sorokina, Sokolov, Laptev, Morozov, Vedernikov, Glazyrina, Grigorieva, Babak - Kochnev

1973-09-06     Moscow                  Mussorgsky                   Khovanshchina         Vedernikov, Eizen, Andryushchenko, Miglau, Raikov, Dementiev, Valaitis, Yaroslavtsev, Malchenko, Efimov, Filippov, Shkaptsov - Khaikin

1973-09-08     Moscow                  Prokofiev                        Semyon Kotko         Atlantov, Novosyolova, Reshetin, Eizen, Borisenko, Fomina, Lebedeva, Mazurok, Frolov, Arkhipov, Maslennikov, Valaitis, Vlasov - Rozhdestvensky

1973-09-12     Moscow                  Prokofiev                        Semyon Kotko         Andryushchenko, Borisova, Reshetin, Eizen, Borisenko, Fomina, Kasrashvili, Kibkalo,  Frolov, Arkhipov, Sokolov, Vernigora, Efimov - Mansurov

1973-09-14     Moscow                 Rimsky-Korsakov          The Tsar's Bride        Maslov, Bozhko, Grigoriev, Efimov, Frolov, Vernigora, Korolyova, Mityukova, Andreyeva - Mansurov

1973-09-15     Moscow                      *                                     Concert                  Pisarenko, Kibkalo, Nesterenko -Sviridov (piano) Shkolnikova (violin) Primenko (Cello)  *(Sviridov)

1973-09-29     Moscow                     Bizet                               Carmen                  Atlantov, Mazurok, Kasrashvili , Korolyov, Kovalyeva, Lebedeva, Nartov, Mishutin, Romanovsky – Simonov

1973-10-04    Moscow                      Bizet                               Carmen                  Piavko, Kasrashvili, Mazurok, Korolyov, Lebedeva, Kovalyova, Pashinsky, Sokolov, Maslov - Simonov

 1973-10-06    Moscow                       Bizet                               Carmen                 Piavko, Kasrashvili, Mazurok, Korolyov, Leonova, Kovalyova, Pashinsky, Mishutin, Romanovsky - Simonov

 1973-10-07    Moscow                     Khachaturyan                Ode of Joy              Khachaturyan

 1973-10-13    Moscow                         Verdi                         Il Trovatore              Piavko, Milashkina, Romanovsky, Morozov, Baskov, Novosyolova, Korolyov - Mansurov                         

 1973-10-15     Moscow                     Khachaturyan                Ode of Joy              Khachaturyan   

1973-10-27      Milano                        Mussorgsky               Khovanshchina          Eizen, Andryushchenko, Raikov,  Sorokina, Fedoseyev, Valaitis, Ognivtsev Efimov, Jaroslavtsev, Grigoriev - Khaikin

1973-10-29      Milano                        Mussorgsky               Khovanshchina          Morozov, Andryushchenko, Raikov,  Sorokina, Fedoseyev, Valaitis, Reshetin, Vlassov, Korolyov, Grigoriev - Khaikin

1973-11-03      Milano                        Mussorgsky               Khovanshchina          Morozov,  Andryushchenko, Raikov,  Sorokina, Fedoseyev, Grigoriev, Ognivtsev, Efimov, Korolyov, Dementiev - Khaikin

1973-11-06      Milano                        Prokofiev                  Semyon Kotko             Atlantov, Vishnevskaya, Reshetin, Eizen, Borisenko, Lebedeva, Mazurok, Frolov, Arkhipov, Maslennikov, Valaitis - Rozhdestvensky

1973-11-08      Milano                        Prokofiev                  Semyon Kotko             Atlantov, Vishnevskaya, Reshetin, Eizen, Borisenko, Lebedeva, Mazurok, Frolov, Arkhipov, Maslennikov, Valaitis - Rozhdestvensky

1973-11-09      Milano                        Mussorgsky            Khovanshchina             Vedernikov, Andryushchenko, Raikov,  Sorokina, Fedoseyev, Valaitis, Ognivtsev, Vlassov, Jaroslavtsev, Dementiev - Khaikin

1973-11-11  ?   Milano                        Borodin                   Prince Igor                    Grigoriev, Milashkina, Vedernikov, Raikov, Nesterenko, Efimov, Shkaptsov, Mishutin, Lebedeva - Ermler

1973-11-13  ?   Milano                        Borodin                   Prince Igor                    Nesterenko, Milashkina, Morozov, Vedernikov, Atlantov, Vlassov, Yaroslavtsev, Baskov, Lebedeva - Ermler

1973-11-16      Milano                        Mussorgsky            Khovanshchina              Eizen, Andryushchenko, Raikov,  Sorokina, Fedoseyev, Grigoriev, Vedernikov, Efimov, Korolyov, Grigoriev - Khaikin

1973-11-21      Moscow                          *                          Recital                           Erokhin (piano)  * (Tchaikovsky, Prokofiev, Rakhmaninov, Saint-Saens, Verstovsky, Bizet)

1973-11-26      Moscow                         *                           Recital                           Erokhin (piano) *(Tchaikovsky)

1973-11-30      Moscow                      Prokofiev                 War and  Peace            Leonova, Avdeyeva, Kasrashvili, Borisova, Tugarinova, Mazurok, Petrov, Maslennikov, Vlasov, Reshetin, Pankov, Ognivtsev, Grigorieva, Kositsyna, Frolov, Vedernikov, Kibkalo, Baskov, Novosyolova - Ermler

1973-12-15      Moscow                      Mussorgsky           Boris Godunov             Andryushchenko, Vedernikov, Korolyova, Bozhko, Mityukova, Sokolov, Bolshakov, Nechipailo, Eizen, Mishutin, Nikitina, Vlasov, Filippov, Laptev, Levin, Churbanov - Simonov       

1973-12-19      Moscow                     Bizet                          Carmen                       Atlantov, Kasrashvili, Grigoriev, Vernigora, Leonova, Kovalyova, Pashinsky, Sokolov, Romanovsky - Simonov

1973-12-23      Moscow                     Bizet                           Carmen                      Piavko, Kasrashvili, Grigoriev, Korolyov, Lebedeva, Kovalyova, Pashinsky, Mishutin, Romanovsky - Simonov        

1973-12-26      Moscow                                                      Gala                               Sorokina, Vedernikov                                                                                                                                                                                                                  

1973-12-28      Moscow                   Tchaikovsky              Pique Dame                  Avdeyeva, Grigorieva, Milashkina, Atlantov, Mazurok, Valaitis, Yaroslavtsev, Sokolov, Vlasov, Pashinsky, Krasnaya,Sorokina, Baskov - Simonov                 

1974                                                                                           

1974-01-08     Barcelona                    Saint-Saens                     Samson et Dalila       Py, Serra, MacFarland, Poulizac, Ruiz, Munoz, Rocher  - Andersson

1974-01-12      Barcelona                    Saint-Saens                     Samson et Dalila       Py, Serra, MacFarland, Poulizac, Ruiz, Munoz, Rocher  - Andersson

1974-01-14      Barcelona                    Saint-Saens                     Samson et Dalila       Py, Serra, MacFarland, Poulizac, Ruiz, Munoz, Rocher  - Andersson

1974-01-26      Moscow                     Bizet                              Carmen                       Atlantov, Sorokina , Grigoriev , Korolyov, Leonova, Kovalyova, Pashinsky, Mishutin,  Malchenko - Ermler

  1974-02-16      Kalinin                                                              Recital                        Erokhin (piano)

  1974-02-10     Moscow                    Prokofiev                       Semyon Kotko         Atlantov, Novosyolova, Reshetin, Eizen, Borisenko, Vishnevskaya, Kasrashvili, Kibkalo, Frolov, Arkhipov, Sokolov, Vernigora,Vlasov - Mansurov

 1974-02-14     Moscow                     Prokofiev                        War and Peace           Leonova,  Levko,  Kasrashvili, Korolyova, Tugarinova, Kibkalo, Petrov, Maslennikov, Vlasov, Eizen, Pankov, Shkaptsov, Grigorieva, Kositsyna, Frolov, Vedernikov, Nartov, Baskov, Mityukova - Ermler

1974-02-25      Moscow                          *                               Recital                           Erokhin (piano) *(Glinka, Dargomyzhsky)

1974-02-28     Moscow                      Bizet                              Carmen                         Atlantov, Kasrashvili , Mazurok, Korolyov, Lebedeva, Kovalyova, Nartov, Sokolov, Pashinsky - Simonov

1974-03-03     Leningrad                                                             Recital

1974-03-05     Moscow                 Rimsky-Korsakov              The Tsar's Bride         Romanovsky, Bozhko, Grigoriev, Efimov, Morozov, Reshetin, Glazyrina, Mityukova, Andreyeva - Lazarev

1974-03-28     Moscow                  Tchaikovsky                     Pique Dame                Novosyelova, Grigorieva, Milashkina, Atlantov, Mazurok , Romanovsky, Yaroslavtsev, Efimov, Arkhipov, Pashinsky, Krasnaya, Bozhko, Baskov -Khaikin

1974-04-11    Moscow                     Bizet                              Carmen                         Piavko, Sorokina, Mazurok, Korolyov, Leonova, Kovalyova, Pashinsky, Mishutin, Maslov - Simonov

1974-04-15    Moscow                     Verdi                               Don Carlos                 Tugarinova, Kuznetsov, Nesterenko, Mazurok, Dimitrov, Deomidova, Baskov - Lazarev

1974-04-26      Sofia                         Verdi                               Aida

1974-05-02    Moscow                     Verdi                               Il Trovatore              Sotkilava, Lebedeva , Mazurok, Morozov, Baskov, Leonova, Korolyov - Mansurov

1974-05-07    Moscow                 Mussorgsky                      Boris Godunov         Piavko, Vedernikov, Korolyova, Sorokina, Grigorieva, Sokolov, Romanovsky, Nechipailo, Eizen, Vlasov, Nikitina, Grigoriev, Filippov, Laptev, Levi,n, Shkaptsov - Simonov

1974-05-14   Moscow                  Mussorgsky                     Boris Godunov         Raikov, Eizen, Glazyrina, Bozhko, Mityukova, Efimov, Bolshakov, Nechipailo, Morozov, Mishutin, Nikitina, Grigoriev, Filippov, Baskov, Rumyantsev, Shkaptsov - Ermler

1974-05-23   Moscow                                                             Recital                     Erokhin (piano)

1974-06-10   Moscow                 Borodin                             Prince Igor               Grigoriev, Milashkina, Atlantov, Nesterenko, Eizen, Laptev, Shkaptsov, Mishutin, Lebedeva - Simonov

1974-06-19   Paris                       Prokofiev                       Ivan the Terrible          Temirkanov

1974-06-29   Moscow                  Bizet                                  Carmen                    Piavko, Krasnaya, Grigoriev, Korolyov, Leonova, Lebedeva, Nartov, Mishutin, Maslov - Mansurov   

1974-09-04    Moscow                     Verdi                              Il Trovatore             Krumm, Miglau, Mazurok, Morozov, Baskov, Leonova, Korolyov - Mansurov                                

1974-09-06    Moscow                  Mussorgsy                       Boris Godunov        Andryushchenko, Ognivtsev, Korolyova, Bozhko, Borisenko, Sokolov, Romanovsky, Reshetin, Morozov, Mishutin, Grigorieva, Grigoriev, Filippov, Baskov, Levin, Frolov - Khaikin

1974-09-08    Moscow                    Mussorgsky                   Boris Godunov        Raikov, Ghiaurov, Borisova, Miglau, Borisenko, Sokolov, Fedoseyev, Reshetin, Morozov, Vlasov, Grigorieva, Maslennikov, Filippov, Baskov, Rumyantsev, Shkaptsov - Khaikin

1974-09-10     Moscow                    Mussorgsky                  Khovanshchina        Ghiuselev, Morozov, Laptev, Fomina, Petrov, Dementiev, Grigoriev, Korolyov, Fedoseev, Efimov, Filippov, Shkaptsov - Khaikin

1974-09-14     Moscow                    Verdi                              Don Carlos              Andreyeva, Petrov, Vernigora, Mazurok, Frolov, Kadinskaya, Baskov - Lazarev

1974-10-06    Moscow                      Bizet                              Carmen                   Sotkilava, Sorokina, Grigoriev, Vernigora, Leonov, Kovalyova, Nartov, Mishutin, Maslov - Ermler

1974-11-01    Marseille                    Massenet                        Werther                   Vanzo, Cales, Claverie, Poulizac, Dresse, Cattin, Gregori, Mahiguian  - Giovaninetti

1974-11-03      Marseille                    Massenet                      Werther                   Vanzo, Cales, Claverie, Poulizac, Dresse, Cattin, Gregori, Mahiguian - Giovaninetti

1974-11-05      Marseille                    Massenet                      Werther                   Vanzo, Cales, Claverie, Poulizac, Dresse, Cattin, Gregori, Mahiguian -  Giovaninetti

1974-11-09      Marseille                    Massenet                     Werther                    Vanzo, Cales, Claverie, Poulizac, Dresse, Cattin, Gregori, Mahiguian -  Giovaninetti

1974-11-16     Moscow                     Bizet                              Carmen                    Sotkilava, Miglau, Valaitis, Vernigora, Kositsyna, Kovalyova, Nartov, Sokolov, Romanovsky -    Simonov

1974-11-19     Moscow                    Verdi                               Don Carlos               Tugarinova, Petrov, Vedernikov, Bolshakov, Frolov, Deomidova, Glafira, Baskov -Lazarev                                           

1974-11-23      Leningrad                 Bizet                              Carmen                     Atlantov, Kovalyeva, Volodos, Romanchak, Kaloshin, Lyubavina, Terentieva, Puchkov, Sokolov  - Dalgat

1974-11-26     Moscow                  Tchaikovsky                   Pique Dame              Novosyelova, Grigorieva, Fomina, Zarin, Mazurok, Grigoriev, Yaroslavtsev, Laptev, Arkhipov, Dementiev, Kovalyeva, Bozhko, Baskov - Khaikin

1974-11-29     Moscow                Rimsky-Korsakov       The Tsar's Bride           Maslov, Bozhko, Petrov, Efimov, Morozov, Reshetin, Korolyova, Borisenko, Andreyeva - Lazarev

1974-12-03     Moscow                     Verdi                                Aida                      Tatishvili, Piavko, Valaitis, Frolov, Filippov, Baskov, Kovalyova -  Simonov                                                               

1974-12-07     Moscow                   Tchaikovsky                 Pique Dame              Novosyelova, Grigorieva, Milashkina, Atlantov, Malchenko, Grigoriev, Yaroslavtsev, Sokolov, Mishutin, Dzhaparidze, Kovalyeva, Kadinskaya, Baskov - Khaikin                                           

1974-12-14     Moscow                  Bizet                                Carmen                    Sotkilava, Sorokina, Mazurok, Vernigor, Kositsyna, Kovalyova, Nartov, Sokolov, Romanovsky - Simonov                                               

1974-12-18     Moscow                  Prokofiev                       War and Peace           Leonova, Avdeyeva, Kasrashvili, Borisova, Tugarinova, Mazurok, Petrov, Maslennikov, Vlasov, Eizen, Pankov, Ognivtsev Grigorieva, Kositsyna, Filippov, Vedernikov, Maslov, Laptev, Novosyolova - Ermler

1974-12-20     Moscow                             *                         Concert                      Grigoriev, Gavrilov, Morozov - Kitaenko   *(EO sings Bizet, Tchaikovsky)

1974-12-22     Moscow                  Prokofiev                    Semyon Kotko             Andryushchenko, Novosyolova,  Morozov, Eizen,  Borisenko, Fomina, Kasrashvili, Mazurok, Frolov, Arkhipov, Sokolov, Valaitis, ,     Efimov -  Mansurov 

1974-12-30      Barcelona                    Bizet                        Carmen                        Domingo , Diaz, Fleta, Poulizac, Serra, Cebrian, Manzaneda, Cava, Fondevila - Ethuin

1975          

1975-01-05      Moscow                 Prokofiev                    Semyon Kotko             Andryushchenko, Novosyolova, Morozov, Eizen, Borisenko, Fomina, Kasrashvili, Mazurok, Frolov, Korolyov, Sokolov, Vernigora, Vlasov - Mansurov         

1975-01-19       Moscow                     Bizet                        Carmen                       Sotkilava,  Lebedeva,Dzhaparidze, Vernigora, Kositsyna, Kovalyova, Nartov, Sokolov, Romanovsky - Simonov

1975-01-24     Moscow                 Rimsky-Korsakov       The Tsar's Bride            Romanovsky, Sorokina, Baskov, Sokolov, Morozov, Filippov, Novosyolova ,Mityukova, Tugarinova - Lazarev

1975-01-28     Moscow                      Bizet                         Carmen                       Mayboroda, Miglau, Grigoriev, Korolyov, Leonova, Kovalyova, Dementiev, Mishutin, Maslov - Simonov               

1975-02-08     Moscow                   Mussorgsky              Boris Godunov             Piavko, Minzhilkiev, Korolyova, Kalinina, Borisenko, Sokolov, Fedoseyev, Vernigora, Morozov, Mishutin, Novosyolova, Vlasov, Filippov, Baskov, Levin, Shkaptsov - Simonov                                                                                                                                        

1975-02-12      Leningrad                    *                                   Concert                   Piavko - Zhiuraitis *(Bizet)

 1975-02-13      Leningrad                    *                                   Concert                    Piavko - Zhiuraitis *(Bizet)

 1975-02-16     Moscow               Tchaikovsky                      Pique Dame              Arkhipova, Grigorieva, Fomina, Atlantov, Malchenko, Romanovsky, Yaroslavtsev, Efimov, Baskov, Pashinsky, Kositsyna, Kadinskaya, Laptev -   Khaikin

 1975-02-22      Moscow                   Verdi                              Don Carlos              Tugarinova, Petrov, Nesterenko, Mazurok, Yaroslavtsev, Bozhko, Baskov, Baskov -  Lazarev        

 1975-02-26        Moscow                  Prokofiev                   War and Peace            Leonova, Nikitina, Kasrashvili, Borisova, Tugarinova, Mazurok,Grigoriev A., Maslennikov, Efimov, Eizen, Dzhaparidze, Ognivtsev, Grigorieva, Kositsyna, Frolov, Nesterenko, Maslov - Ermler

 1975-03-01        Moscow                             *                            Concert                 Mazurok, Nesterenko - Ermler  *(Tchaikovsky, Massenet, Verdi, Bizet, Rossini, Borodin, Gounod)

 1975-03-08       Moscow                     Bizet                               Carmen                 Piavko, Dzhaparidse, Sorokina, Filipov, Leonova, Kovalyova, Nartov, Mishutin, Maslov – Simonov

1975-03-13      Moscow                             *                               Recital                 Erokhin (piano) *(Tchaikovsky, Massenet, Bizet, de Falla, Nin)             

1975-03-24      Leningrad                                                            Recital

1975-04-02     Moscow                             *                               Recital                     Erokhin (piano) *(Rakhmaninov)                                                          

1975-04-11      Moscow                     Molchanov      The Dawns are Quiet Here     Eizen, Borisova, Kalinina, Kadinskaya, Grigorieva, Bozhko, Kibkalo, Nikitina, Osianina, Leonova - Lazarev

1975-04-15      Moscow                     Molchanov      The Dawns are Quiet Here     Eizen, Borisova, Kalinina, Kadinskaya, Grigorieva, Bozhko, Kibkalo, Andreyeva, Osianina, Leonova - Lazarev

1975-04-18      Warsaw                     *                                     Concert                        Dimitriadi   (EO: O don fatale)

1975-04-19      Warsaw                     Prokofiev                  Ivan the Terrible              Temirkanov     

1975- 04-20     Warsaw                     Prokofiev                 Ivan the Terrible               Temirkanov

1975-04-22      Poznan                       Verdi                                 Aida                        Kavecka, Kulesinsky - Kulasievic

 1975-04-24 ?    Warsaw                       Bizet                              Carmen

1975-04-26     Warsaw                       Verdi                              Don Carlos                Milashkina, Atlantov,  Nesterenko, Hiolsky - Novakovsky

1975-              Bratislava                    Bizet                                Carmen

1975-05-09      Moscow                     *                                      Concert                     концерт посвящённого 30-летию Победы  EO sings Molchanov song

1975-05-12     Moscow                      *                                      Recital                        Erokhin (piano)      *(Prokofiev, Sviridov, Saint-Saens)

1975-05-17     Tokyo                         *                                      Recital                        Erokhin (piano)      *(Prokofiev, Sviridov, Saint-Saens)

1975-05-19     Tokyo                        *                                       Concert                      Erokhin (piano)  *(Rakhmaninov, Prokofiev, Saint-Saens)  Slobodyanik

1975-05-22      Tokyo                         Prokofiev             Alexander Nevsky               NHK SO - Serov

 1975-05-30      Moscow                       *                                    Recital                        Erokhin (Piano)     *Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov,  Stravinsky, de Falla, Saint-Saens, Donizetti

1975-06-01      Moscow                     Molchanov       The Dawns are Quiet Here      Eizen, Borisova, Kalinina, Kadinskaya, Grigorieva, Kovalyova, Kibkalo, Andreyeva, Leonova- Lazarev

1975-06-04      Madrid                        Bizet                              Carmen                       Domingo, Oran, Vento, Cava, Sinovas, Duran, Regidor, Catan, Matilla – Frühbeck de Burgos

1975-06-07      Madrid                        Bizet                              Carmen                       Domingo, Oran, Vento, Cava, Sinovas, Duran, Regidor, Catan, Matilla – Frühbeck de Burgos

1975-06-10      Saragossa                    Massenet                        Werther                      Kraus, Sardinero - Belagna

1975-06-25      New York                   Mussorgsky              Boris Godunov               Nesterenko, Atlantov, Korolyova, Sorokina, Grigorieva,Sokolov, Mazurok, Vlassov, Nikitina, Filipov, Baskov - Simonov

1975-06-28      New York                   Mussorgsky              Boris Godunov               Vedernikov, Kovalyova, Korolyova, Novosyolova,  Efimov, Reshetin, Piavko, Morozov, Vlassov - Simonov

1975-07-02      New York                   Tchaikovsky               Pique Dame                  Milashkina, Atlantov, Mazurok , Borisova, Sorokina, Kovalyova, Grigorieva, Grigoriev, Yarolsavtsev, Sokolov, Arkhipov, Baskov, Dementiev- Simonov

1975-07-04      New York                   Mussorgsky              Boris Godunov              Vedernikov, Sorokina, Korolyova, Sokolov, Malchenko, Yaroslavtsev, Petrov, Rumyantsev, Morozov, Mishutin  - Simonov

1975-07-09      New York                   Prokofiev                 War and Peace                 Kasrashvili, Mazurok, Eizen, Efimov, Grigoriev, Maslennikov, Leonova, Pankov, Borisova, Avdeyeva, Vedernikov  - Ermler

1975-07-10      New York                   Prokofiev                  War and Peace                Kalinina, Fedoseyev, Reshetin, Petrov, Korolyov, Ognivtsev, Siniavskaya, Pankov, Nikitina, Andreyeva, Nesterenko  - Ermler

1975-07-12      New York                   Prokofiev                  War and Peace                Kasrashvili, Mazurok, Reshetin, Grigoriev, Korolyov, Levko, Pankov, Turaginova, Avdeyeva, Nesterenko - Ermler

1975-07-13      New York                   Molchanov      The Dawns are Quiet Here       Eizen, Borisova, Kalinina, Kadinskaya, Grigorieva, Kovalyova, Kibkalo, Andreyeva, Leonova- Lazarev

1975-07-14      New York                   Molchanov       The Dawns are Quiet Here       Vedernikov, Lebedeva, Lebedeva (2), Kalinina, Grigorieva, Kovalyova, Kibkalo, Andreyeva, Leonova- Lazarev

1975-07-18      New York                   Mussorgsky       Boris Godunov                       Minzhilkiev, Andryushchenko, Kovalyova, Korolyova, Mazurok, Morozov, Vlassov, Nikitina, Maslennikov - Simonov

1975-07-19      New York                   Prokofiev            War and Peace                        Kasrashvili, Mazurok, Eizen, Grigoriev, Maslennikov, Leonova, Pankov, Borisova, Avdeyeva, Vedernikov  - Ermler

1975-07-22      Washington                 Mussorgsky           Boris Godunov                  Nesterenko, Atlantov, Mazurok, Eizen, Maslennikov, Nikitina, Sokolov - Simonov

1975-07-29     Washington                   Prokofiev               War and Peace                   Kasrashvili, Mazurok, Eizen,  Maslennikov, Maslov, Petrov, Vedernikov  - Ermler

1975-07-30     Washington                   Prokofiev               War and Peace                  Kasrashvili, Mazurok, Eizen,  Maslennikov, Maslov, Petrov, Vedernikov  - Ermler

1975-08-01     Washington                   Tchaikovsky          Pique Dame

1975-08-03      Washington                  Molchanov     The Dawns are Quiet Here     Eizen, Borisova, Kalinina, Kadinskaya, Grigorieva, Kovalyova, Kibkalo, Andreyeva, Leonova- Lazarev

1975-09-12      San Francisco             Verdi                        Il Trovatore                     Sutherland, Pavarotti, Wixell, Grant, Roark, Davies, Duykers, Burgess – Bonynge

  1975-09-27      San Francisco             Verdi                       Il Trovatore                      Sutherland, Pavarotti, Wixell, Grant, Roark, Davies, Duykers, Burgess - Bonynge

1975-09-30      San Francisco             Verdi                       Il Trovatore                      Sutherland, Pavarotti, Wixell, Grant, Roark, Davies, Duykers, Burgess - Bonynge

1975-10-03      San Francisco             Verdi                       Il Trovatore                      Sutherland, Pavarotti, Wixell, Grant, Roark, Davies, Duykers, Burgess - Bonynge 

1975-10-14     Moscow                      Bizet                         Carmen                          Atlantov, Sorokina, Grigoriev, Korolyov, Lebedeva, Deomidova, Dementiev, Sokolov, Maslov- Simonov

1975-10-19      Moscow                     Tchaikovsky          Pique Dame                     Milashkina, Atlantov, Malchenko , Borisova, Oleinichenko, Efimov, Yaroslavtsev, Mishutin, Grigorieva, Krasnaya, Dzhaparidze, Vlassov - Khaikin

 1975-10-22      Moscow                     Verdi                    Il Trovatore                        Piavko, Milashkina, Gulyayev, Morozov, Baskov, Leonova, Gluboky - Mansurov      

 1975-10-30      Moscow                   Mussorgsky           Boris Godunov                  Piavko, Vedernikov, Glazyrina, Miglau, Borisenko, Sokolov, Romanovsky, Yaroslavtsev, Eizen, Mishutin, Grigorieva, Maslennikov, Filippov  - Simonov

1975-11-09      Budapest                   Verdi                     Aida                                   Déry, Vadas-Kiss - Nagy

1975-11-11      Budapest                    *                          Recital                                Erokhin (piano) *(Glinka, Tchaikovsky, Rakhmaninov, Sviridov, Prokofiev)

1975-11-14      Budapest                   Bizet                           Carmen                         Vadas-Kiss, Sólyom-Nagy, László - Kerekes

1975-11-19      Moscow              Rimsky-Korsakov       The Tsar’s Bride               Romanovsky, Rudenko, Petrov, Sokolov, Morozov, Vedernikov, Novosyolova, Bodyreva, Andreyeva - Mansurov

1975-11-20      Moscow               Prokofiev                    War and Peace                   Leonova,  Nikitina,  Kasrashvili,  Borisova, Tugarinova,  Mazurok,  Grigoriev,  Maslennikov, Efimov,  Eizen,  Pankov, Shkaptsov, Grigorieva, Miglau, Frolov,  Vedernikov -  Ermler                                                                                                                                                                                                           

1975-11-27      Moscow            Mussorgsky                  Khovanshchina                 Reshetin, Eizen,  Andryushchenko, Miglau, Petrov, Dementiev, Grigoriev, Korolyov, Malchenko, Efimov, Frolov, Shkaptsov -  Khaikin

1975-12-03      Moscow                   Bizet                             Carmen                       Sotkilava, Kasrashvili, Mazurok, Filippov, Kositsina, Kovalyova, Nartov, Mishutin, Voroshilo - Simonov

1975-12-09      Vienna                        Bizet                           Carmen                       King, Manuguerra, Lotte Rysanek, Helm, Zednik, Rungtvedt, Miljakovics, Pernersdörfer, Nitsdche - Guadagno

1975-12-12      Vienna                        Verdi                             Aida                          Robinson, Cecchele, Franc, Jungwirth,  Manuguerra, Blankenship, Maikl - Guadagno

1975-12-15      Vienna                        Verdi                            Aida                           Molnar-Talajic, Cecchele, Ridderbusch, Jungwirth,  Manuguerra, Aichberger, Maikl - Guadagno

1975-12-20      Moscow                     Mussorgsky              Khovanshchina           Nesterenko, Morozov, Andryushchenko, Fomina, Petrov, Fomina, Dzhaparidze, Romanovsky, Korolyov, Pashinsky, Laptev - Khaikin

1975-12-24      Moscow                     *                                 Recital                        Erokhin (piano)        *(Tchaikovsky, Rakhmaninov, Sviridov, Handel, Mozart, Beethoven, Faure, de Falla, Montsalvatge)

 1975-12-25       Moscow                                                       Recital

1976             

1976-01-02      Moscow                  Prokofiev                   War and Peace             Leonova, Nikitina, Kalinina, Borisova, Andreyeva, Mazurok, Petrov, Maslennikov, Efimov, Eizen, Pankov, Ognivtsev, Korolyova Kositsyna, Filippov , Nesterenko, Nartov - Ermler

1976-01-04       Moscow                 Tchaikovsky              Pique Dame                Piavko, Lebedeva, Mazurok, Valaitis, Novoselova, Sokolov, Yaroslavtsev – Khaikin

1976-01-06      Moscow                       *                              Recital                       Erokhin (piano)  *(Glinka, Dargomyzhsky,Tchaikovsky, Rakhmaninov)                                                          

1976-01-08      Moscow                     Beethoven               Symphony No. 9       Milashkina, Maslennikov, Nesterenko - Simonov   

  1976-01-12     Moscow                       Sviridov                      Concert                       Nesterenko

  1976-01-14     Leningrad                                                         Recital

  1976-01-15     Leningrad                                                         Recital

1976-02-10      Milano                    Massenet                        Werther                  Kraus, Rinaldi, Zaccaria, Gullino, Lormi, Romani, Mazzucato, Verri - Prętre

1976-02-12      Milano                    Massenet                        Werther                  Kraus, Rinaldi, Zaccaria, Gullino, Lormi, Romani, Mazzucato, Verri - Prętre

1976-02-14      Milano                    Massenet                        Werther                  Kraus, Rinaldi, Pigliucci, Antonioli, Lormi, Romani, Mazzucato, Verri - Prętre

1976-02-17      Milano                   Massenet                        Werther                   Kraus, Rinaldi, Pigliucci, Antonioli, Lormi, Romani, Mazzucato, Verri - Prętre

1976-02-19      Milano                   Massenet                        Werther                   Kraus, Saccomani, Pigliucci, Antonioli, Lormi, Romani, Mazzucato, Verri - Prętre

1976-02-21      Milano                   Massenet                        Werther                  Kraus, Saccomani, Pigliucci, Antonioli, Lormi, Romani, Mazzucato, Verri - Prętre

1976-02-24      Milano                   Massenet                        Werther                  Molese, Saccomani, Pigliucci, Gullino, Lormi, Romani, Mazzucato, Verri – Prętre

1976-03-02     Moscow                        *                               Recital                    Erokhin (piano)         *(Rakhmaninov)

1976-03-03     Moscow                  Prokofiev               War and Peace               Avdeyeva, Kalinina, Borisova,  Tugarinova , Malchenko, Petrov, Efimov, Reshetin , Ognivtsev, Grigorieva, Vedernikov, Maslov - Ermler

1976-03-08     Moscow                   Bizet                              Carmen                  Sotkilava, Kasrashvili, Valaitis, Vernigora, Leonova, Kovalyova, Dementiev, Mishutin, Morozov -Simonov                 

  1976-03-16     Leningrad                Sviridov                           Concert                   Pisarenko, Kibkalo, Vedernikov

  1976-03-23     Moscow                     Verdi                             Aida                      Fomina, Lomonosov, Dzhaparidze, Vernigora,Filippov, Baskov, Kovalyova - Ermler                                               

1976-03-28     Moscow                   Mussorgsky           Boris Godunov              Vedernikov, Piavko, Reshetin, Korolyova, Kalinina, Grigorieva, Sokolov, Fedoseyev, Morozov, Vlasov, Novosyolova, Grigoriev  - Simonov

1976-03-31     Moscow                       Verdi                    Don Carlos                  Kalinina, Petrov, Nesterenko, Voroshilo, Yaroslavtsev, Kostyuk, Baskov, Kovalyova - Lazarev

1976-04-06       Moscow                      Bizet                        Carmen                   Atlantov, Miglau, Mazurok, Vernigora, Voroshilo, Kovaleva, Kositsina, Nartov, Sokolov - Simonov 

1976-04-11      Moscow                     Verdi                      Don Carlos                 Kalinina, Atlantov, Nesterenko, Voroshilo, Yaroslavtsev, Deomidova, Baskov, Kostyuk - Lazarev

1976-05-05      Moscow                   Mussorgsky           Boris Godunov            Petrov, Ognivtsev, Borisova, Kalinina, Borisenko, Efimov, Malchenko, Yaroslavtsev, Eizen, Vlasov, Nikitina, Maslennikov - Simonov

1976-06-01     Moscow                 Molchanov    The Dawns are Quiet Here      Eizen, Borisova, Kalinina, Kadinskaya, Grigorieva, Kovalyova, Kibkalo, Andreyeva, Leonova- Lazarev

1976-06-05     Moscow                  Mussorgsky             Boris Godunov            Atlantov, Vedernikov, Korolyova, Kovalyova, Grigorieva, Laptev, Romanovsky, Yaroslavtsev, Eizen, Mishutin, Novosyolova, Korolyov - Simonov                     

1976-10-01      New York                                                Met Marathon              Elias, Manuguerra, Hunter, Peters, Pavarotti, Tajo, Scotto, Blegen, Shane, Quilico, Silberstein

1976-10-12      New York                   Verdi                            Aida                          Hunter, Bergonzi, Quilico, Morris, Booth, Franke, Kraft - Kord

1976-10-16      New York                   Verdi                           Aida                           Hunter, Bergonzi, Quilico , Giaiotti, Booth, Franke, Kraft - Kord

1976-10-22      New York                   Verdi                           Aida                           Hunter, Bergonzi, Manuguerra , Morris, Booth, Franke, Kraft - Kord

1976-10-25      New York                   Verdi                           Aida                           Hunter, Bergonzi, Manuguerra , Morris, Booth, Franke, Kraft - Kord

1976-10-29      New York                   Verdi                          Aida                           Molnar-Talajic, Bergonzi, Quilico, Morris, Karlsrud, Franke, Kraft - Kord

1976-10-31      New York                                                Richard Tucker Gala      Scotto, Pavarotti, Moffo, Morris

1976-11-06      New York                   Verdi                         Aida                            Molnar-Talajic, Orofino, Quilico, Morris, Karlsrud, Franke, Kraft - Kord

1976-11-08      New York                     *                              Recital                       Erokhin (piano) *( Rakhmaninov, de Falla)

1976-11-11      San Francisco                                            Fol de Rol                    Domingo, Kabaivanska, Wixell, Crespin

1976-11-18      New York                   Verdi                          Aida                        Molnar-Talajic, Orofino, Sereni, , Hines, Karlsrud, Franke, Kraft - Kord

1976-11-25      New York                   Verdi                         Aida                         Molnar-Talajic, Py, Quilico, Hines, Karlsrud, Anthony, Kraft - Kord

1976-12-08      Moscow                     Verdi                         Don Carlos             Tugarinova, Petrov, Ognivtsev, Mazurok, Yaroslavtsev, Deomidova, Sokolov, Larionova - Lazarev

 1976-12-19      Moscow                                                       Concert                  70th birthday of Brezhnev

1976-12-25      Moscow                     Sviridov                   Recital                     Sviridov (piano)

1976-12-28      Moscow                     Prokofiev            War and Peace          Novosyolova,  Avdeyeva,  Kalinina,  Teryushnova, Andreyeva, Malchenko, Grigoriev, Maslennikov, Efimov, Reshetin, Ognivtsev,  Grigorieva, Miglau, Nesterenko,  Maslov, Mityukova - Ermler

1977                                                                                           

1977-01-03      Moscow                    Prokofiev                        Alexander Nevsky         Dimitriev

  1977-01-09      Moscow                     Tchaikovsky                 Pique Dame            Shemtchuk, Bieshu, Piavko, Gaponova, Voroshilo, Grigoriev, Yaroslavtsev, Sokolov, Kozyreva, Sorokina, Shapin, Baskov - Simonov

1977-01-13      Moscow                     Prokofiev                        War and Peace              Kasrashvili, Malchenko, Grigoriev, Teryushnova, Avdeyeva, Maslennikov, Efimov, Eizen, Ognivtsev, Miglau, Vedernikov,  Filippov- Ermler

1977-01-29     Moscow                               *                              Concert                       Maslov, Sotkilava, Statnik - Simonov *( EO sings Bizet, Verdi, Rimsky-Korsakov)

1977-02-02      Moscow                     Mascagni                        Cavalleria rusticana         Sotkilava, Grigorieva, Grigoriev, Kotova - Zhiuraitis

1977-02-06      Leningrad                  *                                         Recital                           Zhislin - Bruck     *Stradella, Giordani, Pergolesi, Handel, Bach

1977-02-07      Leningrad                  *                                         Recital                           Zhislin - Bruck     *Stradella, Giordani, Pergolesi, Handel, Bach

1977-02-09      Leningrad                    Mahler                            Kindertotenlieder            Simonov

1977-02-18       Moscow                     Verdi                               Aida                               Milashkina, Lomonosov, Maslov, Vernigora, Statnik, Baskov, Miglau - Simonov                             

1977                 Budapest                      *                                      Recital                          Erokhin (piano)  *(Tchaikovsky, Prokofiev, Rakhmaninov)

1977-03-23      Moscow                     Beethoven                       Symphony No. 9           Milashkina, Maslennikov, Nesterenko - Simonov

1977-04-02      New York                   Saint-Saens                     Samson et Dalila             Chauvet, Diaz, Walker, Smith, Castel, Goodloe, Anthony - Ehrling

1977-04-06      New York                   Saint-Saens                     Samson et Dalila             Chauvet, Diaz, Manuguerra, Smith , Castel, Goodloe, Anthony - Ehrling

1977-04-09      New York                   Saint-Saens                     Samson et Dalila             Chauvet, Diaz, Manuguerra, Smith, Castel, Goodloe, Anthony - Ehrling

1977-04-13      New York                   Saint-Saens                     Samson et Dalila             Chauvet, Diaz, Walker, Smith, Castel, Goodloe, Anthony - Ehrling

1977-04-15      New York                    *                                       Recital                          Wustman (piano) *(Bach, Handel, Mozart, Beethoven,, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1977-04-20      Miami                          *                                      Recital                           Wustman (piano) *(de Falla Saint-Saens, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

  1977-04-21      Philadelphia                  *                                       Recital                          Wustman (piano) *(Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

  1977-05-03      Moscow                       Bizet                              Carmen                           Sotkilava, Kovalyova, Grigoriev, Vernigora, Glazyrina, Zhurina, Nartov, Sokolov, Polyakov - Simonov

  1977-05            Moscow                  Rakhmaninov                    Vespers                          Ukhov

  1977-05-05     Moscow                    Mussorgsky                     Boris Godunov               Petrov, Ognivtsev, Korolyova, Kalinina, Grigorieva, Efimov Mazurok, Yaroslavtsev, Eizen, Vlasov, Nikitina, Korolyov, Filippov, Laptev, Rumyantsev, Nizienko - Simonov

  1977-05-18      Leningrad                    Sviridov                          Recital                             Sviridov (piano)

1977-05-20      Leningrad                    Sviridov                          Recital                             Sviridov (piano)

1977-05-29      Moscow                    Rimsky-Korsakov          The Tsar's Bride              Romanovsky, Oleynichenko

1977                 Leningrad                   Bizet                               Carmen                             Altantov - Temirkanov (Studio)

1977-08           Studio                         Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Domingo, Milnes, Luccardi, Murray, Watson, Hudson, Crook, Andreolli  - Levine

1977-09-09      San Francisco             Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Aragall, Taddei, Johnson, Tyree, Davies, Frank, Courtney, Andersen  - Gavazzeni

1977-09-13      San Francisco             Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Aragall, Taddei, Johnson, Tyree, Davies, Frank, Courtney, Andersen  - Gavazzeni

1977-09-16      San Francisco             Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Aragall, Taddei, Johnson, Tyree, Davies, Frank, Courtney, Andersen  - Gavazzeni

1977-09-24      San Francisco             Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Aragall, Taddei, Johnson, Tyree, Davies, Frank, Courtney, Andersen  - Gavazzeni

1977-09-28      San Francisco             Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Aragall, Taddei, Johnson, Tyree, Davies, Frank, Courtney, Andersen  - Gavazzeni

1977-10-02      San Francisco             Cilea                                Adriana Lecouvreur        Scotto, Aragall, Taddei, Johnson, Tyree, Davies, Frank, Courtney, Andersen  - Gavazzeni

1977-10-06      New York                                                          Marathon                         Domingo, Plishka, Sereni, Soederstroem, Rintzler, Van Dam, Diaz, Shicoff, Cotrubasm Levine

1977-10-15     Moscow                    Tchaikovsky                     Pique Dame            Novosyelova, Korolyova,  Fomina,  Shcherbakov,  Morozov,  Romanovsky,  Korolyov, Sokolov,  Mishutin,  Pashinsky, Kovalyeva,  Kadinskaya, Baskov - Ermler                                       

1977-11-02      Moscow           60th anniv. Revolution              Concert                          Siniavskaya, Nesterenko, Belyayev, Voroshilo, Mokrenko

1977-11-10      Moscow                    Prokofiev                         War and Peace                 Kalinina, Fedoseyev, Nesterenko,Avdeyeva, Teryushnova, Tugarinova, Grigoriev, Maslennikov, Vlasov, Eizen, Pankov, Ognivtsev, Korolyov, Maslov, Kotova - Ermler

1977-11-16      Moscow                     Verdi                               Aida                                Tugarinova, Lomonosov, Maslov, Vedernikov, Statnik, Baskov, Yurchenko - Ermler

1977-12-07      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Ghiaurov,  Carreras, Freni, Cappuccilli, Nesterenko, Roni, Malagu, Manganotti, Savastano, Caldara - Abbado

1977-12-10      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Ghiaurov,  Carreras, Freni, Cappuccilli, Rundgren, Roni,Malagu, Manganotti, Savastano, Caldara - Abbado

1977-12-13      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Ghiaurov, Carreras,  Freni,  Saccomani, Rundgren, Roni, Malagu, Manganotti, Savastano, Caldara - Abbado,

1977-12-16      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Ghiaurov,  Carreras, Freni,  Cappuccilli, Rundgren, Foiani, Malagu, Manganotti, Savastano, Caldara - Abbado,

1977-12-20      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Ghiaurov,  Carreras, Freni,  Cappuccilli Rundgren, Roni, Gallamini, Manganotti, Savastano, Caldara,  - Abbado

1977-12-23      Milano                        Verdi                               Don Carlo                       Ghiaurov, Tenzi , Freni,  Cappuccilli, Rundgren, Roni, Gallamini, Manganotti, Savastano, Caldara - Abbado

1977-12-30      Milano                        Verdi                               Un ballo in maschera      Pavarotti, Cappuccilli Verrett, Mazzucato, de Corato, Roni, Foiani, Manganotti, Romaini - Abbado

 1978                                                                                           

1978-01-03      Milano                        Verdi                               Un ballo in maschera      Pavarotti, Cappuccilli, Verrett , Mazzucato, de Corato, Roni, Foiani, Porzano, Romaini - Abbado

1978-01-06      Milano                        Verdi                               Requiem                         Freni, Pavarotti, Ghiaurov - Abbado

1978-01-07      Milano                        Verdi                               Don Carlo                       Nesterenko, Domingo, Bruson, M.Price, Roni, Foiani,Gallamini, Manganotti, Savastano, Caldara  - Abbado

1978-01-10      Leningrad                     Mussorgsky                  Songs & Dances of Death

1978-01-12      Milano                        Verdi                               Don Carlo                       Nesterenko, Lamberti, Cappuccilli, Freni, Roni, Foiani, Malagu, Meliciani, Savastano, Zanlari  - Abbado

1978-01-14      Milano                        Verdi                               Un ballo in maschera      Pavarotti, Sarabia, Verrett, Mazzucato, de Corato, Giacomotti, Foiani, Savastano, Romaini - Abbado

1978-01-15      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Nesterenko, Tenzi, Cappuccilli Freni, Roni, Foiani, Malagu, Meliciani, Savastano, Zanlari  - Abbado

  1978-01-18      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Nesterenko, Carreras, Cappuccilli, Zampieri, Roni, Foiani, Malagu, Meliciani, Savastano, Zanlari  - Abbado

1978-01-20      Milano                        Verdi                               Un ballo in maschera      Pavarotti, Cappuccilli, Zampieri, Anelli, de Corato, Giacomotti, Foiani, Savastano, Romaini,  - Abbado

1978-01-25      Milano                        Verdi                               Un ballo in maschera      Bonisolli, Sarabia , Zampieri, Mazzucato, Moresi, Roni, Foiani, Manganotti, Romaini  - Abbado

1978-01-27      Busseto                       *                                       Recital                           Chachava (piano)  *(Bizet, Cilea, Puccini, Verdi)

1978-01-30      Milano                         *                                      Recital                            Chachava (piano)  *(Handel, Beethoven, Mozart, de Falla Tchaikovsky, Rakhmaninov)

  1978-01-31      Milano                        Verdi                               Un ballo in maschera        Pavarotti, Cappuccilli, Zampieri, Mazzucato, de Corato, Roni, Foiani, Manganotti, Romaini - Abbado

  1978-04-07      Moscow                  Mussorgsky                        Boris Godunov               Petrov, Vedernikov, Korolyova, Sorokina, Novosyolova, Sokolov, Fedoseyev, Yaroslavtsev, Morozov - Khaikin

  1978-04-20     Moscow                   Mussorgsky                      Khovanshchina                Ognivtsev, Shkaptsov, Andryushchenko, Miglau,Petrov, Dzhaparidze, Romanovsky, Korolyov, Fedoseev, Vlasov, Filippov - Khaikin

1978-04-28      Moscow                     Bartok                             Bluebeard's Castle           Nesterenko - Ferencsik - dress rehearsal

1978-04-29      Moscow                     Bartok                             Bluebeard's Castle           Nesterenko - Ferencsik

1978-04-30     Moscow                     Bartok                              Bluebeard's Castle           Nesterenko - Ferencsik

1978-05-16     Moscow                     Verdi                                Il Trovatore                    Lomonosov, Lebedeva, Mazurok, Morozov, Baskov, Novosyolova, Shkaptsov - Ermler

1978-05-19      Prague                         Bizet                               Carmen                            Sotkilava, Zitek, Bohacova, Karpisek, Hampel, Jedlicka, Heriban, Sormova, Severova, Zeman - Tichy

1978-05-21     Prague                              *                                   Recital                            Chachava (piano)   *Bach, Mozart, de Falla, Rakhmaninov, Tchaikovsky, Handel

1978-05-24       Moscow                       *                                     Recital                           
Chachava (piano)  *(Handel, Mozart, Beethoven, , de Falla, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1978-05-26       Leningrad                       *                                     Recital                            Chachava (piano)  *(Handel, Mozart, Beethoven, , de Falla, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1978-05-27      Leningrad                        *                                      Recital                            Chachava (piano)  *(Handel, Beethoven, Mozart, de Falla Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1978                 Moscow                        *                                     Recital                            Bolshoi Orch -  Zhiuraitis, guest: Sotkilava *(Rossini, Mozart, Tchaikovsky, Wagner, Massenet, Verdi, Mascagni)

1978-06-15      Alma Ata                       *                                  Concert                             *EO: Saint-Saens, Puccini

1978-06-17      Alma Ata                  Verdi                               Il Trovatore                        Piavko, Milashkina, Mazurok

1978-06-20      Alma Ata                 Mussorgsky                    Boris Godunov                   Piavko, Vedernikov, Yaroslavtsev, Morozov

1978-06-25      Leningrad                                                           Recital

1978-06-28      Paris                           Verdi                               Requiem                          Arroyo, Luchetti, van Dam - Barenboim

1978-06-29      Paris                           Verdi                               Requiem                          Arroyo, Luchetti, van Dam - Barenboim

1978-07-01      Paris                           Verdi                               Requiem                          Arroyo, Luchetti, van Dam - Barenboim  

1978-07-04      Prague                                                                Concert                            Smetacek

1978-07-          Karlsbad                                                            Recital

1978-07-15      Moscow                     Bartok                             Bluebeard's Castle          Nesterenko -  Simonov

1978-07-22      Orange                        Saint-Saens                     Samson et Dalila             Domingo, Nimsgern, Macurdy, Friedmann, Thau, Zaharia, Hubert -  Barenboim

  1978-07-29      Salzburg                      Verdi                               Don Carlo                      Freni, Ghiaurov,  Carreras, Cappuccilli , Van Dam, Gruberova, Nitsche -  v Karajan

  1978-09-10     Moscow                     Bartok                             Bluebeard's Castle          Nesterenko - Simonov

  1978-09-17     Moscow                      Verdi                                Aida                               Milashkina, Sotkilava, Valaitis, Vedernikov, Statnik, Baskov, Kozyreva - Ermler

  1978-09-20     Moscow                        *                                     Recital                            Sotkilava - Zhiuraitis        *(Tchaikovsky, Verdi, Saint-Saens, Massenet,Mascagni, Bizet)

  1978-09-22     Moscow                        *                                     Recital                             Chachava (piano)  *(Schumann,Tchaikovsky, Rakhmaninov, Glinka, Massenet, Cilea, Zeller)

1978-10-07      New York                   Massenet                        Werther                          Domingo, Cossa, Norden, Tajo, Anthony, Dobriansky,  Sessions, Baker - Rudel

1978-10-10      New York                   Massenet                        Werther                          Domingo, Cossa, Norden, Tajo, Anthony, Dobriansky,  Sessions, Baker - Rudel

1978-10-14      New York                   Massenet                        Werther                          Domingo, Cossa, Norden, Tajo, Anthony, Dobriansky,  Sessions, Baker - Rudel

1978-10-18      New York                   Massenet                        Werther                          Domingo, Cossa, Norden, Tajo, Anthony, Dobriansky,  Sessions, Baker - Rudel

1978-10-21      New York                   Massenet                        Werther                          Domingo, Cossa, Norden, Bertolino, Anthony, Dobriansky,  Sessions, Baker - Rudel

1978-10-24      New York                    *                                      Recital                           Commissiona *(Tchaikovsky, Cilea, Verdi, Mascagni, Bellini, Bizet)

1978-11-02      New York                   Bizet                               Carmen                           Chauvet, Mitchell, Morris, Smith, Love, Velis, Christopher, Bertonlino, Boucher - Patané

1978-11-04      New York                   Bizet                               Carmen                           Chauvet, Mitchell, Morris , Smith, Love, Castel, Christopher, Bertonlino, Boucher - Patané

1978-11-10      New York                   Bizet                               Carmen                           Chauvet, Mitchell, Morris , Smith, Love, Velis, Christopher, Bertonlino, Boucher - Patané

1978-11-13      New York                   Bizet                               Carmen                           Bini, Mitchell, Morris, Smith, Love, Velis, Christopher, Bertonlino, Boucher - Patané

1978-11-18      New York                   Bizet                               Carmen                           Lewis, Mitchell, Morris, Smith, Love, Velis, Christopher, Bertonlino, Boucher - Patané

1978-12-09      Vienna                        Bizet                               Carmen                            Domingo, Mazurok, Buchanan, Gall, Rydl, Zednik, Helm, Kanfouch, Wolfrum - Kleiber

1978-12-12      Vienna                        Bizet                               Carmen                            Domingo, Mazurok, Buchanan, Gall, Rydl, Zednik, Helm, Kanfouch, Wolfrum - Kleiber

1978-12-15      Vienna                        Bizet                               Carmen                            Domingo, Mazurok, Buchanan, Gall, Rydl, Zednik, Helm, Kanfouch, Wolfrum - Kleiber

1978-12-17      Vienna                        Bizet                               Carmen                            Domingo, Mazurok, Buchanan, Gall, Rydl, Zednik, Helm, Kanfouch, Wolfrum - Kleiber

1978-12-20      Vienna                        Bizet                               Carmen                            Domingo, Mazurok, Buchanan, Gall, Rydl, Zednik, Helm, Kanfouch, Wolfrum - Kleiber

1978-12-24      Moscow                     Bizet                               Carmen                            Piavko, Lebedeva, Mazurok, Vernigora, Glazyrina, Larionova, Pashinsky, Mishutin, Romanovsky - Mansurov

1979                                                                                           

1979-01-04      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Raimondi, Lamberti, Bruson, Zampieri, Salminen, Roni, Manganotti, Savastano, Zanlari - Abbado

1979-01-07      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Raimondi, Lamberti, Nucci, Freni, Salminen, Roni, Manganotti, de Palma, Caldara - Abbbado

1979-01-11      Milano                        Verdi                               Don Carlo                      Raimondi, Carreras, Bruson, Zampieri, Roni, Foiani, Meliciani, de Palma, Zanlari - Abbado

1979-01-13      Cremona                     Verdi                               Requiem                         Freni, Luchetti, Ghiaurov - Abbado

1979-01-14      Como                          Verdi                               Requiem                         Freni, Luchetti, Ghiaurov - Abbado

1979-01-17      Moscow                     Verdi                              Il Trovatore                     Dedik,  Miglau,  Romanovsky, Suleymanov, Mishutin,  Novosyolova, Nizienko -  Ermler                                 

1979-01-28      Moscow                    Mussorgsky                   Khovanshchina              Vedernikov, Eizen, Piavko, Sorokina, Sokolov, Verestnikov, Romanovsky, Yaroslavtsev, Fedoseev, Vlasov, Filippov - Simonov

1979-01-31      Moscow                    Mussorgsky                   Khovanshchina              Vedernikov, Eizen, Piavko, Miglau, Raikov, Verestnikov, Romanovsky, Yaroslavtsev, Morozov- Simonov

1979-02-14      Moscow                    Tchaikovsky                  Pique Dame                 Teryushnova, Kotova,  Milashkina,  Piavko,  Malchenko, Romanovsky,  Korolyov, Mishutin, Vlasov,  Pashinsky,  Kozyreva, Zhurina, Shapin -   Lazarev

1979-02-18     Moscow                    Mussorgsky                   Boris Godunov            Piavko, Vedernikov,  Korolyova,  Miglau,  Novosyolova,  Sokolov,  Malchenko, Yaroslavtsev,  Shkaptsov, Mishutin, Nikitina  -   Lazarev 

1979-03-04      New York                                                          Marathon                        Meier, Hines, Kubiak, Morris, Berini, Milnes, Boyagian, Michell, Kollo, Gonzales, Ewing, Kasrahvili, Peters, Scotto

1979-03-12      New York                   Bellini                             Norma                             Galvany, Cossutta, Plishka, Carpenter, Coss - Maag

1979-03-17      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Plishka, Carpenter, Coss - Maag

1979-03-22      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Plishka, Carpenter, Coss - Maag

1979-03-28      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Plishka, Carpenter, Coss - Maag

1979-03-31      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Macurdy, Carpenter, Coss - Maag

1979-04-05      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Macurdy, Carpenter, Coss - Maag

1979-04-09      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Macurdy, Carpenter, Coss - Maag

1979-04-13      New York                   Bellini                             Norma                             Verrett, Cossutta, Macurdy, Carpenter, Coss - Maag    

1979-04-25      Budapest                     Bizet                              Carmen                            Leblanc, Leiferkus., Andor - Medveczky

1979-04-29      Budapest                    Verdi                               Aida                                Horváth E., Simándy - Nagy

1979-??            Budapest                                                          Recital

1979-05-04      Moscow                      *                                      Recital                           Chachava (piano)  *(Schumann, de Falla, Tchaikovsky, Rakhmaninov, Puccini, Mascagni, Sviridov)

1979-05-09      Moscow                 Tchaikovsky                       Pique Dame           Borisova,  Gaponova, Milashkina, Piavko, Mazurok,  Romanovsky, Yaroslavtsev, Sokolov, Baskov, Pashinsky, Kozyreva, Kadinskaya, Shapin - Lazarev

1979-05-15      Moscow                 Mussorgsky                   Boris Godunov        Lomonosov, Ognivtsev, Korolyova ,Kovalyova, Grigorieva, Sokolov, Mazurok, Yaroslavtsev, Morozov, Mishutin, Nikitina, Korolyov, Filippov , Baskov,  Roslyakov, Nizienko - Simonov

1979-05-21      Prague                          *                                      Recital                           Chachava (piano)  *(Schumann, de Falla, Tchaikovsky, Rakhmaninov, Handel)

1979-05-23      Vienna                        Bizet                               Carmen                            Atlantov, Mazurok, de Groote, Gall, Rydl, Weber, Doig, Wolfrum – Gomez Martinez  

1979-05-26      Prague                         Bizet                               Carmen                           King, Sukis, Mazurok , Sormova, Denygrova, Koci, Hampel, Horacek, Jedlicka - Tichy

1979-05-29      Moscow                 Rimsky-Korsakov                The Tsar's Bride          Maslov, Rudenko, Grigoriev, Sokolov,  Statnik, Vedernikov, Korolyeva, Kotova, Tugarinova - Lazarev  

1979-05-30      Moscow                 Rimsky-Korsakov                The Tsar's Bride          Zhurina, Grigoriev, Shapin,  Mishutin, Morozov, Arkhipov, Glazyrina, Boldyreva, Andreyeva - Lazarev  

1979-06           Moscow          Glinka    175th Birthday            Gala                               Sinyavskaya, Morozov, Pletneva, Kovalyeva, Nesterenko, Bieshu - Simonov            

1979-06            Moscow                    Verdi                               Aida                               Filippov                 

1979-06-09      London                       Prokofiev                        Alexander Nevsky          Berman - Abbado

1979-06-10      London                       Prokofiev                        Alexander Nevsky          Berman - Abbado

1979-06-21      Tbilisi                           *                                        Recital                        Chachava (piano)  *(Schumann, de Falla, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1979-06-29      Milano                       Verdi                   Gala  for Casa del Riposo           Domingo, Ricciarelli, Pavarotti, Nucci, Cappuccilli, Freni, Luchetti, Foiani, Corubas, Nesterenko - Abbado

1979-08-08      Salzburg                      *                                       Recital                          Chachava (piano)  *(Schumann, de Falla, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1979-09-01      Moscow                     Rimsky-Korsakov          Sadko                  Milashkina, Grigorieva, Atlantov, Mazurok, Sokolov, Baskov, Grigoriev, Ognivtsev, Morozov, Yaroslavtsev, Sotkilava, Mishutin, Shkaptsov - SimonovZhurina

1979-09-03      Brussels                      Verdi                               Requiem                         Ricciarelli, Savastano, van Dam - Abbado

1979-09-13      Moscow                     Rimsky-Korsakov          Sadko                              Miglau, Kotova, Shcherbakov, Mazurok, Sotkilava, Baskov, Romanovsky, Ognivtsev, Morozov, Gluboky - Simonov               

1979-09-27      Moscow                     Bizet                               Carmen                           Piavko, Sergienko, Grigoriev, Korolyov, Tugarinova, Larionova, Nartov, Mishutin, Malchenko - Mansurov

1979-10-01      Moscow                                                             Concert                           Chachava(piano)

  1979-10-04     Moscow                        Bizet                               Carmen                         Sergienko, Atlantov, Mazurok, Korolyov, Tugarinova, Zhiurina, Morozov, Sokolov, Pashinsky - Ermler

1979-10-13     Moscow                   Rimsky-Korsakov            The Tsar's Bride                Grigoriev, Rudenko,  Grigoriev A., Sokolov, Morozov , Arkhipov, Glazyrina, Kotova, Tugarinova - Lazarev

1979-10-15      Moscow                         *                                   Recital                           Chachava (piano)     *(Schumann, Prokofiev, Mussorgsky, de Falla, Glinka, Sviridov)

1979-10-22      Paris                                                                   Recital

1979-10-24      Cologne                         *                                     Gala                               Kraus, Cappuccilli, Sass - Santi     *(Verdi, Massenet, Giordano, Leoncavallo, Donizetti, Ponchielli)

1979-10-18    Moscow                   Mussorgsky                    Boris Godunov            Raikov, Eizen, Korolyova, Lebedeva, Novosyolova, Sokolov, Mazurok, Vedernikov,Morozov, Mishutin, Nikitina, Korolyov, Filippov, Baskov, Roslyakov, Nizienko – Lazarev

1979-11-01      Moscow                   Mussorgsky                   Khovanshchina                 Vedernikov, Morozov, Popov, Sorokina, Maslennikov, Dzhaparidze,Selesnev, Korolyov, Malchenko, Arkhipov, Filippov, Nizienko - Simonov
                                              

1979-11-03      Moscow                   Mussorgsky                   Khovanshchina                 Vedernikov, Eizen, Popov, Fomina, Maslennikov, Verestnikov,Selesnev,Suleymanov, Malchenko, Arkhipov, Storozhev, Gluboky - Simonov               

  1979-11-20     Prague                                                                 Gala

1979-11-26     Bratislava                     *                                   Recital                                Chachava (piano)  *de Falla, Prokofiev, Rakhmaninov, Cilea, Mascagni, Puccini

1979-11-29      Moscow                   Tchaikovsky                   Pique Dame                      Erastova, Gaponova, Kasrashvili, Maslennikov, Morozov, Grigoriev, Arkhipov, Sokolov, Vlasov, Dzhaparidze, Yurchenko, Vasilyeva, Shapin - Simonov                  

1979-12-03      Moscow                    *                                      Recital                              Chachava (piano)  *(Massenet, de Falla, Prokofiev, Rakhmaninov, Glinka, Mascagni, Zeller, Sviridov)

1979-12-07       Minsk                      Mascagni                        Cavalleria Rusticana

1979-12-13      Munich                       Verdi                               Aida                                 Bosabalian, Cossutta, Lloyd, Carroli, Hillebrand, Sonnenschein, Orth  - Molinari-Pradelli

1979-12-17      Minsk                       Mascagni                         Cavalleria Rusticana         Voshchak

1979-12-22      Moscow                     Verdi                               Un ballo in maschera       Milashkina, Andzhaparidze, Mazurok, Surina - Zhiuraitis

1979-12-24      Moscow                     Rossini                            Petite messe solenelle     Kasrashvili, Sotkilava, Nesterenko - Chachava

1979-12-26      Moscow                     Verdi                               Un ballo in maschera       Milashkina, Sotkilava, Mazurok, Surina,  Verestnikov, Vernigora, Suleymanov , Baskov, Pashinski- Zhiuraitis

1979-12-27      Moscow                     Rossini                            Petite messe solenelle     Kasrashvili, Sotkilava, Nesterenko; Chachava Minin

1979-12-30      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame                     Erastova, Milashkina, Kotova, Shcherbakov, Mazurok, Grigoriev, Vasilyeva, Sokolov, Miglau, Yaroslavtsev, Shapin, Dzhaparidze - Simonov     

1980                                                                                           

1980-01-07       Rome                        Mahler                              Concert                            Ferro Academia St. Cecilia  *(Kindertotenlieder)

1980-01-14      Milano                         *                                      Recital                             Müller (piano)       *(Schumann, Granados, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1980-01-16      Busseto                       *                                      Recital                             Müller (piano)       *(Schumann, Granados, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1980-01-19      Venezia                       *                                      Recital                             Müller (piano)       *(Schumann, Granados, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1980-01-29      Moscow                    Mussorgsky                    Boris Godunov       Minshilikiev, Kovalyova, Teryushnova, Kotova, Raikov, Malchenko, Gluboky, Shcherbakov, Eizen, Baskov, Grigorieva, Korolyov, Roslyakov, Mishutin - Lazarev

1980-01-31     Moscow                      *                                       Concert                          Simonov *(EO sings Rimsky-Korsakov, Mascagni)

1980-02-01     Moscow                       Verdi                         Un ballo in maschera        Sergienko, Chernova, Shcherbakov, Romanovsky,  Gluboky, Suleymanov,  Dzhaparidze,  Baskov, Biktimirov - Zhiuraitis 

1980-02-03      Moscow                     Wagner                            Wesendonck-Lieder         Zhiuraitis

1980-02-29     Moscow                       Verdi                            Il Trovatore                      Lomonosov, Lebedeva, Malchenko, Suleymanov, Baskov, Glazyrina, Nizienko – Mansurov

1980-03-12      Moscow                    Tchaikovsky                   Pique Dame     Terentieva, Novosyolova, Lebedeva, Mayboroda, Voroshilo, Grigoriev, Yaroslavtsev, Mishutin, Arkhipov,Pashinsky, Yurchenko, Lebedeva, Pustovoy - Simonov

1980-03-13      Moscow                    Verdi                      Un ballo in maschera                Kalinina, Zhurina, Lomonosov, Romanovsky,  Vernigora, Suleymanov,  Verestnikov,  Baskov, Biktimirov – Stepanov

1980-03-18     Leningrad                    *                                      Recital                               Chachava (piano) *Bach, Wagner, Rossini, Granados, Cilea

1980-03-30      Parma                          *                                  Recital                             Visconti, Mazzieri - Veneri *(Cilea, Puccini, Verdi, Bellini)

1980-04-04      Parma                         Verdi                               Requiem                          Freni, Pavarotti, Raimondi - Abbado

1980-04-09      Milano                        Stravinsky                      Oedipus Rex                   William, Ghiaurov, Nesterenko, Roni, Giacomotti, de Sica, Strehler - Abbado

1980-04-10      Milano                        Stravinsky                      Oedipus Rex                   William, Ghiaurov, Nesterenko, Roni, Giacomotti, de Sica, Strehler - Abbado

1980-04-11      Milano                        Stravinsky                      Oedipus Rex                   William, Ghiaurov, Nesterenko, Roni, Giacomotti, de Sica, Strehler - Abbado

1980-04-12      Busseto                        Rossini             Petite messe solenelle                  Zanlari, Poggi, Nesterenko – Gandolfi;  Beltrami, Pisano (Piano)

1980-04-13      Milano                        Stravinsky                      Oedipus Rex                   William, Ghiaurov, Nesterenko, Roni, Giacomotti, de Sica, Strehler - Abbado

1980-04-16      Milano                        Stravinsky                      Oedipus Rex                   William, Ghiaurov, Nesterenko, Roni, Giacomotti, de Sica, Strehler - Abbado

1980-04-23      London                             *                                  Recital                            Chachava (piano)   *(Schumann)

1980-05-03      Moscow                     Rimsky-Korsakov          The Tsar’s Bride             Zverev, Zhiurina, Grigoriev, Mishutin, Morozov, Vernigora, Korolyova, Grigorieva - Lazarev

1980-05-20      Tokyo                             *                                   Recital                           Mori   *(Saint-Saens, Mussorgsky, Mascagni, Cilea, Puccini)

 1980-05-26      Tambov                           *                                   Recital                            Chachava (piano)  *(Rakhmaninov)

 1980-05-31      Moscow                    Verdi                                   Aida                               Amiranashvili, Sotkilava, Dzhaparidze, Vernigora, Statnik, Pustovoy, Miglau - Ermler

 1980-06-05      Munich                       Massenet                        Werther                           Carreras, Seibel, Engen, Nöcker, Paskuda, Kohn, Sapell, Jungwirth  -  López Cobos

1980-06-07      Munich                       Massenet                        Werther                          Carreras, Seibel, Engen, Nöcker, Paskuda, Kohn, Sapell, Jungwirth -  López Cobos

1980-06-12      Munich                       Massenet                        Werther                          Carreras, Seibel, Engen, Nöcker, Paskuda, Kohn, Sapell, Jungwirth -  López Cobos

1980-06-14      Zurich                         Verdi                               Don Carlo                       M. Price, Martinucci, Bruson, Nesterenko, Slminen, Pavlick, Haskin, Greenberg, Prescot, Hesse - Santi

 1980-06           Sofia                                                                    Concert                          Ghiaurov, Carreras, Nesterenko, Freni, Cappuccilli

1980-06-21      Budapest                    Verdi                               Don Carlo                       Nesterenko, B. Nagy, Miller, Rohonyi - Lukács

1980-06-28      Budapest                  Bizet                               Carmen                             Tarnay, Gáti, Pászthy - Medveczky

1980                Bratislava                  *                                     Recital                               Chachava (piano)  *( Mozart, Tchaikovsky, Puccini,  Bizet)

1980-07-21      Moscow                   *                                     Recital                               Chachava (piano)  *( Bach, Wagner, Glinka, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov,Tchaikovsky, Rakhmaninov, Sviridov, Donizetti, Massenet, Bizet, Mascagni)

  1980-07-27      Moscow                      *                                     Recital                            Nekrassov  * various / russ. songs

1980-07-29      Moscow                      *                                     Recital                            Nekrassov  * various / russ. songs

1980-07-30      Moscow                    Tchaikovsky                   Pique Dame                    Terentieva, Novosyolova, Bieshu, Lomonosov, Mazurok, Grigoriev, Arkhipov A., Mishutin, Arkhipov S.,Pashinsky, Yurchenko, Vasilyeva, Pustovoy, - Simonov     

1980-08-02      Moscow                     Brahms                           Rhapsody for Alto          Zhiuraitis  

1980-08-03      Moscow                    Mussorgsky                    Boris Godunov       Vedernikov, Korolyova, Kovalyova, Kotova, Raikov, Malchenko, Statnik, Mishutin, Eizen, Baskov, Nikitina, Maslernnikov, Shkaptsov, Mishutin - Lazarev

1980-09-14      Hamburg                     Verdi                               Il Trovatore                    Marton, Bonisolli, Zancanaro, Stamm, Kruse, von Senden, Okoniewski, Brill - Steinberg

1980-09-17      Hamburg                     Verdi                               Il Trovatore                    Marton, Bonisolli, Zancanaro, Lenz, Stricker, von Senden, Okoniewski, Brill - Steinberg

1980-09-28      Hamburg                     Verdi                               Aida                                Arroyo, Cossutta, Wixell, Weller, Howell, Michael - Sinopoli

1980-10-01      Hamburg                     Verdi                               Aida                                Arroyo, Cossutta, Wixell ,Weller, Howell, Michael   - Sinopoli

1980-10-04      Hamburg                     Verdi                               Aida                                Arroyo, Cossutta, Wixell, Weller, Howell , Michael  - Sinopoli

1980-10-07      Hamburg                     Verdi                               Aida                                Arroyo, Cossutta, Wixell, Weller, Howell, Michael   - Sinopoli

1980-10-11      Hamburg                     Verdi                               Aida                                Arroyo, Cossutta, Wixell,  Weller, Moll, Michael   - Sinopoli

1980-10-19      Vienna                            *                                    Gala                               Atlantov, Milashkina, Nesterenko, Mazurok - Simonov  *(Borodin, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Prokofiev)

1980-10-23      Innsbruck                        *                                  Gala                                Atlantov, Milashkina, Nesterenko, Mazurok - Simonov  *(Borodin, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Prokofiev)

1980-10            Bern                                 *                                  Gala                                Atlantov, Milashkina, Nesterenko, Mazurok - Simonov  *(Borodin, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Prokofiev)

1980-10-28      Bern                                                                     Recital

1980-11-03      Vienna                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Merighi , Fortune, Slania, Jahn -  Molinari-Prandelli

1980-11-07      Vienna                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Merighi , Fortune, Slania, Jahn -  Molinari-Prandelli

1980-11-16      Moscow                    Mussorgsky                    Boris Godunov       Ognivtsev, Korolyova, Lebedeva, Nikitina, Lisovsky, Voroshilo, Statnik, Shcherbakov, Eizen, Baskov, Grigorieva, Maslennikov, Filippov, Vlasenko - Lazarev

1980-11-19    Moscow                  Rimsky-Korsakov             The Tsar's Bride         Grigoriev, Kadinskaya, Shapin, Pustovoy, Statnik, Arkhipov, Glazyrina, Kotova, Yurchenko - Lazarev

1980-11-22      Moscow                    Mussorgsky                    Boris Godunov       Eizen, Korolyova, Shkolnikova, Grigorieva, Sokolov, Fedoseyev, Yaroslavtsev, Shkaptsov, Suleymanov, Baskov, Kotova, Korolyov, Levin, Mishutin - Lazarev

1980-12-02     Moscow                       Verdi                            Il Trovatore                      Lomonosov, Kasrashvili, Grigoriev, Gluboky, Pustovoy, Nam, Nizienko – Mansurov

1980-12-05     Moscow                     Brahms                           Rhapsody for Alto          Zhiuraitis

1980-12-10     Moscow                    Mussorgsky                  Boris Godunov             Nesterenko, Gigorieva, Kovaleva, Teryushnova, Sokolov, Mazurok, .Gluboky, Atlantov, Morozov, Vlasov, Nikitina, Maslennikov - Ermler

1980                Leningrad                    *                                      Concert                            Spivakov    *Pergolesi Fac ut portem

1980-12-17    Moscow                  Rimsky-Korsakov             The Tsar's Bride           Romanovsky, Zhurina, Shapin, Pustovoy, Nizienko, Vedernikov, Glazyrina, Kotova, Tugarinova - Lazarev

1980-12-23     Moscow                    Sviridov                            Recital                            100 anniversary Blok

1980-12-26     Moscow                      *                                       Concert                          Spivakov (vionlin & cond.) *(Bach, EO sings Erbarme Dich)

1980-12-28     Moscow                   Rakhmaninov                    Vespers                           Minin

1981                                                                               

1981-01-27      Milano                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Bocca,  Domingo, Manuguerra, Allegri - Prętre

1981-01-30      Milano                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Bocca, Cossutta, Manuguerra, Allegri - Prętre

1981-02-03      Milano                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Bocca, Cossutta, Manuguerra, Allegri - Prętre

1981-02-05      Milano                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Bocca, Cossutta, Manuguerra, Allegri - Prętre

1981-02-07      Milano                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Bocca,  Cossutta, Manuguerra, Verri - Prętre

1981-02-11      Milano                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Ciliento, Cossutta, Pons, Verri – Prętre

1981-03-01      Moscow                                                             Concert                            Simonov

1981-03-07      Verona                                                                Recital     

1981-03-15     Moscow                  Tchaikovsky                   Pique Dame          Novosyelova, Gaponova, Kasrashvili,Shcherbakov, Morozov, Romanovsky, Yaroslavtsev, Pustovoy, Vlasov, Dzhaparidze, Tomadze, Lebedeva, Baskov - Simonov

  1981-03-?         Klin                            Tchaikovsky            Recital       

 1981-03-28      Moscow                    Mussorgsky                    Boris Godunov       Nesterenko, Korolyova, Kalinina, Grigorieva, Raikov, Voroshilo, Statnik, Eizen, Vlasov, Baskov, Kotova, Roslyakov, Nizienko, Shkaptsov – Lazarev

 1981-04-09    Moscow                    Mussorgsky                    Khovanshchina                   Vedernikov, Eizen, Shcherbakov, Sorokina, Petrov, Grigoriev, Maslov, Suleymanov, Kudryavtsev, Vlasov, Gluboky, Storozhev - Simonov

 1981-04-15      Moscow                      Mahler                             Concert                          Simonov   *(Kindertotenlieder)  

 1981-04-17    Moscow                    Mussorgsky                    Khovanshchina                   Selesnev, Morozov, Lomonosov, Sorokina, , Maslennikov, Verestnikov, Romanovsky, Yaroslavtsev, Fedoseev, Biktimirov, Suleymanov, Fillipov - Lazarev     

 1981-04-24    Moscow                   Tchaikovsky                     Pique Dame            Sinyavskaya, Korolyova, Lebedeva, Mayboroda, Mazurok, Grigoriev, Yaroslavtsev, Pustovoy, Arkhipov,Pashinsky, Tomadze, Shkolnikova, Baskov - Ermler

1981-05-02      Munich                       Verdi                               Aida                               Tomowa-Sintow, Martinucci, Bruson; Moll, Hillebrand, Seibel, Lenz - Gomez-Martinez

1981-05-05      Munich                       Verdi                               Aida                               Tomowa-Sintow, Martinucci, Bruson; Moll, Kohn, Seibel, Lenz - Gomez- Martinez

1981-05-09      Munich                       Verdi                               Aida                               Tomowa-Sintow, Svetlev, Bruson; Moll, Kohn, Seibel, Lenz - Gomez- Martinez

1981-05-16   Moscow                   Rimsky-Korsakov           The Tsar's Bride                Romanovsky, Kovalyova, Shapin, Pustovoy, Nizienko, Arkhipov, Korolyeva, Gaponova, Kurovskaya - Vartanian

1981-05-19      Moscow                      *                                       Recital                           Chachava (piano) *( Händel, Bach, Schumann,Beethoven, Rimsky Korsakov, Wagner, Cilea, Glinka, Bizet,Mascagni, Sviridov)

1981-05-22      Prague                                                                Recital

1981-06-03      Beograd                      Mascagni                        Cavalleria rusticana         Krnetic, Jancovic, Zubovic

1981-06-05      Beograd                          *                                   Recital                            Chachava ? piano  *( Bach, Wagner, Tchaikovsky, Rakhmaninov, Cilea, Bizet)

1981-06-09      Dresden                      Verdi                               Requiem                          Verrett, Luchetti, Nesterenko – Abbado

1981-06-13      Prague                         Verdi                               Requiem                          Verrett, Luchetti, Plishka - Abbado

1981-06-16      Budapest                    Verdi                               Requiem                          Verrett, Kelen, Ghiaurov – Abbado

1981-06-20      Epidaurus                   Verdi                               Requiem                          Verrett, Savastano, Ghiuselev - Abbado

1981-07-09      Moscow                     Bizet                              Carmen                            Sotkilava - Zhiuraitis?

1981-07-31      Verona                        Verdi                               Aida                               Zanazzo, Chiara, Martinucci, Zardo, Scandola, Corradi, Onesti - Guadagno

1981-08-04      Santander                                                           Recital                              Spivakov

1981-08-22      Santander                                                           Recital                              Spivakov

1981-08-24      Santander                                                           Recital                              Spivakov

1981-09-15      Hamburg                    Verdi                                Il Trovatore                    Zancanaro, Falcon, Lloveras, Curtin, Förster - Santi

1981-09-18      Hamburg                    Verdi                                Il Trovatore                    Zancanaro, Falcon, Lloveras, Curtin, Förster - Santi      

1981-09-19      Bucuresti                    *                                     Concert                            Bolshoi-Soloists - Simonov  *(EO: arias Cavalleria, Maid of Orleans)

1981-09-20      Bucuresti                                                           Concert                            (Soviet Embassy)

1981-09-21     Bucuresti                    Tchaikovsky                   Pique Dame                     Simonov

1981-09-26      Sofia                           Mussorgsky                   Khovanshchina                  Vedernikov, Morozov, Petrov, Grigoriev, Shcherbakov, Biktimirov, Gerikh, Malchenko - Simonov

1981-09-28     Miscolc                                                              Recital                              Chachava (piano)

1981-09-29     Zalaegerszeg                                                      Recital                              Chachava (piano)

1981-09-30     Székesfehérvár                                                   Recital                              Chachava (piano)

1981-10-01      Budapest                    Mascagni                        Cavalleria Rusticana       Horváth B., Bordás - Medveczky

1981-10-02      Sofia                           Tchaikovsky                  Pique Dame                      Piavko, Milashkina, Voroshilo, Grigoriev, Siniavskaya, Kandinskaya, Sokolov - Simonov

1981-10-03     Sofia                             Mussorgsky                   Khovanshchina               Simonov

1981-10-04     Sofia                               *                                   Concert                           Simonov   Concert of the Bolshoi Chamber Orchestra *(EO 2 arias: Pergolesi Stabat Mater, Haendel Dignare)

1981-10-06      Ostrava                         *                                    Recital                            Chachava (piano)  *(russian romances, Shishkin, Listov, Tolstaya, Abaza, Bulakhov, Rimsky-Korsakov, Bizet, Puccini, Mascagni)

1981-10-08     Prague                                                                 Recital                             Chachava (piano)  (with her student K. Kachlikova)

1981-10-09     Bratislava                                                            Recital                             Chachava (piano)

1981-10-11     Prague                                                                 Concert                                 (EO 1 or 2 arias)

1981-10-12     Beorgrad                   Tchaikovsky                    Pique Dame                      Ganchev, Smiljanic - Miladinovic

1981-10-13      Novi Sad                   Verdi                               Il Trovatore                     Kovac-Vitkai, Mardesic, Enigarescu - Janoski

1981-10-14      Beograd                      Verdi                               Il Trovatore                    Krnetic, Smiljanic, Mitic, Saramandic - Zlicar

1981-10-24      Moscow                     Mussorgsky                   Khovanshchina              Seleznev, Eizen, Popov, Maslennikov, Kozyreva, Dzhaparidze, Romanovsky, Korolyov, Fedoseyev, Arkhipov- Simonov

1981-10-26      Tbilisi              ?                                                   Recital                           Andzhaparidze    ?

1981-10-28       Tbilisi                                                                  Recital                          Sviridov

  1981-10-30       Tbilisi                        Rossini                         La petite messe solennelle

1981-11-01      Moscow                     Mascagni                        Cavalleria rusticana        Sotkilava, Novosilova, Verestnikov, Kotova - Zhiuraitis

1981-11-02      Moscow                     Mascagni                        Cavalleria rusticana        Sotkilava, Novosilova, Verestnikov, Kotova - Zhiuraitis

  1981-11-04      Moscow                     Mascagni                        Cavalleria rusticana        Sotkilava, Novosilova, Verestnikov, Kotova - Zhiuraitis

  1981-11-08      Khishinev                   Mascagni                        Cavalleria rusticana

  1981-11-27      London                       *                                     Recital                             Mazurok  - Svetlanov    * (Tchaikovsky, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov)

1981-12-10      London                       Verdi                               Il Trovatore                    Sutherland, Bonisolli, Mazurok, Tomlinson, Bainbridge, Dobson, Parfitt, Kerr   - Bonynge

1981-12-14      London                       Verdi                               Il Trovatore                    Sutherland, Bonisolli, Mazurok, Tomlinson, Bainbridge, Dobson, Parfitt, Kerr   - Bonynge

1981-12-18      London                       Verdi                               Il Trovatore                    Sutherland, Bonisolli, Mazurok, Tomlinson, Bainbridge, Dobson, Parfitt, Kerr   - Bonynge

1981-12-22      London                       Verdi                               Il Trovatore                    Sutherland, Bonisolli, Mazurok, Tomlinson, Bainbridge, Dobson, Parfitt, Kerr  - Bonynge

1981-12-26      Moscow                     Vivaldi                           Gloria / Stabat Mater      Gerasimova - Sondeckis

1982                                                                                           

1982-01-01      London                       Verdi                               Il Trovatore                    Sutherland, Bonisolli, Mazurok, Tomlinson, Bainbridge, Dobson, Parfitt, Kerr  - Bonynge

1982-01-04      London                       Verdi                               Il Trovatore                    Sutherland, Bonisolli, Mazurok, Tomlinson, Bainbridge, Dobson, Parfitt, Kerr  - Bonynge

1982-01-12      Leningrad                    Ravel                               Sheherazade                   Dmitriev

 1982-01-14      Leningrad                    Verdi                               Il Trovatore                     Kovaleva, Steblianko, Leiferkus - Gergiev

1982-01-24      Hamburg                     Verdi                               Aida                                Tarrčs, Bonisolli, Nentwig, Howell , Curtin - Sinopoli

 1982-01-27      Leningrad                     Ravel                               Sheherazade                   Dmitriev

1982-02-21      Milano                        Donizetti                        Anna Bolena                   Caballé, Plishka, Savastano, Zilio, del Bosco, Corradi - Patané

1982-02-23      Milano                        Donizetti                        Anna Bolena                   Gasdia, Plishka, Savastano, Zilio, del Bosco, Corradi  - Patané

1982-02-26      Milano                        Donizetti                        Anna Bolena                   Gasdia, Plishka, Savastano, Zilio, del Bosco, Corradi  - Patané

1982-03-02      Milano                        Donizetti                        Anna Bolena                   Gasdia, Plishka, Savastano, Pierotti, del Bosco, Corradi  - Müller

1982-03-10      Moscow                     Verdi                               Requiem                          Kasrashvili, Kuznetsov, Seleznev - Simonov

1982-03-12      Moscow                     Verdi                               Requiem                          Kasrashvili, Kuznetsov, Seleznev - Simonov

1982-03-16     Moscow                     Rossini                            Petite messe solenelle     Gerasimova, Grigorian, Nesterenko; Chachava, Minin

1982-03-17      Leningrad                  Rossini                            Petite messe solenelle     Gerasimova, Grigorian, Nesterenko; Chachava, Minin

1982-03-18      Leningrad                  Rossini                            Petite messe solenelle     Gerasimova, Grigorian, Nesterenko; Chachava, Minin

1982-03-21     Leningrad                    Sviridov                          Concert                           Sviridov (piano) Minin & choir

 1982-03-24      Moscow                     Sviridov                           Recital                            Sviridov

1982-03-28      Moscow                     *                                      Recital                           Chachava (piano)   *(Varlamov, Bulakhov, Slonov, Feldmann, Shishkin, Titov, Gurilev,Sheremetyev, Perrote, Listov, Tolstaya, Puare, Abaza)

1982-03-30      Madrid                      Rossini                      Petite messe solennelle            Gerasimova, Lisovski, Baikov – Minin (Chachava, Malinina)

1982-04-01      Barcelona                  Rossini                      Petite messe solennelle            Gerasimova, Lisovski, Baikov – Minin (Chachava, Malinina)

1982-04-03      Bilbao                                                                 Recital                                Chachava (piano)

1982-04-05     Valencia                      Rossini                      Petite messe solennelle            Gerasimova, Lisovski, Baikov – Minin (Chachava, Malinina)

1982-04-06      Cuenca                       Rossini                      Petite messe solennelle            Gerasimova, Lisovski, Baikov – Minin (Chachava, Malinina)

1982-04-08      Moscow                     Verdi                               Requiem                                Kalinina, Kuznetsov, Seleznev - Simonov        

1982-04-09    Zvezdny Gorodok                                               Concert                                Nekrasov

1982-04-        Kharkov                          Verdi                            Aida

1982-04-17      Moscow                       Viennese Operetta        Recital                                  Morozov- Zhiuraitis (Strauss, Zeller, Offenbach, Kalman,Lehar)

1982-04-18      Moscow                       Viennese Operetta        Recital                                  Morozov- Zhiuraitis (Strauss, Zeller, Offenbach, Kalman,Lehar)

 1982-04-22      Geneva                                                               Recital

 1982-04           Moscow                     Verdi                               Requiem                                 Kasrashvili, Kuznetsov, Seleznev - Simonov

1982-05            Moscow                    Mussorgsky                   Khovanshchina                      Ghiuselev, Nesterenko  - Ermler

 1982-05-08     Leningrad                     Ravel                               Sheherazade                         Dmitriev

 1982-05-10      Leningrad                                                           Recital                                   Chachava (piano)

 1982-05-12      Leningrad                                                           Recital                                   Chachava (piano)

1982-05-15 ?   Prague                                                                Concert

1982-05-17      Prague                         *                                     Concert                                  Nesterenko *Borodin, Glinka, Granados, Dargomyzhsky, Rimsky-Korsakov

  1982-05-18      Prague                                                               Recital                                     Nesterenko

1982-05-23      Buenos Aires              Mussorgsky                   Khovanshchina                     Ghiuselev, Nesterenko, Sherbakov, Gaba, Simonella, Boghossian, Nait, Crea, Tomaselli, Ferracani - Lazarev

1982-05-26      Buenos Aires              Mussorgsky                   Khovanshchina                      Ghiuselev, Nesterenko, Sherbakov, Gaba, Simonella, Boghossian, Nait, Crea, Tomaselli, Ferracani - Lazarev

1982-05-29      Buenos Aires              Mussorgsky                   Khovanshchina                      Ghiuselev, Nesterenko, Sherbakov, Gaba, Simonella, Boghossian, Cassinelli, Crea, Tomaselli, Ferracani - Lazarev

1982-06-03      Buenos Aires              Mussorgsky                   Khovanshchina                      Ghiuselev, Nesterenko, Sherbakov, Gaba, Simonella, Boghossian, Cassinelli, Crea, Gaeta, Ferracani - Lazarev

1982-06-05      Buenos Aires              Mussorgsky                   Khovanshchina                      Ghiuselev, Nesterenko, Sherbakov, Gaba, Simonella, Boghossian, Cassinelli, Crea, Gaeta, Ferracani - Lazarev

  1982-06-17      Barcelona                    Verdi                               Don Carlo                             Caballé, Carreras, Estes, Pons, von Halem, Kainz, Fondevila, Carlin, de Palma - Vanderzand

1982-06-19      Barcelona                    Verdi                               Don Carlo                             Caballé, Carreras, Estes, Pons, von Halem, Kainz, Fondevila, Carlin, de Palma - Vanderzand

1982-06-21      Barcelona                    Verdi                               Don Carlo                             Caballé, Carreras, Ghiuselev, Weikl, von Halem, Kainz, Fondevila, Carlin, de Palma - Vanderzand

1982-08-02      Marianske Lazny                                                  Recital                                Chachava (piano)

1982-08-04      Karlovi Vary                                                         Recital                                Chachava (piano)

1982-08-09      Budapest                    *                                        Recital                                Morozov - Zhiuraitis *( Strauss, Zeller, Lehar, )

  1982-09-05     Vilnius                        Vivaldi                                      Gloria                          Sondeckis

  1982-09-06     Vilnius                        Pergolesi                             Stabat Mater                      Sondeckis

  1982-09-09     Leningrad                   Vivaldi                                 Gloria                                Sondeckis

  1982-09-06     Leningrad                   *                                            Concert                           Sondeckis, Minin *(Rossini, Pergolesi)

  1982-09-11     Moscow                    Tchaikovsky                        Pique Dame                       Atlantov, Milashkina - Simonov

  1982-09-19      Athens                   Mussorgsky                         Boris Godunov                     Vedernikov, Korolyova, Lebedeva, Grigorieva, Raikov, Mazurok, Morozov, Baskov, Nikitina, Maslennikov, Sherbakov - Lazarev

1982-09-20      Athens                                                                   Bolshoi Gala                      Mazurok, Vedernikov, Piavko, Kalinina, Arkhipova, Obraztsova - Fuat Mansurov  

1982-09-23       Leningrad                                                            Recital                                Chachava (piano)        

1982-09-25       Leningrad                                                            Recital                                Chachava (piano)  

1982-09-26       Leningrad                                                            Recital                                Chachava (piano)  

  1982-10-07      Hamburg                      *                                      Recital                                Chachava (piano )  * (Tchaikovsky, Rakhmaninov, de Falla, Granados)

1982-10-11      Beograd                 Mussorgsky                          Boris Godunov                 Eizen, Piavko, Lebedeva, Erastova, Grigorieva, Babkin, Malchenko, Morozov, Baskov, Nikitina, Maslennikov, Filipov - Lazarev

1982-10-16      Novi Sad                 Mussorgsky                         Boris Godunov                Eizen, Piavko, Lebedeva, Erastova, Grigorieva, Babkin, Malchenko, Morozov, Baskov, Nikitina, Maslennikov, Filipov - Lazarev

1982-10-19      Bratislava                    Verdi                               Don Carlo                             Blachusiakova - Malek

1982-10-21      Beograd                                                               Recital                             Chachava (piano)

1982-10-23      Beograd                    Verdi                                     Il Trovatore                        Stojanovic, Stankovic. Krnetic - Zlicar

1982-10-25      Novi Sad                  Verdi                                     Aida                                    Kovac-Vitkai, Stojanov, Enigraescu, Gancev - Toplak

1982-10-27      Moscow                 Tchaikovsky                       Pique Dame                   Milashkina, Atlantov, Mazurok, Grigoriev, Lebedeva, Miglau, Pustovoy, Arkhipov, Grigorieva, Pashinsky - Simonov  (DVD)

1982-10-28      Smolensk                                                            Recital                             Chachava (piano)

1982-10-31      Moscow            Hommage for Lemeshev           Concert                          Piavko, Sprogis, Marusin, Dashiyeva, Zabilyasty, Milashkina, Mazurok, Malchenko - Fedoseyev

1982-11-11      Barcelona                    Verdi                               Don Carlo                       Caballe, Carreras, Nucci, Talvela, Petkov, Monachesi, Fondevila, Martin Regueiro - R. Abbado

1982-11-14      Barcelona                    Verdi                               Don Carlo                       Caballe, Carreras, Nucci, Talvela , Petkov, Monachesi, Fondevila, Martin Regueiro - R. Abbado

1982-11-17      Barcelona                    Verdi                               Don Carlo                       Caballe, Veronelli, Nucci, Talvela, Salminen, Monachesi, Fondevila, Martin Regueiro - R. Abbado

1982-11-20      Barcelona                    Verdi                               Don Carlo                       Caballe, Veronelli, Sardinero, Talvela, Salminen, Monachesi, Fondevila, Martin Regueiro - R. Abbado

1982-11-20       Barcelona                  *                                       Recital                            Marchwinsky (piano) *Tchaikovsky , Rakhmaninov, Cilea, Bizet (really the same day, very short recital)   

1982-11-29      Moscow                                                             Concert                          Minin

1982-12-06      Vienna                       Verdi                                  Aida                              Chiara, Martinucci, Boyagian, Zanazzo - Guadagno

1982-12-08      Vienna                       Verdi                                  Aida                              Chiara, Martinucci, Montefusco, Storoyev - Guadagno

1982-12-10      Moscow                                                              Gala

1982-12-11      Vienna                       Verdi                                  Aida                              Zampieri, Veronelli, Scandola, Storoyev - Guadagno

1982-12-13     Budapest                                                              Concert                           Varasdi

1982-12-21     Moscow                                                               Gala

1982-12-25     Moscow                    Rimsky-Korsakov            The Tsar's Bride           Grigoriev, Rudenko, Shapin , Pustovoy,  Morozov,  Navoloshnikov,  Glazyrina, Kotova, Andreyeva - Vartanian

1982-12-27     Moscow                      *                                       Concert                          Spivakov (vionlin & cond.) *(Bach, EO sings Erbarme Dich, Mozart, Rossini, Strauss, Poltoratsky)

1982-12-28     Leningrad                    Sviridov                           Concert                           Nesterenko -Sviridov

1982-12-29      Moscow                    Pergolesi                         Concert                            Gerasimova - Sondeckis                                                                                                                                                                           

1982-12-30       Moscow                   Mussorgsky            Khovanshchina                        Vedernikov, Eizen, Piavko, Raikov - Simonov

1983                                                                                           

1983-??-??      Moscow                      *                                      Recital                              Zhiuraitis * (Mussorgsky, Puccini, Mascagni, Saint-Saens, Verdi)

1983-01-05      Moscow                     Tchaikovsky                   Moscow Cantata              Nesterenko-Kitaenko

1983-01-12      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame                    Teryushnova,  Kotova,  Milashkina,  Lomonosov,  Morozov, Romanovsky, Yaroslavtsev,  Pustovoy,  Arkhipov, Kozyreva, Kostyuk - Ermler

1983-01-15     Moscow                     Mussorgsky                    Boris Godunov               Raikov,  Eizen,  Teryushnova,  Lebedeva, Petrov,  Malchenko, Yaroslavtsev,  Morozov, Karimov, Arkhipov - Lazarev

1983-01-25      Hamburg                     Verdi                               Il Trovatore                     Marton, Bonisolli, Cappuccilli, Stamm, Förster  - Steinberg

1983-01-28      Hamburg                     Verdi                               Il Trovatore                     Marton, Bonisolli, Cappuccilli,Stamm, Förster  - Steinberg

1983-01-31      Leningrad                    Verdi                              Messa da Requiem              Kalinina, Grigorian, Safiulin - Zhiuraitis

1983-02-01      Leningrad                    Verdi                              Messa da Requiem              Kalinina, Grigorian, Safiulin - Zhiuraitis

 1983-02-03     Moscow                       *                                     Concert                             Academic Russian Choir        * EO sings Icon by Sviridov  

1983-02-04     Moscow                       *                                     Recital                             Morozov-Zhiuraitis *(Kalman, Lehar, Offenbach, Strauss, Zeller.)

1983-02-08      Moscow                       *                                   Recital                             Chachava (piano)   *(Massenet, Tchaikovsky, Rakmaninov, Rimsky-Korsakov, Granados, Bulakhov,  Gurilev, Verstovsky)

1983-02-11      Moscow                                                            Recital

 1983-02-15      Leningrad                                                           Concert

 1983-02-17      Leningrad                                                           Concert

1983-03-23      Hamburg                     Verdi                               Don Carlo                       Murgu, Marton, Milnes, Raimondi, Helm, Kruse, Hirsti, Kawahara, Schultz - Steinberg

1983-03-26      Hamburg                     Verdi                               Don Carlo                       Murgu, Marton, Milnes, Raimondi, Helm, Kruse, Hirsti, Kawahara, Schultz - Steinberg

1983-03-27      Munich                          *                                    Recital                             Kalinina, Nesterenko - Gardelli *(Verdi, Mussorgsky, Tchaikovsky, Gounod, Bizet, Boito)

1983-03-29      Hamburg                     Verdi                               Don Carlo                       Murgu, Marton, Milnes, Raimondi, Helm, Kruse, Hirsti, Kawahara, Schultz – Steinberg

  1983               Moscow                     Bach                                Cantata No. 53                 Spivakov

              1983-04-18      Moscow                     Bach                                Johannes-Passion

 1983-04-25      Moscow                     Sviridov                          Recital                             Sviridov (piano)  premiere of   «Отчалившей Руси»

 1983-04-30      Leningrad                     Sviridov                          Recital                             Sviridov (piano)

1983-05-05      Barcelona                    Verdi                               Il Trovatore                    Evstatieva, Bonisolli, Sardinero, Federici, Fondevila, Manganotti, Campos, Bernal -  Campori

1983-05-08      Barcelona                    Verdi                               Il Trovatore                    Zampieri, Bonisolli, Sardinero , Federici, Fondevila, Manganotti, Campos, Bernal - Campori

1983-05-11      Barcelona                    Verdi                               Il Trovatore                    Zampieri, Bonisolli, Pons , Federici, Fondevila, Manganotti, Campos, Bernal - Campori

1983-05           Prague                                                                Recital

1983-05-18     Prague                         Rossini                       Petite messe solennelle                   Chachava (piano)   Minin

1983-05-27      Leningrad                           *                              Recital                       Jansons *( Wagner, orchestral: Weber, Tchaikovsky)

1983-05-28      Leningrad                           *                              Recital                       Jansons *( Wagner, orchestral: Weber, Tchaikovsky)

1983-05-29      Leningrad                    Sviridov                          Recital                        Serov

1983-05-30      Leningrad                           *                              Recital                       Dmitriev *( Brahms, Ravel)

1983-06-02      Barcelona                          *                               Recital                     Billier (piano) *(Tchaikovsky, Rakhmaninov, Massenet, Bizet, Saint-Saens, Mascagni, Puccini, Cilea, Zeller, russ. songs)

1983-06-09      Zurich                         Verdi                               Aida                      Salminen, Gröschel, Chiara,   Martinucci, Estes – Santi

1983-06-11      Zurich                         Verdi                               Aida                      Salminen, Gröschel, Chiara,   Martinucci, Estes – Santi

1983-06-18      Zurich                         Verdi                               Aida                      Salminen, Gröschel, Chiara,   Martinucci, Estes – Santi

1983-06-21      Zurich                         Verdi                               Aida                      Salminen, Gröschel, Chiara,   Martinucci, Estes – Santi

1983-06-26      Zurich                         Verdi                               Aida                      Salminen, Gröschel, Chiara,   Martinucci, Estes – Santi

1983-07-13      Parma                          Verdi                               Requiem                Plowright, Luchetti, Siepi - Neuhold

1983-07-15      Parma                          Verdi                               Requiem                Plowright, Luchetti, Siepi - Neuhold

1983-07-17      Ravenna                      Verdi                               Requiem                Plowright, Luchetti, Siepi - Neuhold

1983-07-26      Moscow                     *                                      Recital                    Nekrasov  *(Shishkin,Lodizhensky,  Tolstaya)

1983-09-21     Moscow                    Rimsky-Korsakov            The Tsar's Bride        Grigoriev,  Kovaleva, Shapin, Pustovoy, Morozov, ,  Vedernikov,  Shutova, Gaponova, Andreyeva - Simonov

 1983-09-23       Perugia                     Rossini                La petite messe solennelle    Nesterenko

1983-09-26      Helsinki                      *                                      Recital                   Chachava (piano)   *(Tchaikovsky, Rakhmaninov, de Falla, Granados)

1983-10-05     Tokyo                         *                Recital  at Showa College           Nesterenko - Mori     *(Glinka, Mussorgsky, Tchaikovsky, Rakhmaninov, Rimsky-Korsakov, Borodin, Donizetti, Gounod, Bizet) 

1983-10-07      Tokyo                         *                     Recital    Bunka Kaikan          Chachava (piano)   *(Tchaikovsky, Mozart, Schumann, Granados)

1983-10-09      Osaka                          *                                      Recital                   Chachava (piano)   *(Tchaikovsky, Mozart, Schumann, Granados)

1983-10-13      Nagoya                        *                                      Recital                   Chachava (piano)   *(Tchaikovsky, Mozart, Schumann, Granados)

1983-10-15      Yokohama                    *                                      Recital                   Chachava (piano)   *(Tchaikovsky, Mozart, Schumann, Granados)

1983-10-19      Tokyo                        *                      Recital    Bunka Kaikan         Chachava (piano)   *(Tchaikovsky, Mozart, Schumann, Granados)

 1983-11-06      Barcelona                    Bizet                               Carmen                   Carreras, Carroli, Ferrarini, Serra, Arino, Esteve, de Palma, Uriz, Fondevila - Delacôte

1983-11-08      Barcelona                    Bizet                               Carmen                  Carreras, Carroli, Ferrarini, Serra, Arino, Esteve, de Palma, Uriz, Fondevila - Delacôte

1983-11-10      Barcelona                    Bizet                               Carmen                  Murgu, Carroli, Ferrarini, Serra, Arino, Esteve, de Palma, Uriz, Fondevila - Delacôte

1983-11-13      Barcelona                    Bizet                               Carmen                  Todisco, Carroli, Ferrarini, Serra, Arino, Esteve, de Palma, Uriz, Fondevila - Delacôte

1983-12-10      Barcelona                    Verdi                               Aida                       Troitskaya, Cossutta, Giaiotti, Roni, Estes, Gaspa, Fondevila -  Franci

1983-12-13      Barcelona                    Verdi                               Aida                       Troitskaya, Cossutta, Giaiotti, Roni, Estes, Gaspa, Fondevila -  Franci

1983-12-15      Barcelona                    Verdi                               Aida                        Troitskaya, Cossutta, Giaiotti, Roni, Pons, Gaspa, Fondevila -  Franci

1983-12-18      Barcelona                    Verdi                               Aida                       Troitskaya, Cossutta, Giaiotti, Roni, Pons, Gaspa, Fondevila -  Franci

1983-12-21      Moscow                     Berlioz                            Les nuits d'ete          Zhiuraitis

 1983-12-24      Moscow                       Bizet                              Carmen        (1st time in French at the Bolshoi)  Atlantov, Chornova, Mazurok, Vernigora, Kozyreva,Pustovaya, Nartov, Pustovoy, Morozov -Simonov

1983-12-28      Leningrad                     Berlioz                            Les nuits d'ete         Zhiuraitis

1983-12-31      Leningrad                     Berlioz                            Les nuits d'ete         Zhiuraitis

1984       

1984-01-02      Leningrad                    *                                      Recital                        Chachava (piano)  * (Beethoven, Schumann, Mozart, Tchaikovsky)         

1984-01-04      Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame            Shemtchuk, Milashkina, Sibirtsev, Malchenko, Grigoriev, Vernigora, Dzhaparidse,Kudryashov, Shkolnikova , Kotova, Gerikh - Simonov  

 1984                Moscow                     Mussorgsky                   Boris Godunov             Nesterenko, Erastova, Lebedeva, Grigrieva, Raikov, Malchenko, Statnik, Atlantov, Morozov, Baskov, Nikitina, Shkaptzov -Lazarev

  1984-01-27     Moscow                                                             Concert

1984-01-29      Moscow                     Pergolesi                         Stabat Mater                Gerasimova - Minin/Sondeckis

1984-01-31      Moscow                      *                                    Recital                          Nesterenko-Zhiuraitis        *(Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Verdi, Massenet,Donizetti, Mascagni, Puccini)

1984-02-08      Hamburg                     Verdi                               Don Carlo                   Raimondi, Lima, Nucci, Curtin, Tokody, Schulz, Kruse - Steinberg

1984-02-12      Hamburg                     Verdi                               Don Carlo                  Raimondi, Lima, Nucci, Curtin, Tokody, Schulz, Kruse, Hirsti, Kawahara - Steinberg

1984-02-27      Parma                         Bizet                               Carmen                       Sighele, Atlantov, Mazurok, Bizzi, Malvisi, Manganotti, Tosi, Tortura, Fanceschetto - Campori

1984-03-04      Parma                         Bizet                               Carmen                       Sighele, Atlantov, Mazurok, Bizzi, Malvisi, Manganotti, Tosi, Tortura, Fanceschetto - Campori

1984-03-07      Parma                         Bizet                               Carmen                       Sighele, Atlantov, Mazurok, Bizzi, Malvisi, Manganotti, Tosi, Tortura, Fanceschetto - Campori

1984-03-10      Parma                         Bizet                               Carmen                       Sighele, Lindroos, Mazurok, Bizzi, Malvisi, Manganotti, Tosi, Tortura, Fanceschetto - Campori

1984-03-17      Moscow                     Bach                                Recital   

1984-03-23      Madrid                       Mascagni                        Cavalleria rusticana       Cecchele, Perelstein, Blancas, Genicio, Rodriguez - Erede

1984-03-25      Madrid                       Mascagni                        Cavalleria rusticana       Ortiz, Perelstein, Blancas, Genicio, Rodriguez - Erede

1984-03-28      Madrid                       Mascagni                        Cavalleria rusticana        Ortiz, Perelstein, Blancas, Genicio, Rodriguez - Erede

1984-03-30      Madrid                       Mascagni                        Cavalleria rusticana        Ortiz, Perelstein, Blancas, Genicio, Rodriguez - Erede

1984-04-01      Madrid                       Mascagni                        Cavalleria rusticana        Ortiz, Perelstein, Blancas, Genicio, Rodriguez - Erede

1984-04-02      Neapel                                                                Recital

1984-04-07      Parma                        *                                         Recital                          Chachava (Piano)   *(Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1984-04-10      Moscow                    Vivaldi                             Stabat Mater                  Spivakov

1984-04-14      Hamburg                     Verdi                               Il Trovatore                   Nucci, Plowright, Lloveras; Stamm, Förster , Hirsti - Soltesz

1984-04-21      Hamburg                     Verdi                               Il Trovatore                   Nucci, Plowright, Lamberti; Stamm, Kruse, Hirsti - Steinberg

1984-04-25      Moscow                     Bizet                               Carmen                          Atlantov, Kovalyeva, Verestnikov, Babykin, Lebedeva, Zimenkova, Nartov, Pustovoy, Polyakov - Simonov                                           

1984-05-03      Paris                           Verdi                               Aida                                Dimitrova, Bartolini, Roni, Fondary, Polgar - Plasson

1984-05-05      Paris                           Verdi                               Aida                                Dimitrova, Cossutta, Vinco, Scandola, Polgar - Plasson

1984-06-06     Leningrad                                                           Recital                                  

1984-06-17     Moscow                     Tchaikovsky                   Pique Dame                     Teryushnova, Gaponova, Lebedeva, Piavko, Morozov, Grigoriev, Yaroslavtsev, Kudryashov, Dzhaparidze, Kozyreva - Simonov

1984-07-19     Moscow                      Mahler                            Concert                           Simonov     (Kindertotenlieder)

1984-08-02      Leningrad                      Gluck                       Orpheus & Eurydice          Zhiuraitis

1984-09-01      Vienna                        Verdi                               Aida                                Troitskaya, Bonisolli, Weikl, Wimberger, Rydl, F. Waechter, Vance  - Sinopoli

1984-09-06      Bilbao                         Massenet                        Werther                           Kraus, Massis, Echeverria, Carta, Manganotti; Gonzalez, Salutregui, Pascual - Guingal

1984-09-08      Vienna                        Verdi                               Aida                                Troitskaya, Bonisolli, Weikl , Wimberger, Rydl, F. Waechter, Vance – Mund

1984-09-13      Frankfurt                    Mascagni                        Cavalleria rusticana         Ruohonen, Konya, Samar - Binder

1984-09-16      Frankfurt                    Mascagni                        Cavalleria rusticana         Ruohonen, Konya, Samar - Binder

1984-09-21      Oviedo                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Sotkilava, Gebelin, Perelstein, Pecchioli - Gatto

1984-09-27      Oviedo                        Bizet                               Carmen                           Carreras,Watanabe,Lafont, Foiani, Perelstein, Gonzalez, Carta, Ruiz - Périsson

1984-09-29      Oviedo                        Bizet                               Carmen                           Carreras,Watanabe,Lafont, Foiani, Perelstein, Gonzalez, Carta, Ruiz - Périsson

1984-10-01     Bratislava                  Mussorgsky                   Boris Godunov                    Nesterenko, Kucharsky – Freso

1984-10-03      Bratislava                   *                                        Recital                              Chachava (piano) *Beethoven, Wagner, Mozart, Tchaikovsky

1984-10           Bratislava                 Verdi                                  Don Carlo

1984-10-14     Leningrad                      *                                        Recital                         Chachava (Piano) *(Beethoven, Wagner, Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1984-10-20      Moscow                     Bizet                               Carmen                           Atlantov, Sergienko, Verestnikov, Vernigora, Yurchenko, Zimenkova, Pashinsky, Pustovoy, Polyakov - Simonov        

1984-10-23     Tashkent                  Tchaikovsky                      Pique Dame                    Milashkina, Piavko, Terentieva, Kotova, Malchenko, Grigoriev, Vernigora, Dzhaparidse, Kozyreva, Pustovoy - Simonov

1984-11-18      Barcelona                    Gluck                              Orfeo ed Euridice           Marshall, Sieber - Bernet

1984-11-20      Barcelona                    Gluck                              Orfeo ed Euridice           Marshall, Sieber - Bernet

1984-11-22      Barcelona                    Gluck                              Orfeo ed Euridice           Marshall, Sieber - Bernet

  1984-11-24      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                   Atlantov, Varady, Semtchuk, Brinkmann, Voroshilo, Helm, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn - Zhiuraitis

1984-11-27      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                    Atlantov, Varady, Semtchuk, Brinkmann, Voroshilo, Helm, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn - Zhiuraitis

1984-11-29      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                    Atlantov, Varady, Semtchuk, Brinkmann, Voroshilo, Helm, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn - Zhiuraitis

1984-12-02      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                    Atlantov, Varady, Semtchuk, Brinkmann, Voroshilo, Helm, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn - Zhiuraitis

1984-12-06     Budapest                     Mascagni                        Cavalleria Rusticana        Horváth B., Bordás, Bajtay-Horvath - Zhiuraitis

1984-12-11      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                    Atlantov, Varady, Semtchuk, Brinkmann, Voroshilo, Helm, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn - Zhiuraitis

1984-12-14      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                    Atlantov, Varady, Semtchuk, Brinkmann, Voroshilo, Helm, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn - Zhiuraitis

1984-12-17      Moscow                     *                                       Recital                            Chachava (piano)         *(Mozart, Tchaikovsky, de Falla, Granados, Bizet, Puccini, Slonov, Tolstaya, Verstovsky, Mascagni)

1984-12-25      Moscow                   Mussorgsky                   Boris Godunov                  Atlantov, Nesterenko, Erastova, Lebedeva, Grigorieva, Raikov, Malchenko, Statnik, Morozov, Baskov, Nikitina, Korolyov, Shkaptsov- Lazarev

1984-12-27     Moscow                   Mussorgsky                     Khovanshchina                 Selesnev, Morozov, Piavko, Fomina, Kudryashov, Mintsaev, Maslov, Polyakov, Suleymanov, Nizienko - Simonov

1984-12-28      Moscow                     *                                       Recital                            Nekrasov  *(Rakhmaninov, Shishkin, Abaza, Listov, Lodyzhensky, Tolstaya, etc.)

1984-12-30      Moscow                     Vivaldi                              Gloria                              Gerasimova - Spivakov

1985          

  1985-01-04       Leningrad                                                          Recital

  1985-01-05      Leningrad                                                           Recital

1985-01-28     Leningrad                    *                                       Concert                       Chernov-Zhiuraitis  *(Viennese operetta: Lehar, Strauß, Sieczynski, Zeller, Heuberger,Kalman)

1985-01-30     Leningrad                    *                                       Concert                        Chernov-Zhiuraitis  *(Viennese operetta: Lehar, Strauß, Sieczynski, Zeller, Heuberger,Kalman)

1985-02-01     Leningrad                    *                                       Recital                         Bogomolova (piano) *(Schumann, Rakhmaninov)

1985-02-03     Leningrad                    *                                       Concert                        Serov *(Spanish music)

1985-03-01     Tbilisi                           Sviridov                          Recital                             Sviridov

1985-03-04      Madrid                         *                                      Recital                           Zanetti (Piano)   *(Wagner,  Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Bizet, Mascagni, Puccini, Granados)    

  1985-03-08     Leningrad                                                              Recital                          Shenderovich            

  1985-03-10     Moscow                     Tchaikovsky                    Pique Dame                    Sinyavskaya, Novosyolova, Fomina, Shcherbakov, Mazurok, Alexeyev, Arkhipov, Kudryashov, Kozyreva, Kostyuk - Vais

1985-03-28      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                   Atlantov, Varady, Semtchuk, Brinkmann, Voroshilo, Helm, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn - Zhiuraitis

1985-03-31      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                   Atlantov, Varady, Semtchuk, Brinkmann, Voroshilo, Engen, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn - Zhiuraitis

1985-04-02      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                   Atlantov, Varady, Semtchuk, Brinkmann, Voroshilo, Engen, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn - Zhiuraitis

1985-04-03      Genova                       Verdi                               Aida                                Chiara, Bartolini, di Bella, Ellero d'Artegna. Washington, Corradi, del Monaco - Arena

1985-04-06      Genova                       Verdi                               Aida                                Chiara, Bartolini, di Bella, Ellero d'Artegna. Washington, Corradi, del Monaco - Arena

1985-04-09      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                    Atlantov, Varady, Semtchuk, Brinkmann, Voroshilo, Engen, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn- Zhiuraitis

1985-04-12      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                    Atlantov, Milashkina, Semtchuk, Brinkmann, Gebelin, Engen, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn- Zhiuraitis

1985-04-17      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                    Atlantov, Milashkina, Semtchuk, Brinkmann, Voroshilo, Engen, Reß,  Wewezow, Anhorn, Lenz, Kuhn- Zhiuraitis

1985-04-28      Moscow                     Tchaikovsky                  Pique Dame                      TErentieva, Korolyova, Milashkina, Piavko, Mazurok, Romanovsky, Yaroslavtsev, Kudryashov, Pashinsky, Kozyreva - Simonov

1985-05-16      Vienna                        Verdi                               Aida                                Chiara, Bartolini, Sfiris, Ferrin, Manuguerra, Kasemann; Vance – Guadagno

1985-05-19      Vienna                        Verdi                               Aida                                Chiara, Bartolini, Sfiris, Ferrin, Manuguerra, F. Waechter; Vance – Guadagno

1985-05-26      Vienna                        Verdi                               Aida                                Chiara, Bartolini, Wimberger, Rydl, Manuguerra, F. Waechter; Vance – Bareza

1985-05-30       Berlin                                                                 Recital                            “Meister des Liedes”

1985-06-01     Prague                         *                                        Recital                           Chachava (piano)   * Tchaikovsky

1985-06-06      Vienna                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Lima, Zancanaro, Lilowa, Hintermeier - Fischer

1985-06-08      Beograd                      Bizet                               Carmen                           Bogachov, Gligoric, Bojcevic, Zivcovic

1985-06-14      Vienna                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Lima, Zancanaro, Lilowa Hintermeier - Fischer

1985-06-16      Vienna                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Lima, Zancanaro, Lilowa Hintermeier – Fischer*

1985-06-19      Vienna                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Lima, Zancanaro, Lilowa Hintermeier - Fischer

1985-06-23      Vienna                        Verdi                               Requiem                          Ricciarelli, Lima, Peeters - Gavazzeni

1985-06-24      Vienna                        Mascagni                        Cavalleria rusticana         Mauro, Zancanaro, Lilowa, Hintermeier - Fischer

1985-07-04      Granada                       *                                       Recital                            Chachava (piano)  * ( Tchaikovsky, Rakhmaninov, Granados, de Falla)

1985-07-13      Orange                         *                                       Recital                            Chachava (Piano) *( Tchaikovsky, Rakhmaninov, Bizet, Saint-Saens, Cilea, Puccini, Granados)

1985-07-16      Moscow                     Mascagni                        Cavalleria rusticana            Sotkilava, Verestnikov, Shutova, Kotova - Zhiuraitis

1985-08-04      Ravenna                      Mascagni                        Cavalleria rusticana           Frusoni, Salvatori, Vertuschi, Cicogna - Bellini

1985-08-06      Ravenna                      Mascagni                        Cavalleria rusticana           Frusoni, Salvatori, Vertuschi, Cicogna - Bellini

1985-08-08      Ravenna                      Mascagni                        Cavalleria rusticana           Frusoni, Salvatori, Vertuschi, Cicogna - Bellini

1985-08-09      Santander                    *                                       Recital                              Chachava (piano) * (Tchaikovsky, Rakhmaninov, Granados, Massenet, Saint-Saens, Puccini, Mascagni, Cilea, Bizet)

1985-08-11     Verona                                                                Recital                             Kasrashvili, Nesterenko, Marusin - Stryja

1985-08-12     Verona                        *                                      Concert                            Stryja  *Prokofiev A. Nevsky

1985-08-14     Santander                                                          Recital                               Chachava (Piano)

1985-08-30      Verona                        Verdi                               Aida                                Troitskaya, Martinucci, Cappuccilli, Burchuladse, Zanazzo, de Palma, Daltin - Oren

1985-09-24      Oviedo                                                               Recital                             Chachava (Piano) ?

1985-09-27      Oviedo                        Verdi                               Il Trovatore                    Troitskaya, Carreras, Pons, Frederici, Fondevila, Menendez, Pascual, Alonso - Boncompagni

1985-10-01      Bratislava                    *                                       Recital                             Chachava (piano)  *(Tchaikovsky, Rakhmaninov, russ. songs, Puccini, Bizet)

1985-10-12      London                       Verdi                               Il Trovatore                    Carreras, Connell, Bainbridge, Brendel, White, Crook, Kerr, Parfitt  - Patane

1985-10-15      London                       Verdi                               Il Trovatore                    Connell, Bainbridge,  Carreras, Brendel, White, Crook, Kerr. Parfitt  - Patane

1985-10-21      London                       Verdi                               Il Trovatore                    Connell, Cianella, Brendel, Bainbridge, White, Crook, Kerr, Parfitt - Patane

1985-10-25      London                       Verdi                               Il Trovatore                   Connell, Carreras, Brendel, Bainbridge, White, Crook, Kerr, Parfitt - Patane

1985-10-28      London                       Verdi                               Il Trovatore                   Connell, Carreras, Brendel, Bainbridge, White, Crook, Kerr, Parfitt - Patane

1985-10-31      London                       Verdi                               Il Trovatore                    Connell, Carreras, Brendel, Bainbridge, White, Crook, Kerr, Parfitt - Patane

  1985-11-03     Moscow                     Mascagni                        Cavalleria Rusticana      Polozov, Verestnikov, Shutova, Kotova -Zhiuraitis

1985-11-09      London                       Verdi                               Il Trovatore                  Connell, Cianella, Brendel, Bainbridge, White, Crook, Kerr, Parfitt - Patane

1985-11-18      Paris                                                                   Recital                          (Les lundis musicaux de l'Athénée  Théâtre Louis Jouvet)

1985                 Moscow                    Mussorgsky                    Boris Godunov            Nesterenko, Teryushhova, Shkolnikova, Grigorieva, Lisovsky, Voroshilo, Babykin, Atlantov, Mazurok, Eizen - Ermler

1985-12-25      Moscow                   Mascagni                     Cavalleria rusticana           Sotkilava, Verestnikov, Shutova, Kotova - Zhiuraitis

1986           

1986-01-25      Rome                       Mascagni                      Cavalleria rusticana              Martinucci, Sardinero - Kuhn    

  1986-02-03      Moscow              Mussorgsky                           Khovanshchina           Nesterenko, Morozov, Raikov, Shcherbakov, Udalova, Maslov, Grigoriev, Suleymanov, Arkhipov, Kharitonov, Korolyov, Zhukov - Ermler

  1986-02-04      Moscow                       Tchaikovsky                   Pique Dame                    Milashkina, Atlantov, Shemtchuk, Mazurok , Grigoriev, Shkolnikova, Pustovoy, Yaroslavtsev, Baskov, Korolyova, Miglau, Dzhaparidse,  Arkhipov - Zhiuraitis                  

  1986-02-10     Moscow                     Mascagni                        Cavalleria Rusticana      Grigoryan, Verestnikov, Zaremba, Kotova -Zhiuraitis

 1986-02-15      Moscow                     Mussorgsky                   Khovanshchina           Nesterenko, Morozov, Kudryashov, Miglau, Grigoriev, Lomonosov, Arkhipov, Kharitonov, Korolyov, Zhukov - Ermler                                         

  1986-02-20     Leningrad                                                            Recital

1986-02-21      Moscow                       *                                   Recital                            Chachava (piano) *(Rakhmaninov, Tchaikovsky, Grieg, Sviridov, Borisov, Tolstaya)

 1986-02-27     Moscow                       Tchaikovsky                   Pique Dame              Lebedeva, Shcherbakov, Terentieva, Mazurok , Grigoriev, Pustovaya, Pustovoy, Yaroslavtsev, Baskov, Novosyelova, Udalova, Pashinsky, Arkhipov - Zhiuraitis

 1986-03-08       Catania                                                                   Concert                     Nesterenko - Ziuraitis

 1986-03-09       Messina                                                                  Concert                    Nesterenko - Ziuraitis

 1986-03-11 ?     Palermo                                                                  Concert                    Nesterenko - Ziuraitis

1986-03-23     Moscow                       *                                    Recital                            Zhiuraitis  *(Glinka, Rimsky-Korasakov, Borodin, Bizet, Saint-Saens)

1986                Moscow                       *                                      Recital                            Chachava (piano) *(Rossini)

1986                Moscow                       Dargomyzhsky              Recital                            Chachava (piano)

1986-04-12      Parma                         Mascagni                        Cavalleria rusticana         Martinucci, Fichera, Sardinero, Malvisi - Zhiuraitis

1986-04-14      Parma                         Mascagni                        Cavalleria rusticana         Martinucci, Fichera, Sardinero, Malvisi - Zhiuraitis

1986-04-17      Parma                         Mascagni                        Cavalleria rusticana         Visconti, Fichera, Sardinero, Malvisi - Zhiuraitis

1986-04-20      Parma                         Mascagni                        Cavalleria rusticana         Visconti, Fichera, Sardinero, Malvisi - Zhiuraitis

1986-04-23      Parma                         Mascagni                        Cavalleria rusticana         Visconti, Fichera, Sardinero, Malvisi - Zhiuraitis

  1986-05-01      Moscow                       Tchaikovsky                   Pique Dame               Fomina, Shcherbakov, Siniavskaya, Malchenko , Grigoriev, Shkolnikova, Pustovoy, Gluboky, Baskov, Novosyelova, Udalova, Pashinsky,  Arkhipov - Zhiuraitis

1986-05-07     Leningrad                                                            Recital                             students of Tchaikovsky Conservatory

1986-05-09      Munich                       Bizet                               Carmen                            Murgu,  Coburn, Brinkmann, Helm, Rauch, Anhorn, Wewezow, Seestaller, Yamaji - Zhiuraitis

1986-05-11      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                    Troitskaya, Atlantov, Siniavskaya, Woroschilo , Brinkmann, Helm, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn - Zhiuraitis

1986-05-14      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                    Troitskaya, Atlantov, Siniavskaya, Woroschilo , Brinkmann, Helm, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn- Zhiuraitis

 1986-05-17      Munich                       Tchaikovsky                    Pique Dame                    Atlantov, Troitskaya, Sinjavskaja, Woroschilo , Brinkmann, Helm, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn- Zhiuraitis 

1986-05-20      Munich                       Tchaikovsky                  Pique Dame                     Troitskaya, Atlantov, Siniavskaya, Woroschilo , Brinkmann, Helm, Yamaji, Wewezow, Anhorn, Reß, Kuhn- Zhiuraitis

1986-05-27      Prague                        Verdi                               Il Tovatore                       Kazarnovskaya, Chernov, Lamberti, Horacek, Svobodova, Bima, Hampel - Zhiuraitis ?

1986-05           Catania                       Mascagni                        Cavalleria rusticana

1986-06-07     Leningrad                     *                                     Recital                         

1986-06-09     Leningrad                     *                                     Recital                          Shcherbakov - Zhiuraitis *( Glinka, Rimsky-Korsakov, Borodin, Tchaikovsky, Mussorgsky)

1986-06-11     Leningrad                     *                                     Recital                          Shcherbakov - Zhiuraitis *( Glinka, Rimsky-Korsakov, Borodin, Tchaikovsky, Mussorgsky)

1986-06-19     Bratislava             Mascagni                        Cavalleria rusticana

1986-06-24     Leningrad                      *                                    Concert                          Nersesyan, Petrov - Tchekidzhyan *( Vivaldi, Beethoven, Achinyan)      

 1986-07-03      Kutaisi                                                                 Recital                  

1986-07-06     Kutaisi                      Mascagni                         Cavalleria Rusticana        Bogachov, Verestnikov, Kareva, Gurgenidze - Zhiuraitis

1986-08-13      Santander                   *                                     Recital                              Chachava (Piano)         *(de Falla, Granados, Rimsky.Korsakov, Mussorgsky, Verdi, Cilea, Tchaikovsky,  Mascagni)

1986-08-15      Peralada                    *                                      Recital                              Chachava (Piano)         *( Tchaikovsky,  Rakhmaninov, Massenet, Saint-Saens, Puccini, Mascagni)

1986-09-17      Vienna                        Verdi                               Il Trovatore                     Saccomani, Zampieri, Cianella, Wimberger, Simonida, Aichberger, Pansenböck, Jelosits - Bareza

1986-09-25      Vienna                        Verdi                               Il Trovatore                     Zampieri, Cappuccili, Ciannella, Wimberger ,Simonida, Aichberger, Rautschnigg, Jelosits – Bareza

1986-11-01      Moscow                     Massenet                        Werther                         Eizen, Zhiurina, Bogachov, Morozov, Nartov, Arkhipov, Kardash, Sorokina - Zhiuraitis

1986-11-15      Moscow                     *                                      Recital                          Chachava (piano)         *(Sviridov)

1986-11-18      Paris                                                                   Recital

1986-11-28      Moscow                     Massenet                        Werther                         Eizen, Shkolnikova, Fedin, Malchenko, Arkhipov, Nartov, Kardash, Stroganova - Zhiuraitis

1986-12-03      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                 Atlantov, Varady, Semtchuk, Brinkmann , Strauch, Helm, Lenz (2), Wewezow, Stumphius, Kuhn - Zhiuraitis

1986-12-07      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                 Atlantov, Varady, Semtschuk, Brinkmann , Strauch, Helm, Reß, Wewezow, Stumphius, Lenz, Kuhn- Zhiuraitis

1986-12-11      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                 Atlantov, Varady, Semtschuk, Brinkmann , Strauch, Helm, Reß, Wewezow, Stumphius, Lenz, Kuhn- Zhiuraitis

1986-12-15      Munich                       Tchaikovsky                   Pique Dame                 Atlantov, Varady, Semtschuk, Brinkmann , Strauch, Helm, Reß, Wewezow, Stumphius, Lenz, Kuhn- Zhiuraitis

1986-12-30      Moscow                     *                                      Concert                        Atlantov - Zhiuraitais  *(Tchaikovsky, Mussorgsky, Bizet, Puccini)

1987                       

1987-01-03      Sofia                          Verdi                               Requiem                           Freni, Dvorsky, Martinovich - Tchakarov                                                                                   

1987-01-13      Rome                          Bizet                               Carmen                          Vanzo, Carroli, Mazzini, Ferrara, Federici, de Angelis, Sighele, Muscente, Romano - Dervaux

1987-01-17      Rome                          Bizet                               Carmen                          Vanzo, Carroli, Mazzini, Ferrara, Federici, de Angelis, Sighele, Muscente, Romano - Diederich

1987-01-22      Rome                          Bizet                               Carmen                          Carreras, Carroli, Mazzini, Ferrara, Federici, de Angelis, Sighele, Muscente, Romano - Dervaux

1987-01-25      Rome                          Bizet                               Carmen                          Carreras, Carroli, Mazzini, Ferrara, Federici, de Angelis, Sighele, Muscente, Romano - Dervaux

1987-03-03      Vienna                                                                Recital

1987-03-13      Vienna                        Mascagni                        Cavalleria rusticana                Lima, Zancanaro, Lilowa, Hintermeier – Bareza*

1987-03-16      Vienna                        Mascagni                        Cavalleria rusticana                Lima, Zancanaro, Lilowa, Hintermeier - Bareza

1987-03-19      Vienna                        Mascagni                        Cavalleria rusticana                Lima, Zancanaro, Lilowa, Hintermeier - Bareza

1987-03-22      Vienna                        Verdi                               Aida                                       Tokody, Martinucci, Sfiris, Zanazzo, Weikl - Klobucar

1987-03-25      Vienna                        Verdi                               Aida                                       EO or Kirilova ?, Tokody, Martinucci, Weikl, Sfiris, Zanazzo - Klobucar

1987-03-29      Vienna                        Verdi                               Aida                                       Obraztsova/Kirilova,  Chiara, Martinucci, Sfiris, Zanazzo, Weikl - Klobucar

1987-04-18     Dresden                      *                                     Recital                                      Chachava (piano) *Tchaikovsky, Rakhmainov

1987-04-20      Budapest                    Verdi                               Aida                                        Tokody, Domingo, Polgar, Beganyi, Solyom-Nagy - Lukacs

1987-04-24      Moscow                   Mussorgsky                    Khovanshchina                        Vedernikov, Morozov, Piavko, Udalova, Raikov, Zhukov, Bukin, Korolyov, Pashinsky, Arkhipov, Gluboky, Nizienko - Ermler
                                          
1987-05-01      Wiesbaden                  Mussorgsky                   Boris Godunov                       Nesterenko, Atlantov, Eizen, Raikov, Mazurok, Lebedeva, Erastova, Gaponova, Selesnev, Arkhipov, Nikitina; Maslennikov- Lazarev

1987-05-02     Wiesbaden                  Mussorgsky                   Boris Godunov                       Verestnikov, Piavko, Morozov, Raikov, Mazurok, Selesnev, Baskov, Nikitina, Tertschnova, Gaponova, Fedin, Pochapsky - Lazarev

1987-05-04      Wiesbaden                  Mussorgsky                   Boris Godunov                       Nesterenko, Atlantov, Eizen, Raikov, Voroshilo, Lebedeva, Erastova, Gaponova, Selesnev, Arkhipov, Nikitina; Maslennikov- Lazarev

1987-05-08     Leningrad                         *                                        Concert                         Chachava (piano)  * Rakhmaninov, Sviridov

1987-05-10     Leningrad                         *                                        Concert                         Bogomolova (piano)  * Russian Romance, Sviridov

1987-05-21     Prague                              *                                        Concert                          Altrichter   *Eben, Bizet, Martinu, Mussorgsky, Mascagni, Tchaikovsky

1987-05-24     Prague                             *                                          Concert                         Altrichter *Bizet, Mussorgsky, Mascagni, Tchaikovsky

1987-05-27      Prague                         Verdi                               Il Trovatore                         Depoltova, Lamberti, Bortlova, Hampel, Zverina, Vele, Bima, Tucek - Zhiuraitis

1987-06-11     Prague                          Verdi                               Il Trovatore                         Velchev - Zhiuraitis                            

1987-06-13      Moscow                     Verdi                               Recital                                 Kasrashvili, Bogachov - Zhiuraitis

1987-06-14      Moscow                     Verdi                               Recital                                 Kasrashvili, Bogachov - Zhiuraitis

1987-06-20      Ostrava                      Verdi                               Il Trovatore                         Velchev - Zhiuraitis                                                                                                                                                                              

 1987-07-19      Prague                         Bizet                                 Carmen                              Zhiuraitis ( ?)        

1987                Moscow                    Rakhmaninov                 Concert                                   Gilels, Kissin, Nesterenko, Kraineva, Dnisheva, Shenderovitch, Siniavskaya, Mogilevsky, Chachava - Svetlanov

1987                Leningrad                    Gluck                              Orfeo ed Euridice                   Kasrashvili - Zhiuraitis

1987-08           Santander                    Gluck                              Orfeo ed Euridice

1987-09-01     Tbilisi                        Dargomyzhsky                  Recital                                   Chachava (piano)

1987-09-04     Tbilisi                        *                                         Recital                                   Chachava (piano)    *Mussorgsky, Sviridov

1987-09-08    Moscow                      Verdi                                Il Trovatore                           Lomonosov, Milashkina , Mazurok, Gluboky, Pustovoy, Novosyolova, Nizienko - Vartanian                                                              

1987-09-17      Oviedo                        Verdi                               Don Carlo                              Troitskaya, Kopcak, Manuguerra, Elenkov, Marenzi - Malek

1987-09-23      Oviedo                        Mascagni                        Cavalleria rusticana                Gonzalez, Zerhauova, Aristo, Sardinero - Lenard

1987-09-26      Berlin                         Mussorgsky                    Boris Godunov                     Lebedeva, Erastova, Gabonova, Nikitina, Selesnev, Raikov, Mazurok, Vedernikov, Piavko, Eizen, Arkhipov, Fedin, Gerasimov - Lazarev

1987-09-28      Berlin                         Mussorgsky                    Boris Godunov                     Lebedeva, Borisova, Kotova, Nikitina, Vedernikov, Kudriashov, Voroshilo, Selesnev, Shtcherbakov, Morozov,  Bikitmorov - Stepanov

1987-10-08      Budapest                    Mussorgsky                   Boris Godunov                 

1987-10-12      Budapest                    Mussorgsky                   Boris Godunov

1987-10-23      Moscow                     *                                       Concert                                Lazarev *(EO sings Donizetti)

1987-10-24      Berlin                         *                                      Recital                                     Chachava (piano) *Tchaikovsky, Rakhmainov

1987-10-27    Moscow                    Dargomyzhsky                Recital                                  Chachava (piano) - on occasion of  Dargomyzhsky's 175th birthday

1987-10-31     Leningrad                   *                                     Recital                                   Chachava (piano)  Mussorgsky, Sviridov

1987-11-06      Moscow                   Massenet                          Werther                              Bogachov, Kostyuk, Voroshilo, Vedernikov, Biktimirov, Pochapsky, Stroganova, Kardash - Zhiuraitis

1987-11-23      New York                    *                                      Recital                               Wustman (Piano)  *(Tchaikovsky, Rakhmaninov)

 1987-11-20     Ann Arbor                    *                                      Recital                              Wustman (piano)  *Tchaikovsky, Rakhmaninov)

1987-12-01      New York                   Verdi                               Il Trovatore                       Pavarotti, Sutherland, Clark, Dworchak, Kraft, Baker, O’Mara, Morrison - Bonynge

1987-12-05      New York                   Verdi                               Il Trovatore                       Pavarotti, Sutherland, Nucci , de Grandis, Kraft, Baker, O’Mara, Morrison - Bonynge

1987-12-09      Washington                                                        Recital                                at the Soviet Embassy on occasion of  Gorbachev’s visit

1987-12-10      New York                   Verdi                               Il Trovatore                       Pavarotti, Sutherland, Nucci, de Grandis, Kraft, Baker, O’Mara, Morrison - Bonynge

 1987-12-??        Chicago                                                                   Recital                            Wustman

 1987-12-??        Los Angeles                                                            Recital                            Wustman

 1987-12-??        Philadelphia                                                            Recital                             Wustman

1987-12-21      Barcelona                    Mascagni                        Cavalleria rusticana            Murgu, Uriz, Serra, Fondevila - Downes

1987-12-23      Barcelona                    Mascagni                        Cavalleria rusticana            Murgu, Uriz, Serra, Fondevila - Downes

1987-12-27      Barcelona                    Mascagni                        Cavalleria rusticana            Murgu, Uriz, Serra, Fondevila - Downes

1987-12-29      Barcelona                    Mascagni                        Cavalleria rusticana            Murgu, Uriz, Serra, Fondevila - Downes

1988                                                                                           

1988-01-01     Moscow                     Massenet                        Werther                                Fedin, Shkolnikova, Morozov, Eizen, Arkhipov, Pochapsky, Smolzova, Olshannikov - Zhiuraitis                                            

1988-01-12      Parma                         Verdi                               Aida                                     Chiara, Martinucci, Siepi, Pola, Ellero D’Artegna, Manganotti, Colla  - Renzetti

1988-01-15      Parma                         Verdi                               Aida                                     Chiara, Martinucci, Siepi, Pola, Ellero D’Artegna, Manganotti, Colla  - Renzetti

1988-01-18      Parma                         Verdi                               Aida                                     Chiara, Martinucci, Siepi, Pola, Ellero D’Artegna, Manganotti, Colla  - Renzetti

1988-01-21      Parma                         Verdi                               Aida                                     Chiara, Frusoni, Siepi, Pola, Ellero D’Artegna, Manganotti, Colla  - Renzetti

1988-01-24      Parma                         Verdi                               Aida                                     Chiara, Frusoni, Siepi, Pola, Ellero D’Artegna, Manganotti, Kennedy  - Renzetti

  1988-01-28      Moscow                     Mascagni              Cavalleria Rusticana                   Bogachov, Bukin,  Gaponova, Erastova - Zhiuraitis

  1988-01-31      Reggio Emilia             Verdi                               Aida

1988-02-04   Moscow                       Mussorgsky          Boris Godunov              Raikov, Selesnev, Teryushnova,  Lebedeva,  Gaponova,  Kudryashov, Voroshilo,  Vernigora, Eizen, Arkhipov , Nikitina,  Biktimirov, Pochapsky,  Baskov,  Chub, Korolyov - Lazarev

1988-02           Las Palmas                 Mascagni                        Cavalleria rusticana

1988-02           Paris                                                                   Recital

1988-02           Bordeaux                                                            Recital

1988-03-02      Stockholm                         *                              Recital                                 *Tchaikovsky, Rakhmaninov, arias

1988-03-08     Moscow                     Massenet                        Werther                                Bogachov, Kostyuk, Redkin, Vedernikov, Arkhipov, Nartov, Aleshchenko, Gorlov - Zhiuraitis

1988-03-15     Moscow                     Massenet                        Werther                                Fedin, Shkolnikova, Redkin, Vedernikov, Arkhipov, Nartov, Smolzova, Olshannikov - Zhiuraitis   

1988-03-17     Moscow                     Massenet                        Werther                                Fedin, Kostyuk, Redkin, Vedernikov, Arkhipov, Nartov, Smolzova, Olshannikov - Zhiuraitis         

1988-03           Budapest                                                            Recital

1988-04-05     Moscow                   Mussorgsky                  Khovanshchina                  Vedernikov, Eizen,  Lomonosov,  Udalova, Raikov,  Dzhaparidse,  Grigoriev,  Yaroslavtsev, Malchenko,  Arkhipov,  Bezhko, Nizienko,  Teryushnova - Ermler               

1988-04-15   Moscow                    Mascagni                   Cavalleria Rusticana                Sotkilava,  Bukin , Gaponova, Zaremba - Zhiuraitis  

1988-04-17   Moscow                    Rimsky-Korsakov         The Tsar's Bride                 Maslov,  Zhiurina , Lomonosov,  Kudryashov,  Morozov,  Vernigora,  Zaremba, Novosyolova,  Udalova - Vartanian

1988-05-08      Madrid                       Cilea                                Adriana Lecouvreur         Troitskaya, Aragall, Baquerizo, Mori, Ruiz, Carril, Sanchez-Gerico, Velasco, Cava, Roig - Boncompagni

1988-05-11      Madrid                       Cilea                                Adriana Lecouvreur         Troitskaya, Aragall, Baquerizo, Mori, Ruiz, Carril, Sanchez-Gerico, Velasco, Cava, Roig - Boncompagni

1988-05-14      Madrid                       Cilea                                Adriana Lecouvreur         Troitskaya, Aragall, Baquerizo, Mori Ruiz, Carril, Sanchez-Gerico, Velasco, Cava, Roig - Boncompagni

1988-05-17      Madrid                       Cilea                                Adriana Lecouvreur         Troitskaya, Aragall, Baquerizo, Mori, Ruiz, Carril, Sanchez-Gerico, Velasco, Cava, Roig - Boncompagni

1988-05-20      Madrid                       Cilea                                Adriana Lecouvreur         Troitskaya, Aragall, Baquerizo, Mori, Ruiz, Carril, Sanchez-Gerico, Velasco, Cava, Roig - Boncompagni

 1988-05-29      Tokyo                        Verdi                                Il Trovatore                    Bonisolli, Millo, Milnes, de Grandis, Baker, Wray,  Apy, Crolius - Rudel          

 1988-06-02      Tokyo                        Verdi                                Il Trovatore                    Bonisolli, Millo, Milnes, de Grandis, Baker, Wray,  Apy, Crolius - Rudel      

 1988-06-05      Tokyo                        Verdi                                Il Trovatore                    Bonisolli, Millo, Milnes, de Grandis, Anthony, Wray,  Apy, Crolius - Rudel      

 1988-06-08      Nagoya                      Verdi                                Il Trovatore                    Bonisolli, Millo, Milnes, de Grandis, Anthony, Wray,  Apy, Crolius - Rudel     

1988-06           Bratislava                    Mascagni                        Cavalleria rusticana           Dvorsky, Agache, Barova, Zerhauova - Lenard  (Studio) 

1988-08-08      Verona                                                                Gala                                Carreras, Cotrubas, Caballé, Pons, Aragall, Nucci, Raimondi, Kollo, Dimitrova, Marton, Zampieri - Collado / Franci

1988-09-09      Bilbao                         Mascagni                        Cavalleria rusticana           Mauro , Ghioreva, Cassis, Morillas - Müller 

1988-09-12      Bilbao                         Mascagni                        Cavalleria rusticana               Mauro, Ghioreva, Cassis, Morillas - Müller 

1988                 Moscow                   Mussorgsky                  Khovanchina                   Eizen, Shcherbakov, Raikov, Grigoriev, Nesterenko, Teryushova, Arkhipov, Yaroslavtsev, Udalova, Shukov-Ermler

1988                 Leningrad                  *                                       Recital                            Chachava (piano)    * Rakhmaninov, Granados, Massenet, Ponchielli, Bizet)

1988                 Moscow                   Verdi                               Aida                                Milashkina

1988                 Leningrad                  *                                     Recital                             *(Bach, Stradella, Pergolesi, Giordani, Handel)

1988-11-15      Moscow                   Massenet                        Werther                           Fedin, Zhurina, Reshetniak,Vedernikov, Arkhipov, Pochapsky, Smolzova, Olshannikov - Zhiuraitis

1988-11-17     Moscow                  Mascagni                   Cavalleria Rusticana              Sotkilava, Bukin, Kotova, Zaremba - Zhiuraitis

1988-11-20     Moscow                   Massenet                        Werther                           Bogachov, Kostyuk, Malchenko, Gluboky, Markelov, Nechaev, Stroganova, Kardash - Zhiuraitis

1988-11-23     Moscow                   Massenet                        Werther                           Fedin, Kostyuk, Basirov, Gluboky, Markelov, Nechaev, Aleshchenko, Gorlov - Zhiuraitis

1988-11-30      Moscow                   Massenet                        Werther                           Bogachov, Shkolnikova, Basirov ,Eizen, Arkhipov, Nechaev, Smolzova, Olshannikov - Zhiuraitis

1988-12-04     Moscow               Rimsky-Korsakov         The Tsar's Bride                  Maslov, Kovaleva, Kudriavchenko, Biktimirov, Morozov, Seleznev, Shutova, Kotova, Udalova - Chistyakov

1988-12-10   Moscow               Rimsky-Korsakov         The Tsar's Bride                   Verestnikov, , Kudriavchenko, Vasiliev, Kudriashov, Statnik, Krutnikov, Zaremba, Kotova, Yurchenko - Chistyakov

1988-12-15     Moscow                   Massenet                        Werther                           Fedin, Shkolnikova, Morozov, Vedernikov, Arkhipov, Pochapsky, Stroganova, Kardash - Zhiuraitis

  1988-12-20      Moscow                                                           Charity Gala                     Santuzza

1988-12-22      Moscow                   Massenet                        Werther                           Bogachov, Shkolnikova, Malchenko , Gluboy, Arkhipov, Pochapsky, Aleshchenko, Gorlov - Zhiuraitis

1989                                                                                           

1989-01-05      Moscow                     *                                     Recital                              Chachava (piano)  *(Tchaikovsky, Slonov, Listov, Tolstaya, Shishkin)

1989-01-08      Moscow                      *                                    Recital                              Chachava (piano)          *(Massenet, Bizet, Gounod, Saint-Saens, de Falla, Granados, Montsalvatge, Nin, Faure, Tolstaya)

1989-01           Kazan                            *                                   Recital                                  Chachava (piano)   * arias

1989-01           Kazan                            *                                   Recital                                  Chachava (pian)      * songs & romances

1989-01-17     Moscow                  Mascagni                     Cavalleria Rusticana                    Sotkilava, Bukin, Gaponova, Shutova - Zhiuraitis

1989-01-20    Moscow                 Tchaikovsky                      Pique Dame                  Sinyavskaya, Gaponova, Kalinina, Piavko, Mazurok, Grigoriev, Gluboky, Kudriyshov, Arkhipov, Mintsaev, Yurchenko, Lebedeva, Baskov - Kitaenko

1989-01-22    Moscow                 Tchaikovsky                      Pique Dame                   Sinyavskaya, Kotova, Kalinina, Lomonosov, Malchenko, Grigoriev, Gluboky, Kudriyshov, Arkhipov, Mintsaev, Yurchenko, Pustovaya, Shapin - Kitaenko

1989-01-26    Moscow                 Tchaikovsky                      Pique Dame                  Shutova, Gaponova, Fomina, Piavko, Mazurok, Grigoriev, Korolyov, Baskov, Arkhipov, Pashinsky, Yurchenko, Lebedeva, Shapin - Kitaenko

 1989-01-31      Moscow                Tchaikovsky                        Pique Dame                      Sinyavskaya, Kotova, Fomina, Piavko, Malchenko, Nechaev,Korolyov, Baskov, Yurchenko, Lebedeva, Salnikov - Kitaenko

1989-02-04    Moscow                 Tchaikovsky                      Pique Dame         Shutova, Gaponova, Fomina, Lomonosov, Morozov, Nechaev, Gluboky, Kudryashov, Arkhipov, Pashinsky, Kozyreva, Kostyuk, Baskov - Kitaenko

1989-02-09      Barcelona                      *                                    Recital                                 Bolshoi Orchestra – Lazarev   *(Bizet, Saint-Saens, Puccini, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov)

  1989-02-19     Madrid                                 &nb